ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนาภรณ์ วัฒนธร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 24
2 วิโรจน์ แก้วเรือง 22
3 เทอดไทย ทองอุ่น 18
4 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 16
5 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 14
6 สุรพล นธการกิจกุล 14
7 ธเนศ จันทร์เทศ 14
8 พิมพ์รำไพ ว่องไว 12
9 สุนีย์ จันทร์สกาว 12
10 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 12
11 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 12
12 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 12
13 นงนุช เอื้อบัณฑิต 11
14 นางสาววิภาวี หีบแก้ว 11
15 ศุภชัย ติยวรนันท์ 10
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 6
18 ปณคพร วรรณานนท์ 5
19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
20 พาณี ศิริสะอาด 3
21 ศิริพร เทียมเก่า 3
22 จินตนา สัตยาศัย 3
23 วรรณภา อิชิดะ 3
24 บรรจบ ศรีภา 3
25 จริยา หาญวจนวงศ์ 3
26 สมพงษ์ ไกรพจน์ 2
27 ประภาวดี พัวไพโรจน์ 2
28 สมบัติ กองภา 2
29 สุกานดา คำปลิว 2
30 สุพร จารุมณี 2
31 กมลทิพย์ บราวน์ 2
32 สุรพล วีระศิริ 2
33 นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล 2
34 พิสมัย เหล่าภัทรเกษม 2
35 สมจิตร์ หร่องบุตรศรี 2
36 จินตนา สิงขรอาจ 2
37 จตุภูมิ เขตจัตุรัส 1
38 กรกนก อิงคนินันท์ 1
39 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1
40 ทัศนีย์ บุญเติม 1
41 วิภาวี ทูคำมี 1
42 Jintanaporn Wattanathorn 1
43 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
44 ภาวี หีบแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 4
3 2557 7
4 2556 8
5 2555 10
6 2554 6
7 2553 9
8 2552 3
9 2551 5
10 2550 2
11 2549 1
12 2545 2
13 2538 1
14 543 89
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
2 การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ (ต่อยอดจากปี 2556)
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลการบริโภค non-centrifugal cane sugar ต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของหนูที่เป็นเบาหวาน
4 ซุปเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วย: ด้านพิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และทดสอบการเรียนรู้และความจำในภาวะปกติและความจำบกพร่องเล็กน้อย (Mild cognitive impairment) ในสัตว์ทดลอง
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองจากใบบัวหลวง
6 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากผักผลไม้ต้านโรคเรื้อรังสำหรับสตรีวัยทอง
ปี พ.ศ. 2557
7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
8 การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบสำหรับสตรีวัยทองจากผลหม่อน
10 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังจากผักผลไม้ที่พบมากในอีสาน
11 Strategic research on natural products and herbs for brain and cognitive functions
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงสายตาจากผลหม่อน
13 การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
14 ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการชะลอความเสื่อมของระบบประสาทและต้านโรคสมองเสื่อม
15 การสำรวจศักยภาพของมะรุมในการต้าน stress related disorders
16 การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรที่คัดเลือกต่อภาวะความจำและสมรรถภาพทางเพศบกพร่องในหนูเพศชายที่เหนียวนำโดยความเครียด(กอ-032)
17 การศึกษาผลการรักษาของการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านไทยและการทำฟาร์มาโคพัง เจอร์ต่อภาวะการเกิดพิษของระบบประสาทที่ถูกกระตุ้นด้วยแอลกอฮอล์ในหนูขาว (กอ-044)
18 การพัฒนาและสำรวจศักยภาพของ PM52 ในการปกป้องและเพิ่มความจำ (กอ-006)
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในการลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่พบในภาวะเบาหวานจากข้าวโพดสีม่วง
20 การเปรียบเทียบผลการรักษาโดยวิธีฝังเข็มด้วยเลเซอร์และการรักษาด้วยสมุนไพรต่อการตายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของระบบประสาทในสัตว์ทดลองที่ใช้เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อมและโรคพาร์กินสัน(สอ-031)
21 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2555
22 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดสมอง
23 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทจากพิษสุรา
24 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ในการกระตุ้นการเรียนรู้และปกป้องสมอง
25 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกัน และลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer's disease
26 การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดผลหม่อน
27 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
28 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
29 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
30 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
31 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2554
32 ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการชะลอความเสื่อมของระบบประสาทและต้านโรคสมองเสื่อม II
33 การสำรวจศักยภาพของมะรุมในการต้าน stress related disorders II
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในการลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่พบในภาวะเบาหวานจากข้าวโพดสีม่วง II
35 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดอ้อยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ
36 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี น.ส.วิภาวี บุญกว้าง เป็นคปก.
37 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2553
38 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดอ้อยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ
39 ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการชะลอความเสื่อมของระบบประสาทและต้านโรคสมองเสื่อม
40 การสำรวจศักยภาพของมะรุมในการต้าน stress related disorders
41 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในการลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่พบในภาวะเบาหวานจากข้าวโพดสีม่วง
42 ผลของสารสกัดพริกในการเพิ่มการเรียนรู้และปกป้องการตายของเซลล์ประสาท
43 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
44 ฤทธิ์ตรีกฏุกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครผู้สูงอายุ
45 ฤทธิ์ของสารสกัดหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ
46 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
ปี พ.ศ. 2552
47 ฤทธิ์และกลไกของสกัดลูกใต้ใบ ต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
48 การสำรวจศักยภาพของมะม่วงในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
49 การสำรวจศักยภาพของ มะม่วง ในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
ปี พ.ศ. 2551
50 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
51 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
52 ฤทธิ์ของสารสกัดหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของอาสาสมัคร
53 การศึกษาประสิทธิภาพระบบนำส่งยาด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท
54 การศึกษาประสิทธิภาพระบบนำส่งยาด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2550
55 การศึกษาฤทธิ์กระชายดำในการป้องกัน Alzheimer's disease
56 การศึกษาประสิทธิภาพระบบนำส่งยาด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2549
57 การศึกษาประสิทธิภาพระบบนำส่งยาด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2545
58 ฤทธิ์ของสารสกัดชาหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
59 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2538
60 อิทธิพลของกลูโคคอร์ติคอยด์และแอลกอฮอล์ต่อการเปลี่ยนแปลง ของเอนไซม์ในระบบประสาทโคลิเนอร์จิคในสมองส่วนต่างๆ ของหนูวัยเจริญพันธุ์เพศผู้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
61 การพัฒนาและการศึกษาศักยภาพของ PM52 ในการป้องกันและการเพิ่มความจำ
62 การศึกษาฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากขมิ้นชัน
63 อิทธพลของแอลกอฮอล์และกลูโคคอร์ติคอยด์ต่อการทำงานของสมองและกล้ามเนื้อลายชนิดต่างๆ
64 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง และ กรุงเขมา