ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตรา รู้กิจการพานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27
2 วัลลภ บุญธรรมส่ง 5
3 เพียงเพ็ญ พัวโสพิศ 5
4 พิชาฉาน เวชกิจ 5
5 วีระพล ดีอ่อง 5
6 กฤติกา สมบัติวาณิช 5
7 จักรพันธ์ เมืองวัฒน์ 4
8 จินตนา นนทะนาคร 4
9 สมชาติ นนทะนาคร 4
10 สุทธีสา เกตุสุริยงค์ 2
11 Jittra Rukijkanpanich 2
12 Sutteesa Getsuriyong 2
13 สุวพิชญ์ ภวดีธนเศรษฐ์ 2
14 พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ 2
15 ธีรวัฒน์ สุวรรณสิน 2
16 ชรินทร์พร นนท์ศิลา 2
17 พรหมศร เฮ่ประโคน 2
18 ภานุเทพ อธิปัญญาพันธุ์ 2
19 บุศราภรณ์ ไชยศิริ 2
20 วัชฤทธิ์ เอกนิพิฐสริ 2
21 อัจฉรียา วังวิเศษ 2
22 เบญจลักษณ์ ทองกุล 2
23 สิรินทรา เงินเย็น 2
24 ยุภาพร เนตรโสภา 2
25 ปาริชาติ นาทะสัน 2
26 ณัฐพล จงเลิศชัย 2
27 โกสินทร์ เจริญวรเกียรติ 2
28 อรวรรณ ศรีเตียเพ็ชร 1
29 เชิดศักดิ์ อนุทัต, 2521- 1
30 ณัฐ นิวาตานนท์ 1
31 สมชาย พวงเพิกศึก 1
32 พนิต ผาสุก 1
33 ภัททรียา กิตติเจริญเกียรติ 1
34 พิทยชัย ชูภารา 1
35 องค์การ ศิริสวัสดิ์ 1
36 อัจนา ใจสุวรรณ 1
37 พิทักษ์ชน วิเศษ 1
38 นพพล ภคพงศ์พันธุ์ 1
39 ดวงกมล ตันติวัฒน์ 1
40 นวลพร แสงฤดี 1
41 ชูเวช ชาญสง่าเวช 1
42 เกียรติขจร โฆมานะสิน 1
43 สินทวี ธัญญาผล 1
44 อรรถพล ปิ่นโภคินทร์ 1
45 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 1
46 วสวัตติ์ เชื้อไทย 1
47 สรียา กสิกพันธุ์ 1
48 ดนัย สาหร่ายทอง 1
49 ฉัตรทิพย์ กาญจนโภคิน 1
50 พูลพร แสงบางปลา 1
51 ธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร 1
52 ไม่มีข้อมูล 1
53 คัมภีร์ ลิมปดาพันธ์ 1
54 ศูลิน ศรีสุชาติ 1
55 เกื้อกูล ลลิตกุลธร, 2520- 1
56 อัมรินทร์ ทองดี 1
57 อรพรรณ ประพาสชลานนท์ 1
58 โชติเทพ พนาพรศิริกุล 1
59 สุปรียา จันทร์ประทีป 1
60 โกสินทร์ ชวลีพันธ์สกุล 1
61 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
62 กันยารัตน์ โกศิริ 1
63 ธันยพร มะโนประเสริฐกุล 1
64 ชัชวาล พรพัฒน์กุล 1
65 นภาพร นิลนที 1
66 มัณยาภรณ์ ภูริปัญญาคุณ 1
67 อภิชาติ สวัสดิ์สว่าง 1
68 กนก โสภโณวงศ์ 1
69 ปิติ คัณธามานนท์ 1
70 ปิยะพร โลวะกิจ 1
71 ศิรวิทย์ ปุสวิโร 1
72 รมย์ยุพา นาควะรี 1
73 สราวุธ เยาวรัตน์ 1
74 ธนัธิดา แก้วหวังสกูล 1
75 ทิวาวรรณ คงคาศรี 1
76 จรุพนธ์ สุนทรรักษ์ 1
77 ต่อศักดิ์ หิรัญโญภาส 1
78 ณรงค์ ตั้งระดมสิน 1
79 วิมลวรรณ กาญจนวนิชกุล 1
80 จิโรดม ตุริตาคม 1
81 ธนรัตน์ สมบูรณ์ 1
82 พรพิรุณ โลณวัณต์ 1
83 วรพร นาคประสงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 6
3 2557 4
4 2556 5
5 2555 5
6 2554 3
7 2553 16
8 2552 9
9 2551 8
10 2550 6
11 2549 2
12 2548 6
13 2547 9
14 2546 1
15 2545 8
16 2544 2
17 2543 8
18 2541 1
19 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงโม่หิน
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิเคราะห์พื้นที่กันชนสำหรับโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ไอระเหย
3 การปรับปรุงการบริหารคลังพัสดุสำหรับหน่วยบริการซ่อมรถฟอร์คลิฟท์
4 การลดข้อบกพร่องในกระบวนการย้อมผ้า
5 การลดข้อบกพร่องในกระบวนการย้อมผ้า
6 การปรับปรุงการบริหารคลังพัสดุสำหรับหน่วยบริการซ่อมรถฟอร์คลิฟท์
7 การวิเคราะห์พื้นที่กันชนสำหรับโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ไอระเหย
ปี พ.ศ. 2557
8 การบริหารความเสี่ยงของการปะปนกันของยาสำหรับการเปลี่ยนแปลงในการผลิตยาแผนปัจจุบัน
9 การปรับปรุงระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ในแผนกศัลยกรรม
10 แนวทางการตัดสินใจสำหรับการคัดเลือกกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ำปลา เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
11 การพัฒนาระบบการวินิจฉัยข้อขัดข้องสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
ปี พ.ศ. 2556
12 การสร้างมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งวัตถุอันตรายในบริเวณพื้นที่อ่อนไหว
13 การออกแบบกระบวนการการประเมินคุณภาพสีน้ำทิ้งในภาคอุตสาหกรรม
14 การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตแท็งก์สำหรับสารเคมี
15 การลดของเสียในการผลิตชิน้ ไม้สับโดยการออกแบบการ ทดลอง
16 การปรับเปลี่ยนกระบวนการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
17 การปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาจักรเย็บผ้าในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
18 การปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตสีผง
19 การออกแบบข้อกำหนดของกระบวนการตัดผ้าลายริ้ว
20 การปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาจักรเย็บผ้าในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
21 การปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตสีผง
ปี พ.ศ. 2554
22 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตวัตถุปรุงแต่งอาหาร
23 ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการติดไดในการผลิตวงจรรวม
24 การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางรถยนต์
ปี พ.ศ. 2553
25 การพัฒนาระบบการฝึกอบรมความสามารถสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทปั๊มขึ้นรูป
26 การปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์แบบมิลค์รันสำหรับโรงงานประกอบรถยนต์
27 การลดของเสียจากปัญหาสล็อตเลื่อนในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
28 การออกแบบทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
29 การลดเวลาในการปรับตั้งลูกอัดสำหรับการผลิตไม้ฝาสังเคราะห์
30 การสร้างมาตรฐานและมาตรการในการจัดเก็บวัตถุอันตรายประเภทก๊าซไวไฟ
31 การปรับปรุงกระบวนการสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนกันสะเทือนของรถยนต์
32 การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผสมสีในการผลิตสีผง
33 การสร้างมาตรฐานและมาตรการในการจัดเก็บวัตถุอันตรายประเภทก๊าซไวไฟ
34 การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผสมสีในการผลิตสีผง
35 การลดเวลาในการปรับตั้งลูกอัดสำหรับการผลิตไม้ฝาสังเคราะห์
36 การลดของเสียจากปัญหาสล๊อตเลื่อนในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
37 การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
38 การพัฒนาระบบการฝึกอบรมความสามารถสำหรับพนักงานฝ่ายผลิต ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทปั๊มขึ้นรูป
39 การปรับปรุงกระบวนการสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนกันสะเทือนของรถยนต์
40 การปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์แบบมิลค์รันสำหรับโรงงานประกอบรถยนต์
ปี พ.ศ. 2552
41 การปรับปรุงผลิตภาพแรงงานของการผลิตชิ้นส่วนภายในเครื่องอัดอากาศแบบสโครลสำหรับระบบปรับอากาศ
42 การวางแผนโครงการถลุงทองแดงในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
43 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเคลือบเงินของการผลิตกระจกเงา
44 การปรับปรุงการผลิตในสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ขนาด 1 ตัน
45 การปรับปรุงกระบวนการของการผลิตปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบคอมมอนเรล
46 การวางแผนโครงการถลุงทองแดง ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
47 การปรับปรุงการผลิตในสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ขนาด 1 ตัน
48 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเคลือบเงินของการผลิตกระจกเงา
49 การปรับปรุงผลิตภาพแรงงานของการผลิตชิ้นส่วนภายในเครื่องอัดอากาศแบบสโครลสำหรับระบบปรับอากาศ
ปี พ.ศ. 2551
50 ระบบการป้องกันการปนเปื้อนสารอันตรายในโรงงานผลิตเบาะรถยนต์
51 การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดเก็บสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมไทย
52 การลดข้อผิดพลาดของการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย
53 การปรับปรุงการวางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาในโรงงานผลิตบล็อคคอนกรีตปูถนน
54 การศึกษาวิธีการผลิตเทฟลอนที่เหมาะสมโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง
55 การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจัดส่งสินค้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตเหล็กแผ่นและเหล็กม้วน
56 การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดเก็บสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมไทย
57 ระบบการป้องกันการปนเปื้อนสารอันตรายในโรงงานผลิตเบาะรถยนต์
ปี พ.ศ. 2550
58 การศึกษาการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วประเภทของแข็งในอุตสาหกรรมเรซิน
59 การปรับปรุงประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยการวิเคราะห์ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและต้นทุนการบำรุงรักษา
60 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการขายและการผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ
61 การศึกษา วิเคราะห์และควบคุมปริมาณโลหะมีค่าในกระบวนการผลิตเครื่องประดับโดยใช้เทคนิค FMEA
62 การออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
63 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตของผลิตภัณฑ์เรซินสังเคราะห์โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ความเข้ากันได้
ปี พ.ศ. 2549
64 การปรับปรุงระบบเอกสารและการควบคุมเอกสารสำหรับระบบ ISO/TS 16949,ISO 9001 และ ISO 14001 ในโรงงานผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์
65 การศึกษาการประเมินราคาเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2548
66 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต ของโรงงานผลิตเครื่องจักรในงานพิมพ์สกรีน
67 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์งานเสียของการผลิตวงจรรวม
68 ต้นแบบเครื่องเจียระไนอัญมณีความเร็วสูง : รายงานวิจัย
69 การวัดสมรรถนะเพื่อการจัดการระดับกลางของอุตสาหกรรมย้อมด้าย
70 การบูรณาการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารต้นทุนการประกอบรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์
71 การพัฒนาระบบการวางแผนและจัดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเครื่องประดับ
ปี พ.ศ. 2547
72 การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องผสมคอมปาวด์ ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำด้วยยาง
73 ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการการขนส่งของผู้รับจ้างขนส่งวัตถุอันตราย
74 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวินิจฉัยข้อขัดข้องระบบทำความเย็น
75 การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษาในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
76 การศึกษาแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานผลิตตัวเก็บประจุ
77 การสร้างดัชนีวัดสมรรถนะเพื่อช่วยในการเฝ้าสังเกต และลดอุบัติภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายประเภทของเหลวไวไฟ
78 การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
79 การปรับปรุงกระบวนการชุบไฟฟ้าเครื่องประดับ
80 การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วยการบำรุงรักษาด้วยตนเอง: กรณีศึกษาโรงงานเหล็กแผ่น
ปี พ.ศ. 2546
81 การลดปริมาณสารฟลูออเรสเวนต์ที่ใช้ในกระบวนการเคลือบหลอด
ปี พ.ศ. 2545
82 การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานเบเกอรี่
83 การปรับปรุงประสิทธิภาพการมวนและบรรจุบุหรี่
84 การลดของเสียในการผลิตชุดวงจรควบคุมการปรับโฟกัสอัตโนมัติสำหรับประกอบในกล้องถ่ายรูปอัตโนมัติแบบใช้ฟิล์ม
85 การจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตหัวอ่าน-เขียนคอมพิวเตอร์
86 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในโรงงานเบเกอรี่
87 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย
88 การเพิ่มผลิตภาพในโรงงานผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ
89 ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน
ปี พ.ศ. 2544
90 การวิเคราะห์ระบบการวัด : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องเพชรพลอยและเครื่องประดับ
91 การพัฒนารหัสตัวบ่งชี้ เพื่อลดเวลาสูญเปล่าในสายการผลิต
ปี พ.ศ. 2543
92 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต : กรณีศึกษาโรงพิมพ์ธนบัตร
93 การวิเคราะห์เหตุขัดข้องของเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันกรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์
94 ต้นแบบสำหรับการตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน
95 การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมการผลิตแบบผสม ระหว่างการควบคุมแบบผลักและดึง : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซล
96 การปรับปรุงระบบปรับอากาศสำหรับห้องพ่นสีของโรงงานผลิตรถยนต์
97 การนำเศษแผ่นพาร์ทิเคิลจากการตัดริมมาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นพาร์ทิเคิล
98 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานซ่อมบำรุงและการจัดการอะไหล่ของวาล์วควบคุม
99 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการผลิต กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอุปกาณ์สื่อสารการบิน
ปี พ.ศ. 2541
100 ความสามารถในการทำงานสำหรับงานยกของ