ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 8
2 สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์ 6
3 Somjai Sirakamon 4
4 ณภัทร ไวปุรินทะ 4
5 ชลอศรี แดงเปี่ยม 4
6 Parichat Pakvipas 4
7 ดรุณี ทายะติ 4
8 Narain Chotirosniramit 4
9 ปาริชาติ ภัควิภาส 4
10 Yodying Punjasawadwong 4
11 สมใจ ศิระกมล 4
12 นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล 4
13 Nongyao Kasatpibal 4
14 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 4
15 วารุณี แก่นสุข 2
16 ชมนาด พจนามาตร์ 2
17 ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ 2
18 สมพร ธำรงค์ทิพยคุณ 2
19 อำไพ ชนะกอก 2
20 รุจิภาส ภู่สว่าง 2
21 รังสิมา ภูมิสวัสดิ์ 2
22 กรรณิการ์ พงษ์สนิท 2
23 นงเยาว์ อุดมวงศ์ 2
24 รังสิยา นารินทร์ 2
25 ธนพรรณ จรรยาศิริ 2
26 Akeau Unahalekhaka 1
27 Suchada Lueang-a-papong 1
28 พัชรินทร์ สุมนะปัญญาวงศ์ 1
29 ประนอม นพคุณ 1
30 เพ็ญนภา พร้อมเพรียง 1
31 ภาวิดา เล็กวุฒิกรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2545 2
7 2543 2
8 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การดำเนินการ อุปสรรคและความต้องการของโรงพยาบาลในประเทศไทยในการป้องกันการแพร่กระจายวัณโรค
ปี พ.ศ. 2558
2 ถอดบทเรียนการนำแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยมาใช้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบ และอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
4 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาล ในการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลของการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส ต่อความรู้และการล้างมือของเด็กวัยก่อนเรียน
ปี พ.ศ. 2551
6 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความเชื่อด้านสุขภาพ และการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยวัณโรคปอด
7 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้การปฏิบัติของพยาบาล และอุบัติการณ์การติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
8 การดำเนินงานของโรงพยาบาล ในการดูและสุขภาพบุคลากร เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
9 การดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพบุคลากร เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2543
10 การดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
11 การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ผลของกลยุทธ์หลายวิธีร่วมกันต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลห้องคลอด
13 ผลของการส่งเสริมสมรรธนะแห่งตนต่อการปฏิบัติในการป้องกันและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของบุคลากรสุขภาพ
14 ประสิทธิภาพของแบบคัดกรองในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาล
15 ประสิทธิภาพของแบบคัดกรองวัณโรคปอดในโรงพยาบาล
16 ความตั้งใจของครูพี่เลี้ยงในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้
17 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้ การปฏิบัติของพยาบาล และอุบัติการการติดเชื้อจากการให้สาน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในโรงพยาบาลชุมชน
18 การพัฒนาการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดหลังจำหน่ายโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
19 ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการปฏิบัติบทบาทด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุข
20 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้ การปฏิบัติของพยาบาล และอุบัติการณ์การติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในโรงพยาบาลชุมชน
21 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
22 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคตาแดงในนักเรียน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
23 ผลของการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันต่อการรับรู้ ความคาดหวัง และการปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุเข็มิ่มตำหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน
24 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบและอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
25 การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันเข็มทิ่มตำและของมีคมบาดสำหรับบุคลากรสุขภาพในประเทศไทย
26 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำของผู้ปฏิบัติในศูนย์สุขภาพชุมชน
27 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติในการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยวัณโรคปอด
28 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพและการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยวัณโรค
29 Effects of Teaching with Multimedia on Knowledge and Preventive Practices of Nursing Personnel and Incidence of Ventilator-associated Pneumonia.
30 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาต. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
31 ผลของการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสต่อความรู้และการล้างมือของเด็กวัยก่อนเรียน
32 Effects of computer-assisted on nursing knowledge and practices of infection prevention among hematologic and lymphatic malignancies patients receiving chemotherapy
33 Effects of Multimedia Teaching on Nurses'Knowledge and Practices in Microbiological Specimens Collection
34 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อความรู้และประสิทธิภาพในการคัดกรองวัณโรคปอดของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
35 ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
36 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทบา
37 ผลของการเสริมแรงในการป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพต่ออุบัติการณ์การติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
38 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อความรู้และประสิทธิภาพในการคัดกรองวัณโรคปอดของอาสาสมัครสาธารณสสุขเรือนจำ
39 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์เข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดของพยาบาล
40 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
41 ระบบสุขภาพชุมชนตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
42 Implementation of the world health organization surgical safety checklist at a university hospital in Thailand