ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2557
2 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
3 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
ปี พ.ศ. 2554
4 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
5 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
6 การดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแล /
ปี พ.ศ. 2553
7 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน II
8 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
9 การเล่นแบบพื้นบ้านเพื่อการบำบัดในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
10 การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวม
11 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต
12 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
13 การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก
14 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ปัจจัยพื้นฐานบางประการกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมีย
15 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับการเล่านิทานประกอบภาพการ์ตูนต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2552
16 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต
17 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล II
18 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
19 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
20 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
21 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
22 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
23 ความรู้ และทัศนคติของพยาบาลเกี่ยวกับอาการอ่อนเปลี้ยในเด็กโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2551
24 การขับเคลื่อนแกนนำนักศึกษาพยาบาลในการป้องกันโรคเอดส์
25 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
26 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
27 การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวม
28 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
29 การเล่นแบบพื้นบ้านเพื่อการบำบัดในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
30 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมต่อเนื่องที่บ้าน
ปี พ.ศ. 2550
31 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2548
32 วัฒนธรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2543
33 ผลของการทำกลุ่มประคับประคอง ต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2542
34 การรับรู้เรื่องโรคเอดส์และบทบาทสามี/ภรรยา ในการดูแลคู่สมรสที่ติดเชื้อเอดส์
35 การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้อย่างมีระบบต่อความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของกรรมกรรถรับจ้างในเขตจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2541
36 รูปแบบใหม่ในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในชนบท
ปี พ.ศ. 2540
37 การรับรู้เรื่องโรคเอดส์และบทบาทสามี/ภรรยา ในการดูแลคู่สมรสที่ติดเชื้อเอดส์
38 ประสิทธิผลและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวล และความซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2539
39 ประสิทธิผลและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวล และความซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2538
40 รูปแบบใหม่ในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในชนบท
ปี พ.ศ. 2536
41 ผลของการทำกลุ่มประคับประคอง ต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
42 ผลของนวัตกรรมการให้ข้อมูลร่วมกับเกมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยรุ่น โรงเอสแอลอีที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล
43 นวัตกรรมส่งเสริมการปรับตัวของเด็กป่วยที่เริ่มรับรู้การเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว