ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- จิรพงษ์ กสิวิทย์อำนวย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ซอฟต์แวร์ประเมินการคงสภาพและอายุใช้งานที่เหลือของท่อมีรอยร้าวด้วย API RP 579
2 ซอฟต์แวร์ประเมินการคงสภาพและอายุใช้งานที่เหลือของท่อมีรอยร้าวด้วย API RP 579
ปี พ.ศ. 2551
3 การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับการประเมินการคงสภาพของท่อที่มีรอยร้าวด้วยระเบียบวิธี R6
4 การพัฒนาแบบจำลองความเสียหายล้ารอบต่ำที่อุณหภูมิสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม 316 โดยใช้แนวคิดของการสูญเสียความเหนียว
5 การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับการประเมินการคงสภาพของท่อที่มีรอยร้าว ด้วยระเบียบวิธี R6
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาโปรแกรมทดสอบสำหรับหาอัตราการเติบโตของรอยร้าวล้า
ปี พ.ศ. 2547
7 การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบการคืบแกนเดี่ยว
ปี พ.ศ. 2546
8 ขั้นตอนการออกแบบและการสร้างเครื่องทดสอบความคืบแบบแกนเดียว
ปี พ.ศ. 2545
9 การพัฒนา และการประยุกต์คลิปเกจกับการทดสอบการแตกหัก
ปี พ.ศ. 2539
10 การศึกษาผลของภาระเฉลี่ย และแอมปลิจูดภาระที่มีต่ออัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้า สำหรับวัสดุ เอ.ไอ.เอส.ไอ. 4140
ปี พ.ศ. 2538
11 การศึกษาผลของภาระเฉลี่ย และแอมปลิจูดภาระที่มีต่ออัตราการเติบโตของรอยร้าว เนื่องจากความล้า สำหรับวัสดุ เอ ไอ เอส.ไอ 4140