ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนา ยูนิพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 37
2 อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 13
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 8
4 จริญญา แก้วสกุลทอง 5
5 เมตตา ไชยเชษฐ์ 5
6 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 4
7 วราภรณ์ ชัยวัฒน์ 3
8 จินตนา ยูนิพันธุ์ 3
9 เพชรี คันธสายบัว 2
10 รังสิมันต์ สุนทรไชยา 2
11 ภาวิดา พรหมขุนทอง 2
12 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
13 สุกัญญา แสงมุกข์ 2
14 สมศรี สัจจะสกุลรัตน์ 1
15 สราวลี เรืองวิเศษ 1
16 อรวรรณ ฆ้องต้อ 1
17 เพิ่มสุข สังขมงคล 1
18 ศิริพร โอภาสวัตชัย 1
19 บุศรา กาญจนบัตร 1
20 อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ 1
21 เพ็ญศรี โพธิ์อุบล 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 พิศสมร เดชดวง 1
24 ชัยนาท จิตตวัฒนะ 1
25 วรัญญา คุ้มผาติ 1
26 จุฬารัตน์ วิเรขะรัตน์ 1
27 รุจิพร พงษ์สวัสดิ์ 1
28 สมสมัย สุธีรศานต์ 1
29 มณีรัตน์ ภาคธูป 1
30 ประสาร มาลากุล 1
31 รุ่งศรี ศรีสุวรรณ์ 1
32 ธิดา จิวถนอม 1
33 จิตรา โรจน์ขจรนภาลัย 1
34 วันดี ง้อสุรเชษฐ์ 1
35 รวีวรรณ ไชยสัจ 1
36 กาญจนา ปัญญานนท์วาท 1
37 กรกาญจน์ ปานสุวรรณ 1
38 ธัสมน นามวงษ์ 1
39 กนกอร ชาวเวียง 1
40 สุภาภรณ์ สังขมรรทร 1
41 นิตยา อังกาบูรณะ 1
42 เสาวนีย์ บัวลา 1
43 สุจินตนา ธรรมวิทยาภูมิ 1
44 เถลิงศรี ศรทรง 1
45 สัญญลักษณ์ แย้มวิบูล 1
46 มณีรัตน์ ทาทอง 1
47 ศรีสมวงศ์ วรรณศิลปิน 1
48 วรนุช เนตรพิศาลวนิช 1
49 นันทชา สงวนกุลชัย 1
50 ปรางค์ทิพย์ โพธิ์ศรี 1
51 อุบล วรรณกิจ 1
52 ทัศนีย์ นนทะสร 1
53 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
54 ชุมพร ยงกิตติกุล 1
55 ชุมพร ยงกิตติกุล 1
56 จุฬาลักษณ์ ช่ำชอง, 2520- 1
57 มุกข์ดา ผดุงยาม 1
58 มนภรณ์ วิทยาวงศรุจิ 1
59 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
60 อารี ชีวเกษมสุข 1
61 พวงทิพย์ เส็งเมือง 1
62 ดุษณีย์ ยศทอง 1
63 อัญชลี วิสิทธิ์วงษ์ 1
64 ปวีณา มีขนอน 1
65 อัญชลี โมกขาว 1
66 ส่องแสง ธรรมศักดิ์ 1
67 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์. ภาควิชาการพยาบาลและผู้สูงอายุ 1
68 ชลลดา วรรณภักตร์ 1
69 จอนผะจง เพ็งจาด 1
70 พูลสุข เจนพานิชย์ 1
71 กนกพร เนติเมธี 1
72 ศุกร์ใจ เจริญสุข 1
73 ศรีรัตนา ศุภพิทยากุล 1
74 นรุตม์ แพงพรมมา 1
75 สุภาณี ทยาธรรม 1
76 ศิริวรรณ สินไชย 1
77 อุมาพร กาญจนรักษ์ 1
78 รัชนีกร อุปเสน 1
79 รัตนา เกาะกายสิทธิ์ 1
80 เรวดี ลือพงศ์ลัคณา 1
81 เพ็ญทิพย์ เชาวลิต, 2508- 1
82 ภิญญา หนูภักดี 1
83 กันยาลักษณ์ เตชะพงศ์วรชัย, 2502- 1
84 มรรยาท เจริญสุขโสภณ 1
85 พยุงจิต วรมุนินทร 1
86 แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์ 1
87 แก้วสามสี สาเจริญ 1
88 จิตรา จาวยนต์ 1
89 กิตติยา สีอ่อน 1
90 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
91 สุขศรี บูรณะกนิษฐ 1
92 อัมพิกา ผูกพันธ์ 1
93 ดวงฤดี ลาศุขะ 1
94 พรสุวรรณ จารุพันธุ์ 1
95 อาภรณ์ ชูดวง 1
96 เพ็ญวรรณ มหาผล 1
97 มารยาท วัชราเกียรติ 1
98 ดวงตา อุทุมพฤกษ์พร 1
99 วาทินี ศรีไทย 1
100 เบ็ญจวรรณ ป้อมเสมาพิทักษ์ 1
101 ผุสนีย์ แก้วมณีย์ 1
102 นฤมล พรหมภิบาล 1
103 กนกวรรณ พูนพานิชย์ 1
104 นพพรพงศ์ ว่องวิกย์การ 1
105 ปรารถนา มั่งมูล 1
106 ยุวดี วงษ์แสง 1
107 วรรณพร ทองแสงจันทร์ 1
108 นุศรา วิจิตรแก้ว 1
109 จิตสมร วุฒิพงษ์ 1
110 เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม 1
111 จิราพร สาลี 1
112 ยุรี ศิริวงศ์ 1
113 ศุวัชรีย์ งูพิมาย 1
114 เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์ 1
115 มนัสวี จำปาเทศ 1
116 อารีรัตน์ ขำอยู่ 1
117 สุลักษณ์ มีชูทรัพย์ 1
118 สรินทร เชี่ยวโสธร 1
119 อัมเรศน์ ชาวสวนกล้วย 1
120 อัมพร เนียมกุลรักษ์ 1
121 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ 1
122 กนกนุช ขำภักตร์ 1
123 เพ็ญศรี รักสละ 1
124 อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ 1
125 พีระพรรณ์ พานิชสวัสดิ์ 1
126 ปดิวลัดดา โฆษวณิชกิจ 1
127 ปัทมา ทัพเสรีผไท 1
128 อุลัยวรรณ์ โกสาเสนา 1
129 สุวรรณา อนุสันติ 1
130 จิราภรณ์ วาสนาสุริยพงศ์ 1
131 อภิรดี แสงศิริโรจน์ 1
132 ประนอม รอดคำดี 1
133 ทรรศนีย์วรรณ พลยศ 1
134 เปรมทิพย์ เตียทวีเกียรติ 1
135 โกสุม เศรษฐาวงศ์ 1
136 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
137 เจียมจิตต์ จุดาบุตร 1
138 ฉลวย เหลือบรรจง 1
139 ชนกพร จิตปัญญา 1
140 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 1
141 สาวิตรี แย้มศรีบัว 1
142 ขวัญตา ไผ่หยกงาม 1
143 อมราภรณ์ หมีปาน 1
144 ขวัญใจ ตันติวัฒนเสถียร 1
145 ศรีประภา ปิยะศิริศิลป์ 1
146 ชุติมา มาลัย 1
147 พัชรินทร์ สรไชยเมธา 1
148 เทียมใจ ศิริวัฒนกุล 1
149 ดารุณี งามขำ 1
150 เตยหอม บุญพันธ์ 1
151 สมศิริ สายภัทรานุสรณ์ 1
152 สมศิริ พรหมทอง 1
153 นิตยา ภิญโญคำ 1
154 จิราภรณ์ สุวัติพานิช 1
155 เนาวรัตน์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล 1
156 หงษ์ บรรเทิงสุข 1
157 มณีรัตน์ โภทชงรัก 1
158 ศิริพร พูนชัย 1
159 จาระเพ็ญ แท่นนิล 1
160 เพชรา ชวนะพันธุ์ 1
161 สุกัญญา ประจุศิลป 1
162 เบญจวรรณ เกียรติสารพิภพ 1
163 ศรีสุรางค์ แสงแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2552 4
6 2550 2
7 2549 5
8 2548 3
9 2547 8
10 2546 8
11 2545 14
12 2544 3
13 2543 2
14 2542 6
15 2541 2
16 2540 4
17 2539 26
18 2538 7
19 2537 7
20 2536 3
21 2535 3
22 2534 13
23 2533 3
24 2532 7
25 2531 2
26 2529 3
27 2528 2
28 2527 4
29 2526 5
30 2525 1
31 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของพฤติกรรมบำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของการเล่นบำบัดร่วมกับครอบครัวต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กออทิสติก
3 ความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมในครอบครัวด้านสัมพันธภาพ พฤติกรรมการเป็นพ่อแม่ ภาวะซึมเศร้าของแม่และภาวะติดสุราของพ่อ กับปัญหาพฤติกรรมในเด็กสมาธิสั้น ภาคกลางตอนบน
4 ผลของการพยาบาลที่เน้นสิ่งแวดล้อมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติกในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2555
5 ผลของการเล่นบำบัดแบบครอบครัวมีส่วนร่วมต่อพัฒนาการด้านสังคม สติปัญญาและภาษาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2554
6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครอบครัวกับปัญหาพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้น ภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2552
7 ประสบการณ์ของครอบครัวในการดูแลวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตาย
8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น
9 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น
10 ประสบการณ์ของครอบครัวในการดูแลวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตาย
ปี พ.ศ. 2550
11 ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนและภาระการดูแลของผู้ดูแล
12 ประสบการณ์การฟื้นสภาพของวัยรุ่นหลังจากถูกล่วงเกินทางเพศ
ปี พ.ศ. 2549
13 ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาแบบประคับประคอง
14 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล
15 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังแผนกผู้ป่วยนอก ภาคใต้ตอนบน
16 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนเมือง ภาคใต้ตอนบน
17 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนเมือง ภาคใต้ตอนบน
ปี พ.ศ. 2548
18 การพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจต่อคุณภาพการพยาบาลของผู้ป่วย
19 ผลของการจัดการกับอาการร่วมกับการนวดแผนไทยต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
20 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
21 ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยและผู้ดูแลต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาในผู้ป่วยจิตเภท
22 ผลของการปฏิบัติการพยาบาลในระบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กปัญญาอ่อนและความพึงพอใจของผู้ดูแล
23 ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่ป่วยซ้ำ
24 ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลแบบองค์รวมต่อความสามารถในการดูแลตนเองและอาการทางลบของผู้ป่วยจิตเภท
25 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
26 ผลของการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่าย ต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภท
27 ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยติดสารเสพติดระยะบำบัดด้วยยา ต่อความพึงพอใจของพยาบาลและความพึงพอใจของผู้ป่วย
28 ผลของการปฏิบัติการพยาบาลในระบบพยาบาลเจ้าของไข้ ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กปัญญาอ่อน และความพึงพอใจของผู้ดูแล
ปี พ.ศ. 2546
29 ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
30 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเผชิญความเครียด การสนับสนุนทางสังคม การดูแลตนเองด้านสุขภาพกับภาวะสุขภาพของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยโรคจิตเภทเรื้อรัง
31 ผลของการใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมของพยาบาลห้องผ่าตัดต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
32 ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ การใช้แอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและเหตุการณ์เครียดในชีวิต กับความรู้สึกสิ้นหวังในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
