ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนาภรณ์ วัฒนธร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 24
2 วิโรจน์ แก้วเรือง 22
3 เทอดไทย ทองอุ่น 18
4 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 16
5 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 14
6 สุรพล นธการกิจกุล 14
7 ธเนศ จันทร์เทศ 14
8 พิมพ์รำไพ ว่องไว 12
9 สุนีย์ จันทร์สกาว 12
10 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 12
11 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 12
12 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 12
13 นงนุช เอื้อบัณฑิต 11
14 นางสาววิภาวี หีบแก้ว 11
15 ศุภชัย ติยวรนันท์ 10
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 6
18 ปณคพร วรรณานนท์ 5
19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
20 พาณี ศิริสะอาด 3
21 ศิริพร เทียมเก่า 3
22 จินตนา สัตยาศัย 3
23 วรรณภา อิชิดะ 3
24 บรรจบ ศรีภา 3
25 จริยา หาญวจนวงศ์ 3
26 สมพงษ์ ไกรพจน์ 2
27 ประภาวดี พัวไพโรจน์ 2
28 สมบัติ กองภา 2
29 สุกานดา คำปลิว 2
30 สุพร จารุมณี 2
31 กมลทิพย์ บราวน์ 2
32 สุรพล วีระศิริ 2
33 นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล 2
34 พิสมัย เหล่าภัทรเกษม 2
35 สมจิตร์ หร่องบุตรศรี 2
36 จินตนา สิงขรอาจ 2
37 จตุภูมิ เขตจัตุรัส 1
38 กรกนก อิงคนินันท์ 1
39 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1
40 ทัศนีย์ บุญเติม 1
41 วิภาวี ทูคำมี 1
42 Jintanaporn Wattanathorn 1
43 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
44 ภาวี หีบแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2559 2
4 2558 4
5 2557 6
6 2556 8
7 2555 10
8 2554 6
9 2553 9
10 2552 3
11 2551 5
12 2550 2
13 2549 1
14 2545 2
15 2538 1
16 543 92
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคอีสาน ปี 2559
ปี พ.ศ. 2561
2 การพัฒนาอาหารสุขภาพต้านโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด และโรคไตที่เกิด จากการทำงานผิดปกติของหลอดเลือดในภาวะอ้วนจากขิง พุทราจีน และเห็ดหูหนู
ปี พ.ศ. 2559
3 ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
4 การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ (ต่อยอดจากปี 2556)
ปี พ.ศ. 2558
5 ผลการบริโภค non-centrifugal cane sugar ต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของหนูที่เป็นเบาหวาน
6 ซุปเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วย: ด้านพิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และทดสอบการเรียนรู้และความจำในภาวะปกติและความจำบกพร่องเล็กน้อย (Mild cognitive impairment) ในสัตว์ทดลอง
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองจากใบบัวหลวง
8 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากผักผลไม้ต้านโรคเรื้อรังสำหรับสตรีวัยทอง
ปี พ.ศ. 2557
9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
10 การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบสำหรับสตรีวัยทองจากผลหม่อน
12 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังจากผักผลไม้ที่พบมากในอีสาน
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงสายตาจากผลหม่อน
14 การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
15 ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการชะลอความเสื่อมของระบบประสาทและต้านโรคสมองเสื่อม
16 การสำรวจศักยภาพของมะรุมในการต้าน stress related disorders
17 การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรที่คัดเลือกต่อภาวะความจำและสมรรถภาพทางเพศบกพร่องในหนูเพศชายที่เหนียวนำโดยความเครียด(กอ-032)
18 การศึกษาผลการรักษาของการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านไทยและการทำฟาร์มาโคพัง เจอร์ต่อภาวะการเกิดพิษของระบบประสาทที่ถูกกระตุ้นด้วยแอลกอฮอล์ในหนูขาว (กอ-044)
19 การพัฒนาและสำรวจศักยภาพของ PM52 ในการปกป้องและเพิ่มความจำ (กอ-006)
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในการลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่พบในภาวะเบาหวานจากข้าวโพดสีม่วง
21 การเปรียบเทียบผลการรักษาโดยวิธีฝังเข็มด้วยเลเซอร์และการรักษาด้วยสมุนไพรต่อการตายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของระบบประสาทในสัตว์ทดลองที่ใช้เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อมและโรคพาร์กินสัน(สอ-031)
22 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2555
23 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดสมอง
24 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทจากพิษสุรา
25 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ในการกระตุ้นการเรียนรู้และปกป้องสมอง
26 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกัน และลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer's disease
27 การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดผลหม่อน
28 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
29 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
30 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
31 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
32 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2554
33 ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการชะลอความเสื่อมของระบบประสาทและต้านโรคสมองเสื่อม II
34 การสำรวจศักยภาพของมะรุมในการต้าน stress related disorders II
35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในการลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่พบในภาวะเบาหวานจากข้าวโพดสีม่วง II
36 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดอ้อยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ
37 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี น.ส.วิภาวี บุญกว้าง เป็นคปก.
38 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2553
39 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดอ้อยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ
40 ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการชะลอความเสื่อมของระบบประสาทและต้านโรคสมองเสื่อม
41 การสำรวจศักยภาพของมะรุมในการต้าน stress related disorders
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในการลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่พบในภาวะเบาหวานจากข้าวโพดสีม่วง
43 ผลของสารสกัดพริกในการเพิ่มการเรียนรู้และปกป้องการตายของเซลล์ประสาท
44 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
45 ฤทธิ์ตรีกฏุกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครผู้สูงอายุ
46 ฤทธิ์ของสารสกัดหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ
47 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
ปี พ.ศ. 2552
48 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
49 การสำรวจศักยภาพของมะม่วงในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
50 การสำรวจศักยภาพของ มะม่วง ในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
ปี พ.ศ. 2551
51 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
52 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
53 ฤทธิ์ของสารสกัดหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของอาสาสมัคร
54 การศึกษาประสิทธิภาพระบบนำส่งยาด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท
55 การศึกษาประสิทธิภาพระบบนำส่งยาด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2550
56 การศึกษาฤทธิ์กระชายดำในการป้องกัน Alzheimer's disease
57 การศึกษาประสิทธิภาพระบบนำส่งยาด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2549
58 การศึกษาประสิทธิภาพระบบนำส่งยาด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2545
59 ฤทธิ์ของสารสกัดชาหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
60 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2538
61 อิทธิพลของกลูโคคอร์ติคอยด์และแอลกอฮอล์ต่อการเปลี่ยนแปลง ของเอนไซม์ในระบบประสาทโคลิเนอร์จิคในสมองส่วนต่างๆ ของหนูวัยเจริญพันธุ์เพศผู้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
62 การพัฒนาและการศึกษาศักยภาพของ PM52 ในการป้องกันและการเพิ่มความจำ
63 การศึกษาฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากขมิ้นชัน
64 อิทธพลของแอลกอฮอล์และกลูโคคอร์ติคอยด์ต่อการทำงานของสมองและกล้ามเนื้อลายชนิดต่างๆ
65 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง และ กรุงเขมา