ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนา กล่ำเทศ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 3
5 2552 3
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 2
10 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงควบคู่กับการสกัดระดับจุลภาควัฏภาคของเหลวโดยอาศัยการกระจายตัวของของเหลวสำหรับเพิ่มความเข้มข้นและหาปริมาณแคดเมียมในน้ำตัวอย่างจากธรรมชาติโดยวิธีทางสเปคโทรโฟโตเมตรี
ปี พ.ศ. 2556
2 การสกัดระดับจุลภาควัฏภาคของเหลวโดยอาศัยการกระจายตัวของของเหลวสำหรับหาปริมาณแคดเมียมในน้ำตัวอย่างจากธรรมชาติโดยวิธีเฟลมอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโทรเมตรี
3 การแยกและการเพิ่มความเข้มข้นด้วยการสกัดแบบเฟสของแข็งโดยใช้แอมเบอร์ไลท์ไออาร์ 122 เป็นตัวดูดซับสำหรับหาปริมาณแคดเมียมในตัวอย่างน้ำดื่มและน้ำธรรมชาติก่อนตรวจวัดด้วยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอฟชันสเปคโทรเมตรี
ปี พ.ศ. 2555
4 การเปรียบเทียบวิธีการสกัดด้วยเฟสของแข็งและแบบดิสเพอซีพไมโครเอ็กซ์แทรกชันในการเพิ่มความเข้มข้นและหาปริมาณตะกั่วในสารตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์พชั่นสเปคโทรเมตรี
5 การเปรียบเทียบวิธีการสกัดด้วยเฟสของแข็งและแบบดิสเพอซีพไมโครเอ็กซ์แทรกชันในการเพิ่มความเข้มข้นและหาปริมาณตะกั่วในสารตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์พชั่นสเปคโทรเมตรี
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาวิธีการเพิ่มความเข้มข้นและการหาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมโดยวิธีการสกัดด้วยเฟสของแข็งในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมก่อนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเฟลมอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโทรเมตรี
7 การเปรียบเทียบวิธีการสกัดด้วยเฟสของแข็งและแบบดิสเพอซีพไมโครเอ็กซ์แทรกชันในการเพิ่มความเข้มข้นและหาปริมาณตะกั่วและแคดเมียม ในสารตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคเฟลมอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโทรเมตรี
8 การศึกษาวิธีการเพิ่มความเข้มข้นและการหาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมโดยวิธีการสกัดด้วยเฟสของแข็งในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมก่อนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเฟลมอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโทรเมตรี
ปี พ.ศ. 2552
9 การเพิ่มความเข้มข้นตะกั่วด้วยแอมโบไลท์เอ็กเอดีที่เกิดคีเลตก่อนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอฟชั่นสเปคโทรเมตรี
10 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในระบบโฟลอินเจคชันสำหรับเพิ่มความเข้มข้นสังกะสีในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้เรซินแอมโบไลท์เอ็กเอดี-4
11 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในระบบโฟลอินเจคชันสำหรับเพิ่มความเข้มข้นสังกะสีในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้เรซินแอมโบไลท์เอ็กเอดี-4
ปี พ.ศ. 2550
12 ระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสร่วมกับเทคนิคทางสเปคโทรสโกปีในการหาปริมาณตะกั่วที่ทำให้เข้มข้นขึ้นหลังจากการสกัดด้วยเฟสของแข็งชนิดแอมโบไลท์ เอ็กเอดี-4
13 การเพิ่มความเข้มข้นตะกั่วด้วยแอมโบไลท์เอ็กเอดีที่เกิดคีเลตก่อนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอฟชั่นสเปคโทรเมตรี
ปี พ.ศ. 2549
14 ระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสร่วมกับเทคนิคทางสเปคโทรสโกปีในการหาปริมาณตะกั่วที่ทำให้เข้มข้นหลังจากการสกัดด้วยเฟสของแข็งชนิดแอมโบไลท์ เอ็กเอดี-4
ปี พ.ศ. 2548
15 การประยุกต์เทคนิครีเวอรืสโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับหาปริมาณแมงกานีสทั้งหมดในน้ำธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2547
16 การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับวิเคราะห์เหล็ก และตะกั่วในน้ำบาดาล
17 การประยุกต์เทคนิครีเวอร์สโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับหาปริมาณแมงกานีสทั้งหมดในน้ำ
ปี พ.ศ. 2546
18 การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับวิเคราะห์โลหะหนักบางตัวในน้ำบาดาล