ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสร้างชุดฝึกอบรมการควบคุมชั้นเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนิสิตในระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในประชาคมอาเซียน
3 ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อการเพิ่มความรู้เรื่องการซื่อตรงและพัฒนาลักษณะของความซื่อตรงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนลาซาล
ปี พ.ศ. 2555
4 ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวอินทรีย์ 5 ที่มีต่อการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ผู้ใช้มหาบัณฑิต และ นิสิตปัจจุบัน ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ปีพ.ศ.2550 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 โครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเรื่อง ผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนตามแนวอินทรีย์ 5: กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา
7 การสร้างชุดฝึกอบรมการพัฒนาความสุขตามแนวปัญญา เพื่อแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนากิจกรรมการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นครูของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์: กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา
9 การใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษากับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้วย KASET MODEL: กรณีศึกษารายวิชาพลวัตในการแนะแนว
10 ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อการพัฒนาจริยธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษารายวิชาหลักการแนะแนว
11 ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ปี พ.ศ. 2552
12 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา การมีความเป็นผู้นำตนเองการรู้จักเริ่มต้นด้วยเป้าหมายในใจ การวางแผน ตามแนวคิดของสตีเฟ่น อาร์ โควี่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปี พ.ศ. 2550
13 ผลของการใช้โปรแกรมฝึกอบรมการบริหารเวลาตามทฤษฎีของบริททันและกลินน์ต่อทัศนคติต่อเวลาและพฤติกรรมการวางแผนการใช้เวลา ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี พ.ศ. 2546
14 การสร้างแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา