ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนาภรณ์ วัฒนธร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 24
2 วิโรจน์ แก้วเรือง 22
3 เทอดไทย ทองอุ่น 18
4 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 16
5 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 14
6 สุรพล นธการกิจกุล 14
7 ธเนศ จันทร์เทศ 14
8 พิมพ์รำไพ ว่องไว 12
9 สุนีย์ จันทร์สกาว 12
10 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 12
11 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 12
12 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 12
13 นงนุช เอื้อบัณฑิต 11
14 นางสาววิภาวี หีบแก้ว 11
15 ศุภชัย ติยวรนันท์ 10
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 6
18 ปณคพร วรรณานนท์ 5
19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
20 พาณี ศิริสะอาด 3
21 ศิริพร เทียมเก่า 3
22 จินตนา สัตยาศัย 3
23 วรรณภา อิชิดะ 3
24 บรรจบ ศรีภา 3
25 จริยา หาญวจนวงศ์ 3
26 สุรพล วีระศิริ 2
27 สมจิตร์ หร่องบุตรศรี 2
28 ประภาวดี พัวไพโรจน์ 2
29 สมพงษ์ ไกรพจน์ 2
30 จินตนา สิงขรอาจ 2
31 สุพร จารุมณี 2
32 นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล 2
33 สมบัติ กองภา 2
34 กมลทิพย์ บราวน์ 2
35 พิสมัย เหล่าภัทรเกษม 2
36 สุกานดา คำปลิว 2
37 วิภาวี ทูคำมี 1
38 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
39 ภาวี หีบแก้ว 1
40 Jintanaporn Wattanathorn 1
41 จตุภูมิ เขตจัตุรัส 1
42 ทัศนีย์ บุญเติม 1
43 กรกนก อิงคนินันท์ 1
44 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 5
3 2557 7
4 2556 8
5 2555 10
6 2554 7
7 2553 14
8 2552 11
9 2551 5
10 2550 4
11 2549 4
12 2547 1
13 2546 2
14 2545 2
15 2538 1
16 1086 3
17 543 63
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
2 การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ (ต่อยอดจากปี 2556)
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลการบริโภค non-centrifugal cane sugar ต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของหนูที่เป็นเบาหวาน
4 ซุปเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วย: ด้านพิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และทดสอบการเรียนรู้และความจำในภาวะปกติและความจำบกพร่องเล็กน้อย (Mild cognitive impairment) ในสัตว์ทดลอง
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองจากใบบัวหลวง
6 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากผักผลไม้ต้านโรคเรื้อรังสำหรับสตรีวัยทอง
7 การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดสมรรถนะสมองด้านพุทธิปัญญา
ปี พ.ศ. 2557
8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
9 การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบสำหรับสตรีวัยทองจากผลหม่อน
11 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังจากผักผลไม้ที่พบมากในอีสาน
12 Strategic research on natural products and herbs for brain and cognitive functions
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงสายตาจากผลหม่อน
14 การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
15 ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการชะลอความเสื่อมของระบบประสาทและต้านโรคสมองเสื่อม
16 การสำรวจศักยภาพของมะรุมในการต้าน stress related disorders
17 การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรที่คัดเลือกต่อภาวะความจำและสมรรถภาพทางเพศบกพร่องในหนูเพศชายที่เหนียวนำโดยความเครียด(กอ-032)
18 การศึกษาผลการรักษาของการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านไทยและการทำฟาร์มาโคพัง เจอร์ต่อภาวะการเกิดพิษของระบบประสาทที่ถูกกระตุ้นด้วยแอลกอฮอล์ในหนูขาว (กอ-044)
19 การพัฒนาและสำรวจศักยภาพของ PM52 ในการปกป้องและเพิ่มความจำ (กอ-006)
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในการลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่พบในภาวะเบาหวานจากข้าวโพดสีม่วง
21 การเปรียบเทียบผลการรักษาโดยวิธีฝังเข็มด้วยเลเซอร์และการรักษาด้วยสมุนไพรต่อการตายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของระบบประสาทในสัตว์ทดลองที่ใช้เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อมและโรคพาร์กินสัน(สอ-031)
22 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2555
23 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดสมอง
24 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทจากพิษสุรา
25 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ในการกระตุ้นการเรียนรู้และปกป้องสมอง
26 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกัน และลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer's disease
27 การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดผลหม่อน
28 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
29 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
30 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
31 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
32 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2554
33 ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการชะลอความเสื่อมของระบบประสาทและต้านโรคสมองเสื่อม II
34 การสำรวจศักยภาพของมะรุมในการต้าน stress related disorders II
35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในการลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่พบในภาวะเบาหวานจากข้าวโพดสีม่วง II
36 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
37 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดอ้อยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ
38 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี น.ส.วิภาวี บุญกว้าง เป็นคปก.
