ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตรา หมั่นค้า
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 2
4 2549 1
5 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องแรงและการเคลี่ยนที่ ด้วยการทดลองแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนในโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
2 การประยุกต์ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี(ชุดโครงการต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2554
3 ความหลากหลายทางชีวภาพ และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2553
4 แนวทางการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากใน ชุมชนตามชายฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี
5 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพน้ำ บริเวณรอยต่อ แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2549
6 การวิจัยบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น : การใช้ประโยชน์จากพืชในป่าชุมชน บ้านห้วยสะพานสามัคคี ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี