ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนา เหล่าไพบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- จินตนา เหล่าไฟบูลย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 61
2 วสันต์ หล้าสร้อย 16
3 งบประมาณแผ่นดิน 16
4 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 10
5 จิตกร ผลโยญ 7
6 ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา 6
7 เดโช ทองอร่าม 6
8 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 5
9 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 5
10 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
11 ก้องเกียรติ ภู่เกิด 2
12 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 2
13 งบแผ่นดิน 2
14 นิตยา หอมกลิ่น 1
15 เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย 1
16 จเด็ด เย็นใจ 1
17 Wannee Chinsirikul 1
18 วรรณี ฉินศิริกุล 1
19 Raewat Laopaiboon 1
20 พาริณี อุทรักษ์ 1
21 Jintana Laopaiboon 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 นฤมล จงกิติวิทย์ 1
24 ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ 1
25 เดโช นิยมพันธ์ 1
26 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
27 ศุภกร ภู่เกิด 1
28 หัสวิภา หมายมั่น 1
29 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 6
4 2553 6
5 2552 6
6 2551 15
7 2550 12
8 2549 9
9 2548 6
10 2547 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2543 5
14 2542 2
15 2541 4
16 2540 1
17 2535 2
18 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ :แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรมการทดลองแบบ 5E เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์แก้วรีไซเคิลโบโรซิลิเกต
4 Elastic properties investigation of gamma-radiated barium lead borosilicate glass using ultrasonic technique
5 สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาของแก้วระบบรีไซเคิลโบโรซิลิเกต -Na2O-BaO-Sb2O3
6 การประเมินค่าปริมาณรังสีในลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยระหว่างการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี เอช ดี อาร์ แบร์คีเทอราปี โดยใช้ ที แอล ดี ที่พัฒนาในประเทศ
7 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :
8 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :
ปี พ.ศ. 2553
9 Molecular Bridging of Silicon Nanogaps
10 Comparative electrochemical and impedance studies of self-assembled rigid-rod molecular wires and alkanethiols on gold substrates
11 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
12 การพัฒนาการออกแบบและสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
13 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
14 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ :แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
16 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
17 การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน
18 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล
19 การพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานำ ที แอล ดี แบดจ์ ทดลองใช้งานกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม (ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในระดับวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)
20 การพัฒนาเครื่องอ่าน ที แอล ดี (แผนงาน : การพัฒนาขีดความสามารถในระบบวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์ และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)
ปี พ.ศ. 2551
21 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
22 การพัฒนาการออกแบบและสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
23 Synthesis and Characterization of Bismuth Telluride (Bi0.48Sb1.52Te3) Single Crystals
24 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
25 การพัฒนาการออกแบบและสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
26 โครงการวิจัยแบบบูรณาการ การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตกรรมแก้วศิลป์
27 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
28 การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรม แก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
29 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
30 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน
31 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
32 การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์
33 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์ โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในภาคอีสาน
34 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
35 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
ปี พ.ศ. 2550
36 การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถรรมแก้วศิลป์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
37 การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรม แก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
38 การพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานำ ที แอล ดี แบดจ์ ทดลองใช้งานกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม (ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในระดับวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)
39 การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
40 การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
41 การพัฒนาเตาต้นแบบ สำหรับการผลิตแท่งแก้วในระดับชุมชน
42 ผลของการซินเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ของผลึกเดี่ยวลิเที่ยมฟลูออไรด์
43 การผลิตวัสดุเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ฟอสฟอรัส เพื่อใช้ในงานวัดรังสีในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
44 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในระบบวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
45 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอีสาน
46 การพัฒนาเตาต้นแบบสำหรับการผลิตแท่งแก้วในระดับชุมชน
47 การพัฒนาเครื่องอ่าน ทีแอลดี
ปี พ.ศ. 2549
48 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคล
49 การผลิตวัสดุเทอร์ดมเนสเซนซ์ชนิดเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในงานวัดรังสีด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
50 การพัฒนาเรื่องต้นแบบสำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เจอร์
51 การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในการแพทย์และอุตสาหกรรม
52 ผลของการซินเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ของผลึกเดี่ยวลิเที่ยมฟลูออไรด์
53 การผลิตวัสดุเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ฟอสฟอรัส เพื่อใช้ในงานวัดรังสีในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
54 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในระบบวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
55 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล
56 การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เจอร์
ปี พ.ศ. 2548
57 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคล
58 การผลิตวัสดุเทอร์โมเมสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในการวัดรังสีด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
59 การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เจอร์
60 การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในการแพทย์และอุตสาหกรรม
61 การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เจอร์
62 การพัฒนาเครื่องต้นแบบ สำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมนสต็อกบาร์เจอร์
ปี พ.ศ. 2547
63 การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2545
64 การผลิตวัสดุ LiF (Mg, Cu, P) เพื่อใช้เป็นหัววัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาสำหรับงานวัดรังสีในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
65 การใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุด้วยสมการคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
ปี พ.ศ. 2544
66 การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
ปี พ.ศ. 2543
67 การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
68 การใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุด้วยสมการคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
69 การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคเคลื่อนเสียงอุลตร้าโซนิค
70 การใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุด้วยสมการคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
71 การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
ปี พ.ศ. 2542
72 การเตรียมเทอร์โมเลสเซนต์
73 การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด LiF แบบผลึกเดี่ยว
ปี พ.ศ. 2541
74 การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี
75 การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด LiF แบบผลึกเดี่ยว
76 การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี
77 การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2540
78 การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โคสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด Lif แบบผลึกเดี่ยว
ปี พ.ศ. 2535
79 การศึกษาวิธีการเตรียม Caso(,4)(Dy) เพื่อใช้เป็น เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์
80 การศึกษาวิธีการเตรียม CaSO4 (Dy) เพื่อใช้เป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
81 การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน
82 การพัฒนาเครื่องอ่าน ที แอล ดี (แผนงาน : การพัฒนาขีดความสามารถในระบบวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์ และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)