ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตรี โพธิมามกะ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชรีพรรณ ลือวณิชย์พันธ์ 5
2 ภาณุพงศ์ พนมวัน 5
3 ฐิติพร ลินิฐฎา 5
4 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
5 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
6 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
7 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
8 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
9 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
10 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
11 สมสุข โชติปาละกุล 2
12 อำพล ศิริพันธุ์ 2
13 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
14 สุภา ทองคง 2
15 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
16 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
17 บุษกร สำโรงทอง 2
18 อารยา ศานติสรร 2
19 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
20 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
21 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
22 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
23 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
24 นิยดา สวัสดิพงษ์ 2
25 พิทักษ์ จันทร์เจริญ 2
26 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
27 อำพัน พรหมบุตร 2
28 รัชนี แสงศิริ 2
29 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
30 นรา หัตถสิน 2
31 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
32 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
33 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
34 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
35 นภาพร หงษ์ภักดี 2
36 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
37 วิเชียร ทองสิน 2
38 บุญเฉิด โสภณ 2
39 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
40 วิทยา อินทรพิมล 2
41 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
42 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
43 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
44 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
45 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
46 บัณฑิต ศรีเมือง 2
47 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
48 โชคชัย เดชรอด 2
49 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
50 ธราธิป พุ่มกำพล 2
51 ชวลิต สันถวะโกมล 2
52 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
53 ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 2
3 2550 1
4 2549 1
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 2
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การติดตามผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2552
2 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามทรรศนะของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสถิติและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบการเรียนรู้ แบบการสืบค้นความรู้ [Inquiry process]
ปี พ.ศ. 2550
4 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2549
5 การพัฒนารูปแบบการลดและการคัดแยกมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
7 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
8 การพัฒนารูปแบบการลดและการคัดแยกมูลฝอยที่เหมาะสม สำหรับชุมชนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
9 การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
10 การพัฒนารูปแบบการลดและการคัดแยกมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร