ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนา สมสวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของชุมชนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร
3 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2557
4 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน
6 การพัฒนาการจัดการกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2555
7 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
8 การพัฒนาการจัดการกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
9 การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
10 การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
11 การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
12 การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
14 การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาตำบลหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง II
16 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
20 การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
21 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
24 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
ปี พ.ศ. 2549
25 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
27 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
28 ปัจจัยกำหนดการย้ายถิ่นของประชากรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
29 บทบาทของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรม