ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตตภัทร เครือวรรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 สุธรรม อยู่ในธรรม 3
3 ระพีพรรณ ถาวรวันชัย 3
4 ศุจิมาลย์ สุวรรณโรจน์ 3
5 กัลยา อุดมวิทิต 3
6 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 3
7 จักรกฤษณ์ ควรพจน์ 2
8 เจษฎ์ โทณะวณิก 2
9 เพียรพรรค ทัศคร 2
10 เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล 2
11 ปิยะวัฒน์ ยวงเกตุ 2
12 ดารารัตน์ รัชดานุรักษ์ 2
13 พงษ์พันธ์ พัฒนไพรสณฑ์ 2
14 จารึก สิงหปรีชา 1
15 วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ 1
16 ปรเมษฐ์ ศักดิ์ศรีวิธุราช 1
17 นิตยา เสรีไตรรัตน์ 1
18 สุธรรม วาณิชเสนี 1
19 ธนิษฐา กาญจนวาศ 1
20 วรวัฒน์ ศรียุกต์ 1
21 เขมรัฐ บุญสิทธิ์ 1
22 เอื้อมพร อ่อนดำ 1
23 บวร ปภัทราทร 1
24 จุฬารัตน์ สีห์รา 1
25 ศุภชัย ยาวะประภาษ 1
26 นฤมล ดีสุวรรณ 1
27 ชาญเกียรติ เจริญนิจนิยม 1
28 จินดา นริศรานุกูล 1
29 ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์ 1
30 อำนาจ ศรีพูนสุข 1
31 ปัทมา อรรถวรเดช 1
32 เสาวณี มุสิแดง 1
33 กุลรัศมิ์ พิพัฒจิรโชติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2546 1
3 2542 1
4 2541 2
5 2540 2
6 2539 2
7 2537 1
8 2536 3
9 2535 1
10 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลได้ของการใช้ก๊าซ LPG และก๊าซ CNG ในรถยนต์
ปี พ.ศ. 2546
2 การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้ในการใช้ ISO 14001 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2542
3 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี 2542"
ปี พ.ศ. 2541
4 กฎหมายสำหรับบริการอินเตอร์เนทในประเทศไทย : กรอบ ข้อเสนอแนะ และ การควบคุมดูแล การให้บริการ
5 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี 2541"
ปี พ.ศ. 2540
6 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบโทรคมนาคมต่อการลงทุนโดยตรง จากต่างประเทศในประเทศไทย
7 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการจัดทำแหล่งข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2540"
ปี พ.ศ. 2539
8 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
9 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของโครงการเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรณีศึกษา : การค้นหาข้อมูล การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2537
10 นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท โซนี่
ปี พ.ศ. 2536
11 การพัฒนาการประยุกต์ใช้เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติในระบบธนาคาร พาณิชย์ไทยศึกษาด้านอุปทาน
12 การคาดการณ์ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลในทัศนะของผู้จำหน่าย โดยใช้ระบบอนาล็อกเป็นพื้นฐานศึกษา
13 การวิเคราะห์ผลกระทบจากมาตรการคุ้มครองการผลิตถั่วเหลืองของไทย
ปี พ.ศ. 2535
14 วัฏจักรทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต