ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนา เหล่าไพบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- จินตนา เหล่าไฟบูลย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 61
2 วสันต์ หล้าสร้อย 16
3 งบประมาณแผ่นดิน 16
4 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 10
5 จิตกร ผลโยญ 7
6 เดโช ทองอร่าม 6
7 ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา 6
8 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 5
9 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 5
10 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
11 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 2
12 งบแผ่นดิน 2
13 ก้องเกียรติ ภู่เกิด 2
14 นิตยา หอมกลิ่น 1
15 เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย 1
16 จเด็ด เย็นใจ 1
17 Wannee Chinsirikul 1
18 วรรณี ฉินศิริกุล 1
19 Raewat Laopaiboon 1
20 พาริณี อุทรักษ์ 1
21 Jintana Laopaiboon 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 นฤมล จงกิติวิทย์ 1
24 ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ 1
25 เดโช นิยมพันธ์ 1
26 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
27 ศุภกร ภู่เกิด 1
28 หัสวิภา หมายมั่น 1
29 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 6
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 9
6 2550 5
7 2549 4
8 2548 5
9 2547 1
10 2545 1
11 2543 3
12 2542 1
13 2541 1
14 2540 1
15 2535 2
16 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ :แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรมการทดลองแบบ 5E เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์แก้วรีไซเคิลโบโรซิลิเกต
3 Elastic properties investigation of gamma-radiated barium lead borosilicate glass using ultrasonic technique
4 สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาของแก้วระบบรีไซเคิลโบโรซิลิเกต -Na2O-BaO-Sb2O3
5 การประเมินค่าปริมาณรังสีในลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยระหว่างการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี เอช ดี อาร์ แบร์คีเทอราปี โดยใช้ ที แอล ดี ที่พัฒนาในประเทศ
6 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :
7 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :
ปี พ.ศ. 2553
8 Molecular Bridging of Silicon Nanogaps
9 Comparative electrochemical and impedance studies of self-assembled rigid-rod molecular wires and alkanethiols on gold substrates
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
ปี พ.ศ. 2551
11 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
12 การพัฒนาการออกแบบและสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
13 Synthesis and Characterization of Bismuth Telluride (Bi0.48Sb1.52Te3) Single Crystals
14 โครงการวิจัยแบบบูรณาการ การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตกรรมแก้วศิลป์
15 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
16 การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์
17 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์ โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในภาคอีสาน
18 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
19 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
ปี พ.ศ. 2550
20 การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถรรมแก้วศิลป์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
21 การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรม แก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
22 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอีสาน
23 การพัฒนาเตาต้นแบบสำหรับการผลิตแท่งแก้วในระดับชุมชน
24 การพัฒนาเครื่องอ่าน ทีแอลดี
ปี พ.ศ. 2549
25 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคล
26 การผลิตวัสดุเทอร์ดมเนสเซนซ์ชนิดเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในงานวัดรังสีด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
27 การพัฒนาเรื่องต้นแบบสำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เจอร์
28 การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในการแพทย์และอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2548
29 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคล
30 การผลิตวัสดุเทอร์โมเมสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในการวัดรังสีด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
31 การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เจอร์
32 การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในการแพทย์และอุตสาหกรรม
33 การพัฒนาเครื่องต้นแบบ สำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมนสต็อกบาร์เจอร์
ปี พ.ศ. 2547
34 การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2545
35 การผลิตวัสดุ LiF (Mg, Cu, P) เพื่อใช้เป็นหัววัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาสำหรับงานวัดรังสีในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2543
36 การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
37 การใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุด้วยสมการคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
38 การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคเคลื่อนเสียงอุลตร้าโซนิค
ปี พ.ศ. 2542
39 การเตรียมเทอร์โมเลสเซนต์
ปี พ.ศ. 2541
40 การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2540
41 การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โคสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด Lif แบบผลึกเดี่ยว
ปี พ.ศ. 2535
42 การศึกษาวิธีการเตรียม Caso(,4)(Dy) เพื่อใช้เป็น เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์
43 การศึกษาวิธีการเตรียม CaSO4 (Dy) เพื่อใช้เป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์