ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนา บุญบงการ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัจฉรา จันทร์ฉาย 31
2 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 16
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
4 พรรณนิภา รอดวรรณะ 5
5 สุมน มาลาสิทธิ์ 5
6 ไพลิน ผ่องใส 4
7 พรรณิภา รอดวรรณะ 3
8 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 3
9 เสาวรส ใหญ่สว่าง 3
10 สุพัตรา บุญมาก 2
11 เสถียรภาพ พันธุ์ไพโรจน์ 2
12 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 2
13 พันธุมดี เกตะวันดี 2
14 อิทธิพล ปานงาม 2
15 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล 2
16 รัตนา อภิรมยานนท์ 1
17 ปานใจ บุญเสรฐ 1
18 เรืองศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ 1
19 จันทนาทิพ วชิระสมบูรณ์ 1
20 ประสิทธิ์ เผือกขาวผ่อง 1
21 โพธิ์ทอง แก้วสุทธิ 1
22 กิ่งพร ทองใบ 1
23 จันทนา รัตนโอภาส 1
24 ชฎา วัฒนศิริธรรม 1
25 นลินนุช สว่างโสภากุล 1
26 เมธินี วณิกกุล 1
27 เหรียญ วรพิพัฒน์กำธร 1
28 กัลยา วานิชย์บัญชา 1
29 วิลาสินี ไชยสระแก้ว 1
30 บุญเสริม วิมุกตะนันท์ 1
31 ศศนันท์ วิวัฒนชาต 1
32 สุรัตน์ ยุวภูษิตานนท์ 1
33 ดนุชา คุณพนิชกิจ 1
34 เพลินทิพย์ โกเมศโสภา 1
35 โกวิท กลิ่นเกษร 1
36 วีรยา ภัทรอาชาชัย 1
37 จริยา เหลืองรังสรรค์ 1
38 ธีระพงศ์ เวชวิทยาขลัง 1
39 ชลอ คุปตวินทุ 1
40 ทัศนีย์ มุสิกเจริญ 1
41 พิเชษฐ์ เหล่าเกษม 1
42 ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ 1
43 วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ 1
44 สุทธิิมา ชำนาญเวช 1
45 ฐิติพร ชมภูคำ 1
46 อัญชลี มังตรีสรรค์ 1
47 ดนุภพ อภิชิตสกุล 1
48 บุญชู พุ่มเจริญ 1
49 เฟื้อง ศรีสมใบ 1
50 พจน์ อิงคนินันท์ 1
51 พรพิรุณ สุพิชญ์ 1
52 อรวรรณ ลีลารัศมี 1
53 มนตรี ณ อัมพร 1
54 ธนันท์ ตัณฑ์ไพบูลย์ 1
55 สุพาดา อินทรานุกูล 1
56 ชมภู กาญจนาทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 1
3 2550 5
4 2549 5
5 2548 4
6 2547 5
7 2546 2
8 2545 2
9 2544 2
10 2542 3
11 2540 1
12 2539 1
13 2536 2
14 2534 1
15 2530 1
16 2528 1
17 2527 2
18 2526 2
19 2525 4
20 2524 2
21 2523 3
22 2522 2
23 2520 1
24 2519 1
25 2517 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2551
2 แนวทางการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน
ปี พ.ศ. 2550
3 รูปแบบการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย
4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาไม้โตเร็วเพื่อเป็นวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
5 ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
6 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
7 การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก
ปี พ.ศ. 2549
8 ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : รายงานผลการวิจัย
9 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัย
10 แนวทางการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน
11 การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์
12 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2548
13 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาไม้โตเร็วเพื่อเป็นวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
14 ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
15 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
16 การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก
ปี พ.ศ. 2547
17 ยุทธศาสตร์และการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์นม : รายงานผลการวิจัย
18 การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์
19 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
20 การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก
21 การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
22 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัย
23 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2545
24 โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
25 การใช้พาณิชย์อินเตอร์เน็ตในธุรกิจการขนส่งสินค้าของไทย
ปี พ.ศ. 2544
26 การใช้พาณิชย์อินเตอร์เน็ตในธุรกิจการขนส่งสินค้าของไทย : รายงานการวิัจัย
27 การศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุน ผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
28 โครงการการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable goods center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center) : รายงาน
29 โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
30 การใช้พาณิชย์อินเตอร์เน็ตในธุรกิจการขนส่งสินค้าของไทย
ปี พ.ศ. 2540
31 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางพาณิชย์นาวี
ปี พ.ศ. 2539
32 การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน
ปี พ.ศ. 2536
33 การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน
34 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางพาณิชย์นาวี
ปี พ.ศ. 2534
35 การศึกษาสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มของการใช้ระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวี : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
36 การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
37 การศึกษาและเปรียบเทียบการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมทางทะเล ระหว่างระบบบรรจุตู้และระบบไม่บรรจุตู้
ปี พ.ศ. 2527
38 การศึกษาการประเมินค่างานของการไฟฟ้านครหลวง
39 การศึกษาระบบการจัดการและการดำเนินงาน ของบริษัทเดินเรือกับการพัฒนาพาณิชยนาวีไทย
ปี พ.ศ. 2526
40 การศึกษาการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสีในประเทศไทย
41 การจัดการและการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าขาออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
42 การศึกษาการดำเนินงานของโพลีคลีนิคในเขตกรุงเทพมหานคร
43 การบริหารงานฝึกอบรมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
44 การศึกษาความต้องการทางด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ในประเทศไทย
45 การศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2524
46 การจัดการเงินกู้สวัสดิการทหารโดยผ่านธนาคารทหารไทย
47 ปัญหาในการจัดตั้งสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยในกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2523
48 การศึกษาการจัดการโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
49 การจัดการและการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร
50 การจัดการของการเคหะแห่งชาติเกี่ยวกับการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2522
51 การศึกษาการค้ดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
52 การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการของพนักงานในอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
53 การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ของโครงการพัฒนาไฟฟ้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2519
54 ทัศนคติของผู้ซื้อต่อระบบผ่อนส่ง
ปี พ.ศ. 2517
55 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฝ้ายในประเทศไทย