ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิณัติตา จิตติวัฒน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จันทรา ใจธรรม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 -
2 -
3 -
ปี พ.ศ. 2556
4 Cerebroprotective effect of Moringa against focalishemic stroke induced by middle cerebral artery occlusion.Oxidative Medicine and Cellular longevity
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดสมอง
8 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทจากพิษสุรา
9 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ในการกระตุ้นการเรียนรู้และปกป้องสมอง
10 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกัน และลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer's disease
11 Ginger Pharmacopuncture Improves Cognitive Impairment and Oxidative Stress Following Cerebral Ischemia
12 การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดผลหม่อน
13 -
ปี พ.ศ. 2554
14 Ginger Pharmacopuncture Improves Cognitive Impairment and Oxidative Stress Following Cerebral Ischemia
ปี พ.ศ. 2551
15 การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่ประเภทอัลกอล ไอยูเพอร์ซีไอ = Orbital period change of an Algol-Type Binary System IU Persei / จันทรา ใจธรรม
16 การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจร ของระบบดาวคู่ประเภทอัลกอล ไอยู เพอร์ซีไอ