33 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะการเจรจาต่อรองด้านการบริหารการพยาบาลสำหรับผู้บริหารหอผู้ป่วย
34 การวิเคราะห์กิจกรรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ตามความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวช และโรงพยาบาลศูนย์
35 การศึกษาการประเมินสถานการณ์ความเครียด การเผชิญความเครียดและผลลัพธ์การปรับตัวของมารดาที่ดูแลเด็กออทิสติก
36 การศึกษาการจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลตามความต้องการทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด : กรณีศึกษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ปี พ.ศ. 2545
37 ผลของทีมการพยาบาลที่ใช้แนวทางการดูแลต่อความพึ่งพอใจของทีม และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย
38 ผลของการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร
39 ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาผู้จัดการผู้ป่วยรายกรณี ต่อการแสดงบทบาทผู้จัดการผู้ป่วยรายกรณีของพยาบาลวิชาชีพ
40 ผลของการใชัรูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
41 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยจิตเภทต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษา
42 ผลของการใช้โปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบัติการพยาบาลด้านการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยสำหรับบุคลากรพยาบาล ต่อความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วย
43 ผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แฟ้มสะสมงาน ต่อความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
44 ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ที่สร้างความประทับใจต่อความพึงพอใจของ ผู้ป่วยห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
45 การศึกษาอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตามความต้องการการพยาบาล ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
46 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภท แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
47 การศึกษาอัตรากำลังบุคคลทางการพยาบาลตามกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
48 การศึกษาสุขภาวะของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
49 การศึกษาสุขภาวะของผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่ป่วยซ้ำ
50 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2544
51 ผลของการเรียนแบบใช้หลักฐานต่อความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
52 การศึกษาการจัดบริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม
53 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สิทธิผู้ป่วยและนโยบายจริยธรรม การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพกับการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยในของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
54 ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจต่อระยะเวลาที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ค่าใช้จ่าย ภาวะแทรกซ้อนและความพึงพอใจของบุคลากร
55 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2542
56 ผลของการจัดการดูแลแบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อคุณภาพบริการพยาบาล : กรณีศึกษาในศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
57 ผลของการใช้โปรแกรมการบริการพยาบาลก่อนผ่าตัดต่อคุณภาพการบริการ
58 ผลของการปลูกฝังค่านิยมวิชาชีพต่อความตั้งใจกระทำพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
59 การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย : กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
60 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยหัวหน้าหอผู้ป่วย ต่อความเป็นอิสระแห่งตนและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ
61 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมพยาบาลประจำการ ด้านการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการพยาบาลผ่าตัด
ปี พ.ศ. 2541
62 รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อลดความเครียด
63 ผลการสอนในคลินิกโดยใช้แฟ้มสะสมงานการปฎิบัติการพยาบาล ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2540
64 การพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
65 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และการรับรู้บทบาทแบบองค์รวมของพยาบาล กับความยึดมั่นผูกพันต่อการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
66 ผลของการใช้สถานการณ์จำลองในการสอนภาคปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชต่อความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ เพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาล
67 ผลการสอนการพยาบาลโดยใช้กรณีศึกษา ต่อความสามารถในการตัดสินใจในการพยาบาลที่เน้นจริยธรรม และการดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยระยะสุดท้ายของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2539
68 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการเรียนการสอนที่เน้นสถานการณ์จริง กับความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
69 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการอ่าน และทักษะการฟังสถานการณ์การพยาบาล ต่อความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
70 ผลการสอนโดยใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ต่อเจตคติในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล
71 สมรรถนะของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนในคลินิก ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง : การศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
72 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิสระแห่งตน ความเชื่ออำนาจภายในตน พฤติกรรมการดูแลของอาจารย์พยาบล กับความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
73 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมวิชาชีพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถในการตัดสินใจในปัญหาความขัดแย้งเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
74 การศึกษาเจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวชและต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ของนักศึกษาพยาบาล
75 การศึกษาการวางแผนการบริหารงานศูนย์บริการสาธารณสุข ของหัวหน้าพยาบาล กรุงเทพมหานคร
76 รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวินิจฉัยการพยาบาล ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาพยาบาล
77 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การ ปัจจัยด้านผู้นำของผู้บริหารกับสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพของอาจารย์พยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาล กรุงเทพมหานคร
78 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เจตคติต่อวิชาชีพและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง กับความตั้งใจกระทำพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐ
79 การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
80 ผลของการสอนที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อความสามารถ ในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
81 การศึกษาสถานการณ์เชิงจริยธรรมและความตั้งใจกระทำพฤติกรรมจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
82 การศึกษาการประเมินผลการปฎิบัติงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ
83 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทำงาน อัตมโนทัศน์ สภาพแวดล้อมทางคลินิก สัมพันธภาพในทีมสุขภาพ ความร่วมรู้สึกกับความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมชน เขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก
84 รูปแบบการนิเทศการบริการพยาบาลสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
85 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลที่มุ่งความต้องการกับรูปแบบที่มุ่งปัญหาในโรงพยาบาลจิตเวช
86 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย อำนาจการประกอบวิชาชีพกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคเหนือ
87 ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและการได้รับการรักษาสิทธิประโยชน์ กับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการพยาบาลของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร
88 การศึกษาการแสดงความชื่นชมต่อการปฎิบัติงานและต่อความสำเร็จ ในงานพยาบาลประจำการ ตามการรายงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย และตามความคาดหวังของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขต 1 และ 2
89 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร ความทนทาน แรงจูงใจกับความสามารถในการปฎิบัติงาน ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลจิตเวช
90 ผลของการใช้รูปแบบการนิเทศการบริการพยาบาล สำหรับหัวหน้างานผู้ป่วยเฉพาะทางต่อความพึงพอใจในงาน ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป
91 ผลของการใช้กรณีศึกษาในการสอนภาคปฏิบัติวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวชที่มีต่อความรู้และเจตคติต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
92 การศึกษาการใช้เวลาและการบริหารเวลาของอาจารย์พยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาล กรุงเทพมหานคร
93 ผลของการใช้กรณีศึกษาในการสอนทางคลินิกที่มีต่อ ความตั้งใจกระทำพฤติกรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2538
94 การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
95 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลในวิชาชีพของหัวหน้าหอผู้ป่วย และของเพื่อนร่วมงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อการปฏิบัติการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
96 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนแบบการประชุมปรึกษาในคลินิก ของอาจารย์พยาบาล : การศึกษาเฉพาะกรณี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
97 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความเครียดในบทบาทของพยาบาล ประจำการโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
98 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติกระบวนการพยาบาล การดูแล และการจัดการต่อความเสี่ยงของพยาบาลกับความพึงพอใจ ต่อการบริการพยาบาลของผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
99 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับการทำงานเป็นทีมของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
100 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ การเตรียมอาจารย์ใหม่ การสอนงานและความสัมพันธ์กับอาจารย์พี่เลี้ยง กับการปฏิบัติภาระงานหลักของอาจารย์ใหม่ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2537
101 ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ
102 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษา ในสถานการณ์การสอนทางคลินิก วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
103 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน อัตมโนทัศน์ สภาพแวดล้อมทางคลินิก กับความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
104 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ การดูแลในวิชาชีพกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง พฤติกรรมเผชิญสถานการณ์ชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมกับความเครียดในบทบาท ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
106 ผลของการมีส่วนร่วมของญาติในการฝึกทักษะการผ่อนคลายของผู้ป่วย ที่ได้รับการยึดตรึงกระดูกแบบภายในที่มีต่อพฤติกรรมการผ่อนคลาย กับระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วย
107 การพัฒนาดัชนีสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2536
108 ผลการให้ข้อมูลที่มีต่อระดับความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
109 ผลของการสนับสนุนทางการพยาบาลต่อระดับความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลของผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยฉุกเฉิน
110 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการปรับตัวด้านจิตสังคม ของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
111 การศึกษาลักษณะส่วนตน ทัศนคติต่อการพยาบาลพยาบาลจิตเวช และการใช้ตนเองเพื่อการบำบัดของพยาบาลจิตเวช
112 การวิเคราะห์พฤติกรรมของพยาบาลขณะมีการปฏิสัมพันธ์ กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
113 การสร้างแบบทดสอบเอ็ม อี คิว เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2534
114 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรร กับความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
115 ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต ความทนทาน พฤติกรรมเผชิญสถานการณ์ชีวิตกับระดับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
116 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับการสนับสนุนทางพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ที่เข้ารับเคมีบำบัดในโรงพยาบาล
117 การศึกษาความขัดแย้ง การจัดการกับความขัดแย้งของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
118 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ ความรู้สึกว้าเหว่ ความทนทาน กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
119 การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนและความพึงพอใจของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวในกลุ่มที่ได้รับการปฏิบัติการพยาบาล ตามทฤษฎีการบรรลุจุดมุ่งหมายของคิงกับกลุ่ม ที่ได้รับการปฏิบัติการพยาบาลตามปกติ
120 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังด้านส่วนตัวและครอบครัวกับการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตประเภทผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
121 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนตัว การสนับสนุนทางสังคม กับการเผชิญภาวะเครียดของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทผู้ใหญ่
122 ผลของการพยาบาลที่ส่งเสริมการดูแลตนเองต่อความพึงพอใจ และภาวะสุขภาพของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย
123 การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลตำรวจตามการรับรู้ของผู้ป่วย พยาบาล และผู้บริหารการพยาบาล
124 การศึกษาการใช้ห้องแยกเพื่อการบำบัดในโรงพยาบาลจิตเวช
125 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตามการรายงานของผู้สูงอายุในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
126 ผลการสอนอย่างมีแบบแผนและการใช้คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อัตมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับร่างกาย ความรู้และการปฏิบัติตนเพื่อฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
ปี พ.ศ. 2533
127 การเผชิญภาวะวิกฤต ของคู่ชีวิตผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
128 การพัฒนาพฤติกรรมการช่วยเหลือทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลตามแนวทฤษฎีปัญญาทางสังคม
129 การวิเคราะห์ระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกระยะพักฟื้น ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
130 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรา กรมประชาสงเคราะห์
131 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง ปัจจัยด้านกายภาพ จิตใจ และสังคม กับสภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในเขตอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกของประเทศไทย
132 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการฟังในสถานการณ์การพยาบาล กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ วิทยาลัยพยาบาลภาคตะวันออก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
133 ผลของการปฏิบัติ การพยาบาลตามทฤษฎีการพยาบาลของเลวีนที่มีต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
134 ผลของการมีส่วนร่วมในกระบวนการพยาบาลต่อระดับการดูตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวาน
135 การเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรระหว่างบิดา มารดา กับผู้ป่วยวัยรุ่นในโรงพยาบาลจิตเวช
136 การวิเคราะห์การใช้การผูกมัดเพื่อการบำบัดผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลจิตเวช
ปี พ.ศ. 2531
137 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความหวัง ความซึมเศร้า และระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่ได้รับการรักษาด้วยไตเทียม
138 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียด ของพยาบาลจิตเวชในการปฏิบัติการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2529
139 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการสอนการพยาบาลจิตเวช ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับวิชาชีพ
140 ผลของการใช้กระบวนการสัมพันธภาพแบบตัวต่อตัวเพื่อการรักษา ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวช
141 ความคาดหวังของผู้สอนและใช้ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับสมรรถภาพของพยาบาลเทคนิค
ปี พ.ศ. 2528
142 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนกับการปรับตัว ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในระหว่างรับการรักษาด้วยรังสี
143 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคัดสรรกับการปรับตัวของผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2527
144 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
145 ความคิดเห็นของผู้บริหารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล และพยาบาลกุมารเวช เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลกุมารเวช
146 การเปรียบเทียบแนวคิดทางปรัชญาการพยาบาล ของอาจารย์พยาบาล และพยาบาลประจำการ
147 การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของหญิงระยะตั้งครรภ์ ตามการรับรู้ของตนเองและสามี
ปี พ.ศ. 2526
148 การจัดอัตรากำลังบุคลากรพยาบาลในแต่ละเวรโดยใช้ความต้องการพยาบาลเป็นพื้นฐานของหน่วยผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
149 บทบาทของอาจารย์พยาบาลตามการรับรู้ของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา
150 ลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาล ตามการรับรู้ของผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ และพยาบาลเอง
151 การรับรู้บทบาทการเป็นมารดาของหญิงมีครรภ์
152 ความคิดเห็นของอาจารย์พยาบาลเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2525
153 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคเบาหวานกับอายุ และระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน