ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2557
2 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
3 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
ปี พ.ศ. 2554
4 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
5 การดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแล /
ปี พ.ศ. 2553
6 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน II
7 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต
8 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
9 การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก
10 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ปัจจัยพื้นฐานบางประการกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมีย
11 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับการเล่านิทานประกอบภาพการ์ตูนต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2552
12 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต
13 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล II
14 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
15 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
16 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
17 ความรู้ และทัศนคติของพยาบาลเกี่ยวกับอาการอ่อนเปลี้ยในเด็กโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2551
18 การขับเคลื่อนแกนนำนักศึกษาพยาบาลในการป้องกันโรคเอดส์
19 การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
ปี พ.ศ. 2550
20 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมที่โรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2548
21 วัฒนธรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2542
22 การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้อย่างมีระบบต่อความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของกรรมกรรถรับจ้างในเขตจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 ผลของนวัตกรรมการให้ข้อมูลร่วมกับเกมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยรุ่น โรงเอสแอลอีที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล
24 นวัตกรรมส่งเสริมการปรับตัวของเด็กป่วยที่เริ่มรับรู้การเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว