ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตติ มงคลชัยอรัญญา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จิตติ มังคละศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อวอเตอร์ฟุตพรินต์การขาดแคลนน้ำของพืชเศรษฐกิจในลุ่มน้ำชี
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง
ปี พ.ศ. 2552
3 กระบวนการยอมรับเทคโนโลยี : กรณีศึกษาการปลูกข้าวล้มตอซัง บ้านคลองวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ และบ้านคลองตับผักชี ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
4 การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาฝายชะลอน้ำชุมชนสาสบหก จังหวัดลำปาง
5 การบูรณาการโครงการเคหะชุมชนเข้มแข็งอยู่เย็นเป็นสุข
ปี พ.ศ. 2551
6 การจัดการความรู้ระดับครัวเรือนของผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน :
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 Chemical vapor deposition of TiO2 for photocatalytic applications and biocidal surfaces