ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรนิติ หะวานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 วีระพงษ์ บุญโญภาส 4
3 อังคณา บุญสิทธิ์ 2
4 กฤตศิลป์ กนกนาก 2
5 สมยศ วัฒนภิรมย์ 2
6 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 2
7 ประสพสุข บุญเดช 2
8 กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 1
9 จุฬา จงสถิตย์ถาวร 1
10 จีรบูรณ์ บำเพ็ญนรกิจ 1
11 มรุธา วัฒนะชีวะกุล 1
12 กฤษณา อนุชน 1
13 อัมราวดี อังค์สุวรรณ 1
14 พิณทิพย์ ลีลาเกรียงศักดิ์ 1
15 สมหวัง วิริยะผล 1
16 คมสัน กันหาเรียง 1
17 อดิศร ตรีเนตร 1
18 สมชาติ เลิศลิขิตวรกุล 1
19 สุวภา สุขคตะ 1
20 แววมณี พวงน้อย 1
21 พนิดา เศวตสุนทร 1
22 เสมอแข เสนเนียม 1
23 ศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา 1
24 วีรพงษ์ บุญโญภาส 1
25 ศุภชัย เกียรติเฉลิมพร 1
26 สวัสดิ์ จงกล 1
27 พัชรี ณ ถลาง 1
28 ผาณิต วณิชย์เศรษฐ์ 1
29 เขียน ธีระวิทย์ 1
30 ปริญญา ฐิติมนตรี 1
31 มนต์ชัย ชนินทรลีลา 1
32 จิรนิติ หะวานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 1
2 2543 2
3 2539 5
4 2538 2
5 2537 2
6 2536 4
7 2535 1
8 2534 1
9 2532 1
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกับการกระทำโดยเบื้องต้นและการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ปี พ.ศ. 2543
2 การดำเนินคดีอาญาต่อกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3 อำนาจของผู้อำนวยการสถานพินิจในการทำความเห็นไม่ฟ้องคดีอาญาที่เด็กหรือ เยาวชนกระทำผิด
ปี พ.ศ. 2539
4 การตรวจสอบพยานหลักฐานโดยศาลก่อนการพิจารณาคดีอาญา
5 สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยในการมีล่ามในการดำเนินคดีอาญา
6 การสืบพยานบุคคลในคดีอาญาโดยใช้สื่อภาพและเสียงเชิงปฏิสัมพันธ์
7 การมีทนายความในคดีอาญา : สิทธิหรือเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา
8 การลักทรัพย์ในร้านค้าที่ลูกค้าบริการตนเอง
ปี พ.ศ. 2538
9 การติดตามริบทรัพย์สินผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการบังคับใช้ต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน
10 บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวในการคุ้มครองเด็ก จากการทารุณกรรม โดยบุคคลในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2537
11 ขอบเขตการใช้ดุลพินิจของศาลในการปล่อยชั่วคราว
12 มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารระเหย
ปี พ.ศ. 2536
13 ความผิดฐานพรากเด็กและพรากผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญา
14 มาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยอาศัยการบริการสังคม
15 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกคุมความประพฤติ
16 ความตกลงระหว่างจีนกับอังกฤษเกี่ยวกับสถานภาพของฮ่องกงภายหลังปี ค.ศ.1997
ปี พ.ศ. 2535
17 การใช้สิทธิฏีกา
ปี พ.ศ. 2534
18 การไต่สวนมูลฟ้องในคดีราษฎรเป็นโจทก์
ปี พ.ศ. 2532
19 การจัดกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การใช้สิทธิฏีกา