ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตปราณี วาศวิท
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 22
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 21
3 กัญจนา ติษยาธิคม 14
4 วลัยพร พัชรนฤมล 13
5 ภูษิต ประคองสาย 11
6 Phusit Prakongsai 4
7 วิชช์ เกษมทรัพย์ 4
8 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
9 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
10 Walaiporn Patcharanarumol 3
11 ถนอม สุภาพร 3
12 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 3
13 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 2
14 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
15 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2
16 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
17 พัชนี ธรรมวันนา 1
18 สำนักงานประกันสังคม 1
19 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
20 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
21 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
22 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
23 Chitpranee Wasawit 1
24 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
25 Onsri Hinthamai 1
26 Artitaya Tiampriwan 1
27 ทวีศรี กรีทอง 1
28 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
29 Chipanee Wasawit 1
30 Wiroj Tangcharoesathien 1
31 Chutima Akaleephan 1
32 Atitaya Thiemphaiwan 1
33 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
34 อดิศวร์ หลายชูไทย 1
35 Thanom Supaporn 1
36 International Health Policy Program 1
37 ชาฮีดา วิริยาทร 1
38 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
39 Chitpranee Vasvid 1
40 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
41 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
42 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
43 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
44 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
45 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
46 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
47 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
48 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
49 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
50 Adit Laichoothai 1
51 ดวงกมล วิมลกิจ 1
52 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
53 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
54 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
55 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
56 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
57 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
58 กรมการประกันภัย 1
59 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
60 ชูฉัตร ประมูลผล 1
61 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
62 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
63 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
64 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 1
65 สุชาติ สรณสถาพร 1
66 International Health Policy Program Thailand 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2549 7
4 2548 7
5 2547 6
6 2546 1
7 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : บัญชีรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2549-2552
ปี พ.ศ. 2550
2 การสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต พ.ศ. 2548-2549
ปี พ.ศ. 2549
3 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
4 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
5 ความคิดเห็นของประชาชนไทยต่อการคัดเลือกผู้ป่วยไตวารเรื้อรังเข้ารับบริการทดแทนไต
6 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
7 รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ ศ 2546
8 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 2 ความเป็นไปได้ของแหล่งการเงินต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
9 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 3 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2548
10 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
11 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
12 การคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ประมาณการรายจ่ายและแหล่งรายรับ
13 ความเป็นไปได้ของแหล่งเงินต่างๆ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในทัศนะของผู้สันทัดกรณี
14 ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพไทย: ประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
15 อนามัยและสวัสดิการของคนไทยหลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 2 เรื่อง รายจ่ายด้านของคนไทยก่อนและหลังมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
16 บัญชีรายจ่ายสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
17 รายงานผลการสำรวจภายหลังการแจงนับการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2545
18 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ(Financing mechanism)
19 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
20 อัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2548 การปรับวิธีประมาณการครั้งใหญ่
21 การสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประชาชนไทย พ.ศ.2546: กรณีการรับบริการทันตกรรม
22 อนามัยและสวัสดิการของคนไทยหลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 1 เรื่องการเจ็บป่วย การใช้บริการสุขภาพ และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
ปี พ.ศ. 2546
23 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
ปี พ.ศ. 2541
24 การวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