ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนา วัชรสินธุ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสร้างองค์ความรู้และรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก การป้องกันและการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กในระดับครอบครัวและชุมชนในเขตภูมิภาคตะวันออก : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
2 การพัฒนาเครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก และการป้องกันการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กในเขตภูมิภาคตะวันออก
3 สถานการณ์ ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กของครอบครัวในจังหวัดชลบุรี
4 การสร้างองค์ความรู้และรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก การป้องกันและการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กในระดับครอบครัวและชุมชน ในเขตภูมิภาคตะวันออก: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2551
5 การสร้างองค์ความรู้และรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก การป้องกันและการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กในระดับครอบครัวและชุมชน ในเขตภูมิภาคตะวันออก: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2546
6 การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ : กรณีศึกษาภาคตะวันออก
7 การพัฒนาแบบสำรวจสถานะสุขภาพชนิดผู้ตอบประเมินตนเองขององค์การอนามัยโลกสำหรับคนไทย
ปี พ.ศ. 2541
8 ผลของการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อคลอดต่อการรับรู้ประสบการณ์การคลอดและความรู้ในการเลี้ยงดูบุตร
9 พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชนในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2537
10 ผลของการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อคลอดต่อการรับรู้ประสบการณ์การคลอดและความรู้ในการเลี้ยงดูบุตร
11 พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชนในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2533
12 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล สัมพันธภาพในชีวิตสมรส กับการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาของหญิงครรภ์แรก