ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตติ์พร เครือเนตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jittiporn Kruenate 17
2 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 8
3 ชวนชม อ่วมเนตร 7
4 Chuanchom Aumnate 6
5 ธนาวดี ลี้จากภัย 4
6 อุทัย วิชัย 4
7 Thanawadee Leejarkpai 3
8 Rungnapa Tongpool 3
9 รุ้งนภา ทองพูล 3
10 สุนทรี ศิรรัตน์ประภา 3
11 Uthai Wichai 3
12 ธรรมรักษ์ สุขสมทรง 3
13 Suntaree Siraratprapa 3
14 Thammarak Sooksomsong 3
15 ฐิตาภา สมิตินนท์ 2
16 กตัญชลี ไม้งาม 2
17 นิสภา ศีตะปันย์ 2
18 Sakchai Wittaya-areekul 2
19 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 2
20 Nispa Seetapan 2
21 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
22 สาวิตรี ทิวงศ์ 1
23 กาญจนา สุทธิกุล 1
24 Chureerat Prahsarn 1
25 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
26 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
27 จรัสพร มงคลขจิต 1
28 จุรีรัตน์ ประสาร 1
29 ดวงเดือน อาจองค์ 1
30 ดรุณี อัศวเสถียร 1
31 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
32 นิรุตต์ นาคสุข 1
33 Teerapon Yamwong 1
34 ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 1
35 Grittabhad Kongrath 1
36 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
37 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
38 Wonnop Visessanguan 1
39 กฤตภาส คงรัตน์ 1
40 วาณี ชนเห็นชอบ 1
41 Supannee Pathumarak 1
42 สุพรรณี ปทุมารักษ์ 1
43 Katanchalee Mai-ngam 1
44 Vanee Chonhenchob 1
45 พงษ์สุดา ผ่องธัญญา 1
46 Waranya Phompan 1
47 Kirk L. Parkin 1
48 Wanaporn Tapingkae 1
49 Wiroj Limtrakarn 1
50 Nantavat Tangchantra 1
51 นันทวัฒน์ แตงจันทรา 1
52 วรรณพ วิเศษสงวน 1
53 Soottawat Benjakul 1
54 วรรณพร ทะพิงค์แก 1
55 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 1
56 Somboon Tanasupawat 1
57 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
58 ชัยวุฒิ กมลพิลาส 1
59 Chaiwut Gamonpilas 1
60 วิจิตร ธรานนท์ 1
61 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
62 พสุ สิริสาลี 1
63 ดนุ พรหมมินทร์ 1
64 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
65 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
66 Chuanchom Aumnete 1
67 Suebpong Kongniam 1
68 วรัญญา ผมพันธ์ 1
69 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
70 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 4
3 2552 6
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 2
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาวัสดุคลุมและออกแบบโครงสร้างโรงเรือนเพาะชำที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพพันธุ์พริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮ็อต (Super hot)
ปี พ.ศ. 2553
2 Whole cell immobilisation of Natrinema gari BCC 24369 for histamine degradation
3 The Effect of Surface Modification of TiO2 on Mechanical Properties of Polyethylene Composite Film
4 Effect of ethylene vinyl acetate on the rheological and mechanical behavior of low-density polyethylene-based greenhouse film
5 วิโรจน์ ลิ่มตระการ...[และคนอื่นๆ]
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาและออกแบบวัสดุและระบบโครงการสร้างโรงเรือนเพาะชำแบบครบวงจร
7 การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
8 การพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ในการชะลอการปลดปล่อยสารชีวภาพเพื่อกำจัดวัชพืช
9 การพัฒนาวัสดุและระบบโรงเรือนคลุมบ่อกุ้งเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ(Bio-Secure)ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
10 The Synthesis of Titanium Dioxide Emulsion as UV Blocking
11 Development of Composite Film for Improving Gas Permeable Properties
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์แหนม
13 การพัฒนาความสามารถในการลดการส่องผ่าน ของรังสียูวีและอินฟราเรดแบบใกล้ของแผ่นฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับ Pilot Scale: (Phase II)
14 การพัฒนาแผ่นฟิล์มคัดเลือกช่วงแสงที่ย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการเพิ่มคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ขณะเติบโต
15 การพัฒนาเครื่องมือวัดความแข็งแรงขณะถูกยืดดึงพลาสติกหลอม
16 การพัฒนาและปรับปรุงแผ่นฟิล์มพลาสติกที่มีสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสด
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนาแผ่นปิดซิลิโคนที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนาตำรับและการประเมินผลในหลอดทดลองของระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่
19 การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติกันความร้อนของแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการเกษตร