ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตตภัทร เครือวรรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัลยา อุดมวิทิต 3
2 ระพีพรรณ ถาวรวันชัย 3
3 สุธรรม อยู่ในธรรม 3
4 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 ศุจิมาลย์ สุวรรณโรจน์ 3
7 จักรกฤษณ์ ควรพจน์ 2
8 เจษฎ์ โทณะวณิก 2
9 เพียรพรรค ทัศคร 2
10 เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล 2
11 ปิยะวัฒน์ ยวงเกตุ 2
12 ดารารัตน์ รัชดานุรักษ์ 2
13 พงษ์พันธ์ พัฒนไพรสณฑ์ 2
14 นฤมล ดีสุวรรณ 1
15 ชาญเกียรติ เจริญนิจนิยม 1
16 บวร ปภัทราทร 1
17 วรวัฒน์ ศรียุกต์ 1
18 ศุภชัย ยาวะประภาษ 1
19 จุฬารัตน์ สีห์รา 1
20 ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์ 1
21 จินดา นริศรานุกูล 1
22 เขมรัฐ บุญสิทธิ์ 1
23 เสาวณี มุสิแดง 1
24 เอื้อมพร อ่อนดำ 1
25 กุลรัศมิ์ พิพัฒจิรโชติ 1
26 อำนาจ ศรีพูนสุข 1
27 ปัทมา อรรถวรเดช 1
28 นิตยา เสรีไตรรัตน์ 1
29 ปรเมษฐ์ ศักดิ์ศรีวิธุราช 1
30 สุธรรม วาณิชเสนี 1
31 จารึก สิงหปรีชา 1
32 วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ 1
33 ธนิษฐา กาญจนวาศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 1
3 2546 1
4 2545 1
5 2543 1
6 2542 2
7 2541 3
8 2540 3
9 2539 5
10 2538 1
11 2537 1
12 2536 3
13 2535 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลได้ของการใช้ก๊าซ LPG และก๊าซ CNG ในรถยนต์
ปี พ.ศ. 2549
2 การหายุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในทศวรรษใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศ
ปี พ.ศ. 2546
3 การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้ในการใช้ ISO 14001 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2545
4 การหายุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในทศวรรษใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศ
ปี พ.ศ. 2543
5 การพัฒนาระบบข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ปี พ.ศ. 2542
6 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี 2542"
7 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ปี พ.ศ. 2541
8 กฎหมายสำหรับบริการอินเตอร์เนทในประเทศไทย : กรอบ ข้อเสนอแนะ และ การควบคุมดูแล การให้บริการ
9 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี 2541"
10 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อหากรอบและข้อเสนอแนะในการควบคุมกำกับดูแลการให้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
11 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบโทรคมนาคมต่อการลงทุนโดยตรง จากต่างประเทศในประเทศไทย
12 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการจัดทำแหล่งข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2540"
13 โครงการพัฒนาระบบดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถการจัดทำดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2539
14 โครงการพัฒนาระบบดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถการจัดทำดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อหากรอบและข้อเสนอแนะในการควบคุมกำกับดูแลการให้บริการอินเตอร์เนทในประเทศไทย
16 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
17 โครงการที่ปรึกษาและพัฒนาระบบดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของโครงการเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรณีศึกษา : การค้นหาข้อมูล การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2538
19 โครงการที่ปรึกษาและพัฒนาระบบดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2537
20 นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท โซนี่
ปี พ.ศ. 2536
21 การพัฒนาการประยุกต์ใช้เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติในระบบธนาคาร พาณิชย์ไทยศึกษาด้านอุปทาน
22 การคาดการณ์ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลในทัศนะของผู้จำหน่าย โดยใช้ระบบอนาล็อกเป็นพื้นฐานศึกษา
23 การวิเคราะห์ผลกระทบจากมาตรการคุ้มครองการผลิตถั่วเหลืองของไทย
ปี พ.ศ. 2535
24 วัฏจักรทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต