ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนา บุญบงการ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัจฉรา จันทร์ฉาย 31
2 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 16
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
4 พรรณนิภา รอดวรรณะ 5
5 สุมน มาลาสิทธิ์ 5
6 ไพลิน ผ่องใส 4
7 พรรณิภา รอดวรรณะ 3
8 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 3
9 เสาวรส ใหญ่สว่าง 3
10 พันธุมดี เกตะวันดี 2
11 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล 2
12 เสถียรภาพ พันธุ์ไพโรจน์ 2
13 อิทธิพล ปานงาม 2
14 สุพัตรา บุญมาก 2
15 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 2
16 ชมภู กาญจนาทร 1
17 พจน์ อิงคนินันท์ 1
18 เหรียญ วรพิพัฒน์กำธร 1
19 เฟื้อง ศรีสมใบ 1
20 บุญชู พุ่มเจริญ 1
21 สุพาดา อินทรานุกูล 1
22 อรวรรณ ลีลารัศมี 1
23 พรพิรุณ สุพิชญ์ 1
24 โพธิ์ทอง แก้วสุทธิ 1
25 ชฎา วัฒนศิริธรรม 1
26 เรืองศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ 1
27 ธนันท์ ตัณฑ์ไพบูลย์ 1
28 โกวิท กลิ่นเกษร 1
29 สุรัตน์ ยุวภูษิตานนท์ 1
30 รัตนา อภิรมยานนท์ 1
31 ปานใจ บุญเสรฐ 1
32 จันทนา รัตนโอภาส 1
33 ประสิทธิ์ เผือกขาวผ่อง 1
34 จันทนาทิพ วชิระสมบูรณ์ 1
35 กิ่งพร ทองใบ 1
36 พิเชษฐ์ เหล่าเกษม 1
37 นลินนุช สว่างโสภากุล 1
38 กัลยา วานิชย์บัญชา 1
39 วิลาสินี ไชยสระแก้ว 1
40 วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ 1
41 เมธินี วณิกกุล 1
42 บุญเสริม วิมุกตะนันท์ 1
43 ดนุชา คุณพนิชกิจ 1
44 เพลินทิพย์ โกเมศโสภา 1
45 ศศนันท์ วิวัฒนชาต 1
46 สุทธิิมา ชำนาญเวช 1
47 ฐิติพร ชมภูคำ 1
48 อัญชลี มังตรีสรรค์ 1
49 ดนุภพ อภิชิตสกุล 1
50 มนตรี ณ อัมพร 1
51 ทัศนีย์ มุสิกเจริญ 1
52 ชลอ คุปตวินทุ 1
53 ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ 1
54 จริยา เหลืองรังสรรค์ 1
55 ธีระพงศ์ เวชวิทยาขลัง 1
56 วีรยา ภัทรอาชาชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 2
3 2547 4
4 2546 1
5 2544 2
6 2542 1
7 2534 1
8 2530 1
9 2528 1
10 2527 2
11 2526 2
12 2525 4
13 2524 2
14 2523 3
15 2522 2
16 2520 1
17 2519 1
18 2517 1
19 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 รูปแบบการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2549
2 ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : รายงานผลการวิจัย
3 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
4 ยุทธศาสตร์และการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์นม : รายงานผลการวิจัย
5 การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์
6 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
7 การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
8 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
9 การใช้พาณิชย์อินเตอร์เน็ตในธุรกิจการขนส่งสินค้าของไทย : รายงานการวิัจัย
10 การศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุน ผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
11 โครงการการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable goods center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center) : รายงาน
ปี พ.ศ. 2534
12 การศึกษาสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มของการใช้ระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวี : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
13 การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
14 การศึกษาและเปรียบเทียบการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมทางทะเล ระหว่างระบบบรรจุตู้และระบบไม่บรรจุตู้
ปี พ.ศ. 2527
15 การศึกษาการประเมินค่างานของการไฟฟ้านครหลวง
16 การศึกษาระบบการจัดการและการดำเนินงาน ของบริษัทเดินเรือกับการพัฒนาพาณิชยนาวีไทย
ปี พ.ศ. 2526
17 การศึกษาการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสีในประเทศไทย
18 การจัดการและการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าขาออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
19 การศึกษาการดำเนินงานของโพลีคลีนิคในเขตกรุงเทพมหานคร
20 การบริหารงานฝึกอบรมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
21 การศึกษาความต้องการทางด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ในประเทศไทย
22 การศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2524
23 การจัดการเงินกู้สวัสดิการทหารโดยผ่านธนาคารทหารไทย
24 ปัญหาในการจัดตั้งสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยในกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2523
25 การศึกษาการจัดการโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
26 การจัดการและการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร
27 การจัดการของการเคหะแห่งชาติเกี่ยวกับการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2522
28 การศึกษาการค้ดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
29 การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการของพนักงานในอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
30 การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ของโครงการพัฒนาไฟฟ้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2519
31 ทัศนคติของผู้ซื้อต่อระบบผ่อนส่ง
ปี พ.ศ. 2517
32 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฝ้ายในประเทศไทย