ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนา อุปดิสสกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2551 2
3 2550 1
4 2549 2
5 2548 1
6 2545 2
7 2544 1
8 2543 1
9 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของมะมะวงสายพันธุ์ต่างๆ ที่ระดับความสุกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
2 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเจ้าเมล็ดยาวหุงสุกพันธุ์ต่างๆ ที่หุงต้มด้วยวิธีต่างๆ และข้าวเจ้าเมล็ดยาวยี่ห้อต่างๆ ในประเทศไทย
3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพทางเคมี กายภาพ ลักษณะทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา และความชอบของข้าวพันธุ์ต่างๆ ที่หุงต้มด้วยวิธีการต่างกัน
ปี พ.ศ. 2550
4 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด
ปี พ.ศ. 2549
5 การพัฒนาหลักและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
6 การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างความสามารถด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
7 แนวทางการสร้างความสามารถด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
8 การศึกษาอายุการเก็บรักษากุ้งแห้งในถุงลามิเนตเพื่อการค้า
9 การใช้ประโยชน์มะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำมะพร้าวกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2544
10 การศึกษาอายุการเก็บรักษากุ้งแห้งในถุงลามิเนตเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2543
11 โครงการประมวลสถานภาพ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับอาหารแปรรูปพื้นบ้านไทยให้ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน