ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 ธรากร สุวรรณชาติ 4
3 วรพัฒน์ อรรถยุกติ 3
4 ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ 3
5 พึงใจ บุญยืน 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
7 ประวิตร พลอยงาม 2
8 อานพ มีสุปรีดิ์ 2
9 พีรนิติ สมบัติไพรวัน 2
10 หทัยชนก ดุริยะบรรเลง 2
11 มานพ สุพรรณธริกา 2
12 Chirakarn Muangnapoh 2
13 จันทพร ปุณณรัตนกุล 1
14 ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช 1
15 วีรพจน์ ลือประสิทธิ์กุล 1
16 ชมพูนุท พิภพลาภอนันต์ 1
17 กมลวรรณ อภิวาณิชย์ 1
18 ภานุวัฒน์ ยีหวังเจริญ 1
19 จำเริญ เลี่ยวศรีสุข 1
20 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
21 ศิริกุล จันทร์สว่าง 1
22 อดุลย์ เปรมประเสริฐ 1
23 พุธพรรณ จรูญรัตน์ 1
24 หทัยชนก วานิชศรี 1
25 กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ 1
26 ศิริพงษ์ วิงวอน 1
27 พิมพ์ชนก นาคราช 1
28 จิตติวุฒิ เพชรมุนี 1
29 อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ 1
30 สีรุ้ง ปรีชานนท์ 1
31 กิตติพล กสิภาร์ 1
32 Muenduen Phisalaphong 1
33 สรินทร ลิ่มปนาท 1
34 ดอท บุญญานุรักษ์ 1
35 ปราณี กิตติอนงค์ 1
36 สุวัฒนา พวงเพิกศึก 1
37 เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ 1
38 พูลพร แสงบางปลา 1
39 สุเทพ ธนียวัน 1
40 ปราณี สถิรพิพัฒน์กุล 1
41 อภิชาติ แสงรุ่งเรืองกิจ 1
42 วีระวุฒิ มหามนตรี 1
43 Poolporn Saengbangpla 1
44 เสรี จันทรโสภณ 1
45 พงศธร ศิริศักดิ์กมล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 5
3 2546 3
4 2545 2
5 2544 5
6 2543 2
7 2541 1
8 2539 5
9 2538 1
10 2537 1
11 2536 1
12 2532 1
13 2531 1
14 2529 2
15 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การเกิดตะกอนขี้แป้งและการกำจัดออกในอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
2 การเกิดตะกอนขี้แป้งและการกำจัดออกในอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
3 โครงการ การผลิต การทำบริสุทธิ์ และลักษณะสมบัติของ β-galactosidase สำหรับการย่อยสลายแลคโตสและการเกิดพรีไบโอติก การแลคโต-โอลิโกแซคคาไรด์โดยจุลินทรีย์ชอบอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
4 การแยกบิวทานอลออกจากน้ำหมักจำลองในกระบวนการเพอร์วาพอเรชันโดยใช้เยื่อแผ่น PDMS แบบหลายท่อ
5 การแยกอนุภาคยางออกจากหางน้ำยางด้วยเครื่องกรองชนิดเยื่อแผ่นหมุนได้ในอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
6 ผลของตัวแปรในการดำเนินการและสารช่วยย้อม ในการบำบัดน้ำสีด้วยกระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์
7 การแยกบิวทานอลออกจากน้ำหมักจำลองในกระบวนการเพอร์วาพอเรชัน โดยใช้เยื่อแผ่น PDMS แบบหลายท่อ
8 การแยกอนุภาคยางออกจากหางน้ำยางด้วยเครื่องกรองชนิดเยื่อแผ่นหมุนได้ในอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2546
9 การประยุกต์เทคนิคไดอะฟิลเตรชันและคอนเซนเตรชันเพื่อแยกโปรตีนออกจากผงเนื้อในเมล็ดมะขามโดยใช้เครื่องกรองชนิดหมุนได้
10 อัตราการโอนถ่ายโปรตีนและกรดอะมิโนในการย่อยสลายตัวเองของสเปนท์บริวเวอร์ยีสต์และการประยุกต์เครื่องกรองไมโครฟิลเตชันแบบหมุนได้เพื่อแยกเศษเซลล์
11 อัตราการโอนถ่ายโปรตีนและกรดอะมิโน ในการย่อยสลายตัวเองของสเปนท์บริวเวอร์ยีสต์ และการประยุกต์เครื่องกรองไมโครฟิลเตรชันแบบหมุนได้เพื่อแยกเศษเซลล์
ปี พ.ศ. 2545
12 การผลิตเอทานอลจากเหง้ามันสำปะหลัง
13 การแยกโปรตีนจากผงมะขามโดยใช้โปรติเอส
ปี พ.ศ. 2544
14 การแยกโปรตีนออกจากผงเนื้อในเมล็ดมะขาม โดยใช้เครื่องกรองชนิดหมุนได้
15 เครื่องกรองน้ำชนิดที่ใช้เยื่อแผ่นซิลิกาสำหรับชนบท
16 การผลิตพอลิ(บีตา-ไฮดรอกซีบิวทีเรต-โค-บีตาไฮดรอกซีวาลาเรต) โดย Alcaligenes Eutrophus NCIMB11599 จากกลูโคสและกรดโพรพิโอนิคในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกึ่งต่อเนื่อง
17 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต n-Butanol จากวัสดุทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
18 การเพิ่มโทโคฟอรอลในผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2543
19 ผลของคลื่นเหนือเสียงต่อการกรองระดับจุลภาคในเครื่องกรองแบบหมุน
20 การประยุกต์ใช้ไมโครฟิลเตรชันในกระบวนการกำจัดความขมออกจากสเปนท์บริวเวอร์ยีสต์
ปี พ.ศ. 2541
21 ผลของคลื่นเหนือเสียงต่อการกรองระดับอนุภาคในโมดูลแบบแผ่น
ปี พ.ศ. 2539
22 การควบคุมอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนในสารป้อน เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตของพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต จาก Alcaligenes eutrophus ATCC 17697 ในถังปฏิกรณ์ชีวมวลแบบกึ่งต่อเนื่อง
23 การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรตโดย Alcaligenes eutrophus ATCC 17697 ในถังปฏิกรณ์ชีวมวลร่วมกับไมโครฟิลเตรชัน
24 การกำจัดแป้งออกจากน้ำทิ้งในโรงงานทำขนมอบกรอบโดยการกรอง แบบไมโครฟิลเตรชันด้วยเยื่อแผ่นเซรามิกแบบหมุนได้
25 การแยกเซลล์ Alcaligenes eutrophus ATCC 17697 ที่มีพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรตจากน้ำหมักโดยเครื่องกรองระดับอนุภาครูปทรงกระบอกชนิดหมุนได้
26 การสังเคราะห์เยื่อแผ่นเพื่อใช้แยกน้ำออกจากสารผสมบิวทานอล-น้ำ โดยวิธีเพอร์เวเพอเรชัน
ปี พ.ศ. 2538
27 การติดตามพฤติกรรมแบบออนไลน์ภายในเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบแบตช์
ปี พ.ศ. 2537
28 เพอร์เวเพอเรชันของของผสมน้ำ-บิวทานอล
ปี พ.ศ. 2536
29 การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีการผลิต n-butanol จากวัสดุทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
ปี พ.ศ. 2532
30 การผลิตอาซีโตน-บิวทานอล จากผักตบชวาที่ถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์
ปี พ.ศ. 2531
31 การผลิตอาซีโตน-บิวทานอลจากแป้งมันสำปะหลังโดย Clostridium sp. ที่แยกได้จากดินในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
32 กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง
33 กระบวนการหมักอะซิโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง