ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรนิติ หะวานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 วีระพงษ์ บุญโญภาส 4
3 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 2
4 สมยศ วัฒนภิรมย์ 2
5 อังคณา บุญสิทธิ์ 2
6 ประสพสุข บุญเดช 2
7 กฤตศิลป์ กนกนาก 2
8 ผาณิต วณิชย์เศรษฐ์ 1
9 จิรนิติ หะวานนท์ 1
10 เขียน ธีระวิทย์ 1
11 ปริญญา ฐิติมนตรี 1
12 คมสัน กันหาเรียง 1
13 จุฬา จงสถิตย์ถาวร 1
14 กฤษณา อนุชน 1
15 สุวภา สุขคตะ 1
16 แววมณี พวงน้อย 1
17 กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 1
18 จีรบูรณ์ บำเพ็ญนรกิจ 1
19 มรุธา วัฒนะชีวะกุล 1
20 พนิดา เศวตสุนทร 1
21 พิณทิพย์ ลีลาเกรียงศักดิ์ 1
22 สมหวัง วิริยะผล 1
23 อัมราวดี อังค์สุวรรณ 1
24 อดิศร ตรีเนตร 1
25 สมชาติ เลิศลิขิตวรกุล 1
26 ศุภชัย เกียรติเฉลิมพร 1
27 วีรพงษ์ บุญโญภาส 1
28 พัชรี ณ ถลาง 1
29 สวัสดิ์ จงกล 1
30 เสมอแข เสนเนียม 1
31 ศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา 1
32 มนต์ชัย ชนินทรลีลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 1
2 2543 2
3 2539 5
4 2538 2
5 2537 2
6 2536 4
7 2534 1
8 2532 1
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกับการกระทำโดยเบื้องต้นและการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ปี พ.ศ. 2543
2 การดำเนินคดีอาญาต่อกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3 อำนาจของผู้อำนวยการสถานพินิจในการทำความเห็นไม่ฟ้องคดีอาญาที่เด็กหรือ เยาวชนกระทำผิด
ปี พ.ศ. 2539
4 การตรวจสอบพยานหลักฐานโดยศาลก่อนการพิจารณาคดีอาญา
5 สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยในการมีล่ามในการดำเนินคดีอาญา
6 การสืบพยานบุคคลในคดีอาญาโดยใช้สื่อภาพและเสียงเชิงปฏิสัมพันธ์
7 การมีทนายความในคดีอาญา : สิทธิหรือเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา
8 การลักทรัพย์ในร้านค้าที่ลูกค้าบริการตนเอง
ปี พ.ศ. 2538
9 การติดตามริบทรัพย์สินผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการบังคับใช้ต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน
10 บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวในการคุ้มครองเด็ก จากการทารุณกรรม โดยบุคคลในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2537
11 ขอบเขตการใช้ดุลพินิจของศาลในการปล่อยชั่วคราว
12 มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารระเหย
ปี พ.ศ. 2536
13 ความผิดฐานพรากเด็กและพรากผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญา
14 มาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยอาศัยการบริการสังคม
15 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกคุมความประพฤติ
16 ความตกลงระหว่างจีนกับอังกฤษเกี่ยวกับสถานภาพของฮ่องกงภายหลังปี ค.ศ.1997
ปี พ.ศ. 2534
17 การไต่สวนมูลฟ้องในคดีราษฎรเป็นโจทก์
ปี พ.ศ. 2532
18 การจัดกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4