ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- จินดาพร ภูริพัฒนาวงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เฉลิมเกียรติ สงคราม 17
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10
3 อรุณพร อิฐรัตน์ 8
4 สนั่น ศุภธีรสกุล 7
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
6 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 6
7 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 5
8 นิวัติ แก้วประดับ 4
9 นิวรรณ อินทรักษา 4
10 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
11 สุริยา สุขยิ่ง 3
12 จันทน์ผา ตันธนา 3
13 โครงการพระราชดำริฯ 3
14 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
15 นฤบดี ผดุงสมบัติ 3
16 วิชาญ เกตุจินดา 3
17 ปราณี รัตนสุวรรณ 3
18 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 3
19 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
20 สุกัญญา เดชอดิศัย 2
21 จันทร์ผา ตันธนา 2
22 พัชรา ศุภธีรสกุล 2
23 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 2
24 พรพิมล คีรีรัตน์ 2
25 นิมิตร วรกุล 2
26 นิวรณ์รณ อินทรรักษา 2
27 ธนภร อำนวยกิจ 2
28 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
29 สมพิศ คินทรักษ์ 1
30 สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 1
31 รวี เถียรไพศาล 1
32 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
33 ธนพร อำนวยกิจ 1
34 โสภา คำมี 1
35 สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 1
36 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 3
2 2560 2
3 2559 1
4 2558 1
5 2557 1
6 2556 2
7 2555 3
8 2553 4
9 2552 6
10 2551 1
11 2550 3
12 2549 3
13 2548 5
14 2547 4
15 2545 1
16 2544 2
17 2542 1
18 2541 3
19 2540 1
20 2539 1
21 2538 2
22 2537 2
23 1086 2
24 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นในการต้านเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเทียนและพิกัดเทียนในตำรับยาแผนไทย
2 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดโกฐและพิกัดโกฐในตำรับยาแผนไทย
3 การสังเคราะห์และการประเมินฤทธิ์ในการยับยั้ง acetylcholinesterase ของ 6-aminopyridoxine acetonide
ปี พ.ศ. 2560
4 การสังเคราะห์และประเมินผลการยับยั้ง acetylcholinesterase ของ pyridoxine esters
5 การสังเคราะห์และการประเมินผลการยับยั้ง acetylcholinesterase ของอนุพันธ์ acetal ชนิดวงแหวนเหลี่ยมของอนุพันธ์ pyridoxine
ปี พ.ศ. 2559
6 การศึกษาทางพฤกษเคมีของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านความชรา ของพืชในวงศ์ Sapindaceae, Vitaceae และ Meliaceae
ปี พ.ศ. 2558
7 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Acetylcholinesterase ในพืชวงศ์ Meliaceae, Sapindaceae และ Vitaceae
ปี พ.ศ. 2557
8 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง ต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส และต้านอนุมูลอิสระของสารเซซามินในเมล็ดงา และอนุพันธ์ของเซซามิน
ปี พ.ศ. 2556
9 การศึกษาทางพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเมล็ดลินิน
10 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ B-และ Y-managostin
ปี พ.ศ. 2555
11 การเตรียมและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารและอนุพันธ์กึ่งสังเคราะห์กลุ่ม furofuran lignans ที่ได้จากงา
12 การศึกษาทางพฤกษเคมี และผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศผู้
13 การเตรียมและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารและอนุพันธ์กึ่งสังเคราะห์กลุ่ม furofuran lignans ที่ได้จากงา
ปี พ.ศ. 2553
14 การศึกษาพฤกษเคมีจากใบฝ้ายแดงเพื่อใช้ทดสอบฤทธิ์ต้านพิษงู และต้านการเกิดเนื้อตายจากพิษงู
15 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรไทย
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชันเข้มข้น
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชันเข้มข้น
ปี พ.ศ. 2552
18 การสำรวจพรรณพืชสมุนไพรพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ.สุราษฎร์ธานี
19 การจัดทำ พัฒนา และฐานข้อมูลสมุนไพร เขตปกปักเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎ์ธานี
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชันแบบเข้มข้น
21 โครงการจัดทำมาตรฐานน้ำมันตะไคร้หอม เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชั่นแบบเข้มขัน
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชันแบบเข้มข้น
ปี พ.ศ. 2551
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชั่นแบบเข้มขัน
ปี พ.ศ. 2550
25 การสกัด การแยกสารสำคัญ และศึกษาฤทธิ์ต้านพิษงูของต้นโคลงเคลง
26 การเตรียมสารสกัดจากฝรั่งเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
27 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
ปี พ.ศ. 2549
28 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
29 ผลของตัวทำละลายต่อการสกัด อัลฟา-mangostin ปริมาณ total phenolic ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ฆ่าเชื้อกรากที่ได้จากเปลือกผลมังคุด
30 การเตรียมสารสกัดจากฝรั่งเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
31 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
32 การศึกษาทางพฤกษเคมีของสมุนไพรไทย 3 ชนิด (ใบฝ้ายแดง, ใบโคลงเคลง และกิ่งอบเชย) ที่มีฤทธิ์ในการต้านพิษงู และต้านฤทธิ์ที่ทำให้เกิดเนื้อตายจากพิษงูของงูเห่าไทยและงูกะปะ
33 การพัฒนาสารกึ่งสังเคราะห์จากสารต้นแบบ Yangambin ทีสกัดจากใบ Aglaia andamanica เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ของสารในการเป็นสารต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่
34 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
35 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
ปี พ.ศ. 2547
36 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่งสำหรับการผลิตสัตว์
37 โครงการศึกษาทางพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านออกวิเดชัน และการควบคุมคุณภาพของเหง้ากระชาย
38 การพัฒนาสารสกัดกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม
39 การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์การเป็นสารต้านออกซิเดชั่นของสารสกัดจากใบฝรั่ง 2 สายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2545
40 การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการต้านพิษงู และต้านฤทธิ์ที่ทำให้เกิดเนื้อตายจากพิษงู ของงูเห่าไทยและงูกะปะ
ปี พ.ศ. 2544
41 การศึกษาทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของแก่นลางสาด
42 การศึกษาทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเปลือกลองกอง
ปี พ.ศ. 2542
43 การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2541
44 ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน
45 ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน
46 ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน
ปี พ.ศ. 2540
47 ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกที่รับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
48 การหาปริมาณโลหะหนักในตำรับยาไทยแผนโบราณสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2538
49 การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
50 การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2537
51 การหาปริมาณโลหะหนักในตำรับยาไทยแผนโบราณสำเร็จรูป
52 ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกที่รับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 กรรมวิธีการผลิตน้ำมะพร้าวอ่อนผง
54 ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบในรูปแบบอิมัลชันเข้มข้น
55 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ B-และ Y-managostin
56 การศึกษาทางพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเมล็ดลินิน