ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตรา รู้กิจการพานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27
2 วัลลภ บุญธรรมส่ง 5
3 เพียงเพ็ญ พัวโสพิศ 5
4 พิชาฉาน เวชกิจ 5
5 วีระพล ดีอ่อง 5
6 กฤติกา สมบัติวาณิช 5
7 จินตนา นนทะนาคร 4
8 จักรพันธ์ เมืองวัฒน์ 4
9 สมชาติ นนทะนาคร 4
10 ภานุเทพ อธิปัญญาพันธุ์ 2
11 อัจฉรียา วังวิเศษ 2
12 สุวพิชญ์ ภวดีธนเศรษฐ์ 2
13 ธีรวัฒน์ สุวรรณสิน 2
14 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 2
15 ยุภาพร เนตรโสภา 2
16 ชรินทร์พร นนท์ศิลา 2
17 พรหมศร เฮ่ประโคน 2
18 บุศราภรณ์ ไชยศิริ 2
19 วัชฤทธิ์ เอกนิพิฐสริ 2
20 ณัฐพล จงเลิศชัย 2
21 เบญจลักษณ์ ทองกุล 2
22 สิรินทรา เงินเย็น 2
23 ปาริชาติ นาทะสัน 2
24 โกสินทร์ เจริญวรเกียรติ 2
25 นวลพร แสงฤดี 1
26 ดวงกมล ตันติวัฒน์ 1
27 อรวรรณ ศรีเตียเพ็ชร 1
28 พนิต ผาสุก 1
29 นพพล ภคพงศ์พันธุ์ 1
30 เชิดศักดิ์ อนุทัต, 2521- 1
31 สุทธีสา เกตุสุริยงค์ 1
32 อัจนา ใจสุวรรณ 1
33 ณัฐ นิวาตานนท์ 1
34 พิทยชัย ชูภารา 1
35 Jittra Rukijkanpanich 1
36 องค์การ ศิริสวัสดิ์ 1
37 Sutteesa Getsuriyong 1
38 พิทักษ์ชน วิเศษ 1
39 เกียรติขจร โฆมานะสิน 1
40 ดนัย สาหร่ายทอง 1
41 ฉัตรทิพย์ กาญจนโภคิน 1
42 สินทวี ธัญญาผล 1
43 วสวัตติ์ เชื้อไทย 1
44 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 1
45 อรรถพล ปิ่นโภคินทร์ 1
46 ศูลิน ศรีสุชาติ 1
47 คัมภีร์ ลิมปดาพันธ์ 1
48 เกื้อกูล ลลิตกุลธร, 2520- 1
49 สมชาย พวงเพิกศึก 1
50 ธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร 1
51 พูลพร แสงบางปลา 1
52 ไม่มีข้อมูล 1
53 ภัททรียา กิตติเจริญเกียรติ 1
54 วิมลวรรณ กาญจนวนิชกุล 1
55 กันยารัตน์ โกศิริ 1
56 ธันยพร มะโนประเสริฐกุล 1
57 โชติเทพ พนาพรศิริกุล 1
58 อรพรรณ ประพาสชลานนท์ 1
59 โกสินทร์ ชวลีพันธ์สกุล 1
60 สุปรียา จันทร์ประทีป 1
61 กนก โสภโณวงศ์ 1
62 อภิชาติ สวัสดิ์สว่าง 1
63 ชูเวช ชาญสง่าเวช 1
64 สรียา กสิกพันธุ์ 1
65 นภาพร นิลนที 1
66 ชัชวาล พรพัฒน์กุล 1
67 มัณยาภรณ์ ภูริปัญญาคุณ 1
68 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
69 ปิติ คัณธามานนท์ 1
70 รมย์ยุพา นาควะรี 1
71 จรุพนธ์ สุนทรรักษ์ 1
72 ศิรวิทย์ ปุสวิโร 1
73 สราวุธ เยาวรัตน์ 1
74 ทิวาวรรณ คงคาศรี 1
75 ธนัธิดา แก้วหวังสกูล 1
76 ต่อศักดิ์ หิรัญโญภาส 1
77 พรพิรุณ โลณวัณต์ 1
78 อัมรินทร์ ทองดี 1
79 ปิยะพร โลวะกิจ 1
80 ณรงค์ ตั้งระดมสิน 1
81 จิโรดม ตุริตาคม 1
82 ธนรัตน์ สมบูรณ์ 1
83 วรพร นาคประสงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 6
3 2557 4
4 2556 5
5 2555 5
6 2554 3
7 2553 18
8 2552 10
9 2551 8
10 2550 7
11 2549 2
12 2548 7
13 2547 9
14 2546 2
15 2545 8
16 2544 2
17 2543 8
18 2541 1
19 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงโม่หิน
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิเคราะห์พื้นที่กันชนสำหรับโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ไอระเหย
3 การปรับปรุงการบริหารคลังพัสดุสำหรับหน่วยบริการซ่อมรถฟอร์คลิฟท์
4 การลดข้อบกพร่องในกระบวนการย้อมผ้า
5 การลดข้อบกพร่องในกระบวนการย้อมผ้า
6 การปรับปรุงการบริหารคลังพัสดุสำหรับหน่วยบริการซ่อมรถฟอร์คลิฟท์
7 การวิเคราะห์พื้นที่กันชนสำหรับโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ไอระเหย
ปี พ.ศ. 2557
8 Risk Management of Medicine Mixed up for Changes in Modern Pharmaceutical Manufacturing
9 การปรับปรุงระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ในแผนกศัลยกรรม
10 แนวทางการตัดสินใจสำหรับการคัดเลือกกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ำปลา เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
11 การพัฒนาระบบการวินิจฉัยข้อขัดข้องสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
ปี พ.ศ. 2556
12 การสร้างมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งวัตถุอันตรายในบริเวณพื้นที่อ่อนไหว
13 การออกแบบกระบวนการการประเมินคุณภาพสีน้ำทิ้งในภาคอุตสาหกรรม
14 การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตแท็งก์สำหรับสารเคมี
15 การลดของเสียในการผลิตชิน้ ไม้สับโดยการออกแบบการ ทดลอง
16 การปรับเปลี่ยนกระบวนการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
17 การปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาจักรเย็บผ้าในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
18 การปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตสีผง
19 การออกแบบข้อกำหนดของกระบวนการตัดผ้าลายริ้ว
20 การปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาจักรเย็บผ้าในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
21 การปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตสีผง
ปี พ.ศ. 2554
22 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตวัตถุปรุงแต่งอาหาร
23 ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการติดไดในการผลิตวงจรรวม
24 การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางรถยนต์
ปี พ.ศ. 2553
25 เครื่องบีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก
26 การพัฒนาระบบการฝึกอบรมความสามารถสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทปั๊มขึ้นรูป
27 การปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์แบบมิลค์รันสำหรับโรงงานประกอบรถยนต์
28 การลดของเสียจากปัญหาสล็อตเลื่อนในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
29 การออกแบบทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
30 เครื่องบีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก
31 การลดเวลาในการปรับตั้งลูกอัดสำหรับการผลิตไม้ฝาสังเคราะห์
32 การสร้างมาตรฐานและมาตรการในการจัดเก็บวัตถุอันตรายประเภทก๊าซไวไฟ
33 การปรับปรุงกระบวนการสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนกันสะเทือนของรถยนต์
34 การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผสมสีในการผลิตสีผง
35 การสร้างมาตรฐานและมาตรการในการจัดเก็บวัตถุอันตรายประเภทก๊าซไวไฟ
36 การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผสมสีในการผลิตสีผง
37 การลดเวลาในการปรับตั้งลูกอัดสำหรับการผลิตไม้ฝาสังเคราะห์
38 การลดของเสียจากปัญหาสล๊อตเลื่อนในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
39 การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
40 การพัฒนาระบบการฝึกอบรมความสามารถสำหรับพนักงานฝ่ายผลิต ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทปั๊มขึ้นรูป
41 การปรับปรุงกระบวนการสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนกันสะเทือนของรถยนต์
42 การปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์แบบมิลค์รันสำหรับโรงงานประกอบรถยนต์
ปี พ.ศ. 2552
43 การปรับปรุงผลิตภาพแรงงานของการผลิตชิ้นส่วนภายในเครื่องอัดอากาศแบบสโครลสำหรับระบบปรับอากาศ
44 การวางแผนโครงการถลุงทองแดงในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
45 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเคลือบเงินของการผลิตกระจกเงา
46 เครื่องบีบน้ำมันปาล์มสำหรับครัวเรือนและการนำน้ำมันปาล์มไปใช้
47 การปรับปรุงการผลิตในสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ขนาด 1 ตัน
48 การปรับปรุงกระบวนการของการผลิตปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบคอมมอนเรล
49 การวางแผนโครงการถลุงทองแดง ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
50 การปรับปรุงการผลิตในสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ขนาด 1 ตัน
51 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเคลือบเงินของการผลิตกระจกเงา
52 การปรับปรุงผลิตภาพแรงงานของการผลิตชิ้นส่วนภายในเครื่องอัดอากาศแบบสโครลสำหรับระบบปรับอากาศ
ปี พ.ศ. 2551
53 ระบบการป้องกันการปนเปื้อนสารอันตรายในโรงงานผลิตเบาะรถยนต์
54 การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดเก็บสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมไทย
55 การลดข้อผิดพลาดของการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย
56 การปรับปรุงการวางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาในโรงงานผลิตบล็อคคอนกรีตปูถนน
57 การศึกษาวิธีการผลิตเทฟลอนที่เหมาะสมโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง
58 การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจัดส่งสินค้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตเหล็กแผ่นและเหล็กม้วน
59 การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดเก็บสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมไทย
60 ระบบการป้องกันการปนเปื้อนสารอันตรายในโรงงานผลิตเบาะรถยนต์
ปี พ.ศ. 2550
61 การศึกษาการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วประเภทของแข็งในอุตสาหกรรมเรซิน
62 การปรับปรุงประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยการวิเคราะห์ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและต้นทุนการบำรุงรักษา
63 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการขายและการผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
64 การศึกษา วิเคราะห์และควบคุมปริมาณโลหะมีค่าในกระบวนการผลิตเครื่องประดับโดยใช้เทคนิค FMEA
65 ต้นแบบเครื่องเจียระไนอัญมณีความเร็วสูง
66 การออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
67 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตของผลิตภัณฑ์เรซินสังเคราะห์โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ความเข้ากันได้
ปี พ.ศ. 2549
68 การปรับปรุงระบบเอกสารและการควบคุมเอกสารสำหรับระบบ ISO/TS 16949,ISO 9001 และ ISO 14001 ในโรงงานผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์
69 การศึกษาการประเมินราคาเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2548
70 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต ของโรงงานผลิตเครื่องจักรในงานพิมพ์สกรีน
71 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์งานเสียของการผลิตวงจรรวม
72 ต้นแบบเครื่องเจียระไนอัญมณีความเร็วสูง : รายงานวิจัย
73 การวัดสมรรถนะเพื่อการจัดการระดับกลางของอุตสาหกรรมย้อมด้าย
74 การบูรณาการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารต้นทุนการประกอบรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์
75 ต้นแบบเครื่องเจียระไนอัญมณีความเร็วสูง
76 การพัฒนาระบบการวางแผนและจัดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเครื่องประดับ
ปี พ.ศ. 2547
77 การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องผสมคอมปาวด์ ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำด้วยยาง
78 ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการการขนส่งของผู้รับจ้างขนส่งวัตถุอันตราย
79 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวินิจฉัยข้อขัดข้องระบบทำความเย็น
80 การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษาในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
81 การศึกษาแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานผลิตตัวเก็บประจุ
82 การสร้างดัชนีวัดสมรรถนะเพื่อช่วยในการเฝ้าสังเกต และลดอุบัติภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายประเภทของเหลวไวไฟ
83 การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
84 การปรับปรุงกระบวนการชุบไฟฟ้าเครื่องประดับ
85 การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วยการบำรุงรักษาด้วยตนเอง: กรณีศึกษาโรงงานเหล็กแผ่น
ปี พ.ศ. 2546
86 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน
87 การลดปริมาณสารฟลูออเรสเวนต์ที่ใช้ในกระบวนการเคลือบหลอด
ปี พ.ศ. 2545
88 การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานเบเกอรี่
89 การปรับปรุงประสิทธิภาพการมวนและบรรจุบุหรี่
90 การลดของเสียในการผลิตชุดวงจรควบคุมการปรับโฟกัสอัตโนมัติสำหรับประกอบในกล้องถ่ายรูปอัตโนมัติแบบใช้ฟิล์ม
91 การจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตหัวอ่าน-เขียนคอมพิวเตอร์
92 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในโรงงานเบเกอรี่
93 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย
94 การเพิ่มผลิตภาพในโรงงานผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ
95 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน
ปี พ.ศ. 2544
96 การวิเคราะห์ระบบการวัด : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องเพชรพลอยและเครื่องประดับ
97 การพัฒนารหัสตัวบ่งชี้ เพื่อลดเวลาสูญเปล่าในสายการผลิต
ปี พ.ศ. 2543
98 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต : กรณีศึกษาโรงพิมพ์ธนบัตร
99 การวิเคราะห์เหตุขัดข้องของเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันกรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์
100 ต้นแบบสำหรับการตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน
101 การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมการผลิตแบบผสม ระหว่างการควบคุมแบบผลักและดึง : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซล
102 การปรับปรุงระบบปรับอากาศสำหรับห้องพ่นสีของโรงงานผลิตรถยนต์
103 การนำเศษแผ่นพาร์ทิเคิลจากการตัดริมมาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นพาร์ทิเคิล
104 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานซ่อมบำรุงและการจัดการอะไหล่ของวาล์วควบคุม
105 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการผลิต กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอุปกาณ์สื่อสารการบิน
ปี พ.ศ. 2541
106 ความสามารถในการทำงานสำหรับงานยกของ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
107 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน
108 เครื่องบีบน้ำมันปาล์มสำหรับครัวเรือนและการนำน้ำมันปาล์มไปใช้