39 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2553
40 การพัฒนายาเตรียมรูปแบบยาน้ำจากสารสกัดพลอพอลิส และการศึกษาศักยภาพของยาเตรียมในการระงับความรู้สึกเจ็บปวดในภาวะ Neuropathic Pain.
41 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดอ้อยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ
42 ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการชะลอความเสื่อมของระบบประสาทและต้านโรคสมองเสื่อม
43 การสำรวจศักยภาพของมะรุมในการต้าน stress related disorders
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในการลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่พบในภาวะเบาหวานจากข้าวโพดสีม่วง
45 โครงการการพัฒนายาเตรียมรูปแบบยาน้ำจากสารสกัดพลอพอลิส และการศึกษาศักยภาพของยาเตรียมในการระงับความรู้สึกเจ็บปวดในภาวะ Neuropathic Pain.
46 การประยุกต์ใช้ลูกใต้ใบในการสร้างเสริมสุขภาพ
47 ฤทธิ์และกลไกสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการเร่งการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทหลังจากการบาดเจ็บ
48 ฤทธิ์และกลไกสารสกัดลูกใต้ใบต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
49 ผลของสารสกัดพริกในการเพิ่มการเรียนรู้และปกป้องการตายของเซลล์ประสาท
50 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
51 ฤทธิ์ตรีกฏุกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครผู้สูงอายุ
52 ฤทธิ์ของสารสกัดหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ
53 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
ปี พ.ศ. 2552
54 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
55 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
56 ศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer's clisease
57 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
58 การสำรวจศักยภาพของมะม่วงในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
59 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากมะม่วงหิมพานต์
60 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
61 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
62 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ ในการต้านความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
63 การสำรวจศักยภาพของมะม่วงในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
64 การสำรวจศักยภาพของ มะม่วง ในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
ปี พ.ศ. 2551
65 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
66 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
67 ฤทธิ์ของสารสกัดหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของอาสาสมัคร
68 การศึกษาประสิทธิภาพระบบนำส่งยาด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท
69 การศึกษาประสิทธิภาพระบบนำส่งยาด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2550
70 การศึกษาศักยภาพของพริกไทยดำในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer
71 การศึกษฤทธิ์กระชายดำในการป้องกัน Alzheimer 's desease
72 การศึกษาฤทธิ์กระชายดำในการป้องกัน Alzheimer's disease
73 การศึกษาประสิทธิภาพระบบนำส่งยาด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2549
74 การศึกษาประสิทธิภาพระบบนำส่งยาด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท
75 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
76 ฤทธิ์ชาใบหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลง cognitive function และกลุ่มอาการทางจิตเวช
77 ฤทธิ์ของสารสกัดชาหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ปี พ.ศ. 2547
78 ฤทธิ์ของสารสกัดชาหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ปี พ.ศ. 2546
79 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
80 ฤทธิ์ชาใบหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลง cognitive function และกลุ่มอาการทางจิตเวช
ปี พ.ศ. 2545
81 ฤทธิ์ของสารสกัดชาหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
82 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2538
83 อิทธิพลของกลูโคคอร์ติคอยด์และแอลกอฮอล์ต่อการเปลี่ยนแปลง ของเอนไซม์ในระบบประสาทโคลิเนอร์จิคในสมองส่วนต่างๆ ของหนูวัยเจริญพันธุ์เพศผู้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
84 โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารสกัดใบหม่อนและผักแพวเป็นส่วนประกอบ
85 กรรมวิธีการเตรียมและตำรับอาหารสุขภาพจากข้าวโพดม่วงและขิง
86 ผลิตภัณฑ์สำหรับทา นวด เพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแบบน้ำ
87 การพัฒนาและการศึกษาศักยภาพของ PM52 ในการป้องกันและการเพิ่มความจำ
88 การศึกษาฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากขมิ้นชัน
89 อิทธพลของแอลกอฮอล์และกลูโคคอร์ติคอยด์ต่อการทำงานของสมองและกล้ามเนื้อลายชนิดต่างๆ
90 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง และ กรุงเขมา