ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิติ หนูแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Jesada Hoonheng
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภนิจ พรธีระภัทร 12
2 Jiti Nukeaw 10
3 อัมพร โพธิ์ใย 8
4 Amporn Poyai 7
5 ชาญเดช หรูอนันต์ 7
6 Charndet Hruanun 5
7 อภิชาติ สังข์ทอง 5
8 Sirapat Pratontep 4
9 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 4
10 วิน บรรจงปรุ 3
11 Win Bunjongpru 3
12 Apichart Sungthong 3
13 ดอน คล้ายทับทิม 3
14 Don Klaitabtim 3
15 Chanchana Thanachayanont 2
16 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
17 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 2
18 Phaiboon Khomdet 2
19 Tawan Sooknoi 2
20 ไพบูลย์ ขอมเดช 2
21 ตะวัน สุขน้อย 2
22 สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ 2
23 Adisorn Tuantranont 2
24 สุวรรณ คูสำราญ 2
25 อดิสร เตือนตรานนท์ 2
26 เบญจพล ตันฮู้ 2
27 สากล ระหงษ์ 2
28 ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์ 2
29 Supanit Pomtheeraphat 1
30 Gamolwan Tumcharem 1
31 Patsuda Duangkaew 1
32 รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ 1
33 Kanjana Saeteaw 1
34 Rungtawee Piyananjaratsri 1
35 Rungroj Maolanon 1
36 อุดม อัศวาภิรมย์ 1
37 Anupong Srongprapa 1
38 Sanay Akavipat 1
39 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 1
40 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
41 Phimwipha Piyakulawat 1
42 Udom Asawapirom 1
43 พิมพ์วิภา ปิยกุละวัฒน์ 1
44 ภัทรลักษณ์ ปถมัง 1
45 B. Tunhoo 1
46 A. Chanhom 1
47 P. Pattamang 1
48 T. Thiwawong 1
49 ศรัญญา วนิชย์ปริญญากุล 1
50 อรรณพ จันทร์หอม 1
51 อนุพงศ์ สรงประภา 1
52 S. Vanitparinyakul 1
53 Nimit Somwang 1
54 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 1
55 ชนิภัทร ยุวนานนท์ 1
56 Nipapan Klunngien 1
57 Charndet Hruanan 1
58 นิมิต สมหวัง 1
59 Suwat Sophitpan 1
60 Chanipat Euvananont 1
61 วิษณุ เพชรภา 1
62 P. Panprom 1
63 Apirak Pankiew 1
64 พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ 1
65 กิตติพงษ์ ลิ้มวิเชียร 1
66 ปริญญา พันธ์พรม 1
67 ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ 1
68 อภิรักษ์ ผันเขียว 1
69 Kittipong Limwichean 1
70 K. Amnuyswat 1
71 Suwat Sopitpan 1
72 Pitiporn Thanomngam 1
73 A. Sungthong 1
74 ปิติพร ถนอมงาม 1
75 กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์ 1
76 Sutichai Chaisitsak 1
77 Suthichai Chaisitsak 1
78 ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
79 Kosom Chaitavon 1
80 Sarun Sumriddetchkajorn 1
81 Pakorn Prajuabwan 1
82 ปกรณ์ ประจวบวัน 1
83 Annop Klamchuen 1
84 โกษม ไชยถาวร 1
85 Sakol Rahong 1
86 วิฑูรย์ ยินดีสุข 1
87 วิชาญ เตชิตธีระ 1
88 อนุศิษย์ แก้วประจักร์ 1
89 Suwan Kusamran 1
90 Thutiyaporn Thiwawong. 1
91 Wisanu Pecharapa 1
92 เสน่ห์ เอกะวิภาต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 1
5 2551 7
6 2550 6
7 2549 1
8 2547 1
9 2545 1
10 2544 1
11 2543 1
12 2542 1
13 2541 1
14 2532 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Heavy metal detection by electrochemical electronic tongue with poly(thiophene)-metal oxide nanoparticle composite electrodes
ปี พ.ศ. 2554
2 Highly-sensitive optofluidics-based single-flow-channel refractometer structure
ปี พ.ศ. 2553
3 Study of PDMS Compounds Using the Adhesion Force Determined by AFM Force Distance Curve Measurements
4 Investigation of Oxygen Contamination in Indium Nitride Thin Film by X-ray Absorption Fine Structure
5 Oxygen Gas-Timing Control for Variety Properties of Sputtered- ZnO
6 Chemical Characterization and Electrical Properties of Indium Oxynitride Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
7 Improved selectivity, response time and recovery time by [0 1 0] highly preferred-orientation silicalite-1 layer coated on SnO2 thin film sensor for selective ethylene gas detection
ปี พ.ศ. 2552
8 Oxygen Control on nanocrystal-AlON Films by Reactive Gas-Timing Technique R.F. Magnetron Sputtering and Annealing Effect
ปี พ.ศ. 2551
9 การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์
10 การประดิษฐ์จอแสดงผลแบบบางไดโอดเปล่งแสงสารอินทรีย์โครงสร้างบ่อควอนตัม
11 An Extreme Change in structural and optical properties of Indium Oxynitride deposited by reactive gas-timing r.f. magnetron sputtering
12 Tin oxide thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis
13 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
14 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
15 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
ปี พ.ศ. 2550
16 ITO Thin Films prepared by Gas-Timing RF Magnetron Sputtering for Transparent Flexible Antenna
17 Photomodulated Reflectance Study on Optical Property of InN Thin Films Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
18 อุปกรณ์กรองแสงฟิล์มบางนาโนคริสตัลอินเดียมออกซีไนไตรด์
19 ต้นแบบอุปกรณ์กรองแสงนำไฟฟ้าจากฟิล์มบางอินเดียมทินออกซีไนไตรด์
20 Effect of gas-timing technique on structure and optical properties of sputtered zinc oxide films
21 Parametric study of atmospheric-pressure single-walled carbon nanotubes growth by ferrocene -ethanol mist CVD
ปี พ.ศ. 2549
22 การศึกษา Photoreflectance Spectroscopy บนฟิล์มบาง InN ที่ปลูกโดยกระบวนการ RF Magnetron Sputtering
ปี พ.ศ. 2547
23 การปลูกฟิล์มบาง Alq3/ZnSe โครงสร้างบ่อควอนตัมโดยเทคนิคการระเหยสารด้วยลำอิเล็กตรอน
ปี พ.ศ. 2545
24 การพัฒนาสารกึ่งตัวนำโดยวิธีระเหยสารด้วยลำอิเล็กตรอนในสุญญากาศเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2544
25 คุณสมบัติเฉพาะแถบพลังงานต้องห้ามของสารประกอบกึ่งตัวนำ In1-x GaxP ปลูกผลึกโดยวิธี OMVPE
ปี พ.ศ. 2543
26 โครงการพัฒนาสารกึ่งตัวนำโดยวิธีระเหยสารด้วยลำอิเล็กตรอนในสุญญากาศเพื่อประยุกต์เป็นอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2542
27 ระบบวัด photoreflectance spectroscopy
ปี พ.ศ. 2541
28 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าเกี่ยวกับพรมแดนทางบก : ศึกษาการดำเนินนโยบายของไทยเกี่ยวกับกรณีดอยลาง บ้านเจดีย์สามองค์ และเนิน 491
ปี พ.ศ. 2532
29 การเตรียมแผ่นฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมไดซิลิไนด์จาก 3 จุด / จิติ หนูแก้ว