ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำเป็น อ่อนทอง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มงคล แซ่หลิม 14
2 สายใจ กิ้มสงวน 8
3 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 8
4 จรัสศรี นวลศรี 7
5 สายัณห์ สดุดี 6
6 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 6
7 อัจฉรา เพ็งหนู 5
8 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 5
9 สุธัญญา ทองรักษ์ 4
10 งบประมาณแผ่นดิน 3
11 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 3
12 ประสงค์ มั่นสลุง 2
13 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 2
14 ศมาพร แสงยศ 2
15 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 2
16 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
17 ณรงค์ มะลี 2
18 สุกัญญา จันทะชุม 2
19 มุทิตา มีนุ่น 2
20 นุชรีย์ ศิริ 2
21 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 2
22 โกศล เจริญสม 2
23 จิราพร เพชรรัตน์ 2
24 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 2
25 วสันณ์ เพชรรัตน์ 2
26 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 2
27 อรพรรณ เกินอาษา 2
28 พิมพรรณ สมมาตย์ 2
29 ดวงทิพย์ กันฐา 2
30 จักรกฤษณ์ พูนภักดี 1
31 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 1
32 จุฑามาศ แก้วมโน 1
33 ภาณี ยงค์ 1
34 พิเชษฐ์ เพชรวงศ์ 1
35 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 1
36 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 11
7 2548 1
8 2547 8
9 2546 1
10 2544 4
11 2535 2
12 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในน้ำยางเพื่อประเมินสถานะธาตุอาหารพืชในยางพารา
ปี พ.ศ. 2554
2 สถานะของโพแทสเซียมและสมบัติของดินนาร้างและดินดอนที่ใช้ปลูกยางพารา
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในน้ำยางเพื่อประเมินสถานะธาตุอาหารพืชในยางพารา
4 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
5 การศึกษาการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ด้วยปฏิกิริยาเฟนตันเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยแคลเซียม-โบรอน
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
7 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
ปี พ.ศ. 2551
8 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
9 ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัว
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ด้วยปฏิกิริยาเฟนตันเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยแคลเซียม-โบรอน
11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้
12 การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารในลองกอง
13 ผลการใช้ปูนขาวยิปซั่มและโพแทสเซียมคลอไรด์ ต่อการเจริญเติบโต และการดูดธาตุอาหารของต้นกล้าลองกอง
14 วิธีมาตรฐานในการเก็บตัวอย่างในลองกอง สำหรับประเมินสถานะธาตุอาหารพืช แผนงาน : การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกอง
15 ความสัมพันธ์ระหว่างคาร์โบไฮเดรต และธาตุอาหาร และคาร์โบไฮเดรต ที่เหมาะสมกับการออกดอกของลองกอง ใหญ่ : การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกอง
16 ค่ามาตรฐานของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมแคลเซียม และแมกนีเซียมในใบลองกอง ใหญ่ : การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกอง
17 คุณภาพของผลผลิตลองกองนอกและในฤดูกาล และความสัมพันธ์กับธาตุอาหารในองค์ประกอบผลิต ใหญ่ : การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกอง
18 ความต้องการธาตุอาหารและผลของปุ๋ย ต่อการพัฒนาคุณภาพผลและคุณภาพของผลผลิตลองกอง ใหญ่ : การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกอง
19 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี
20 การศึกษาการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ด้วยปฏิกิริยาเฟนตัน เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยแคลเซียม-โบรอน
ปี พ.ศ. 2548
21 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2547
22 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้
23 การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารในลองกอง
24 ผลการใช้ปูนขาวยิปซั่มและโพแทสเซียมคลอไรด์ ต่อการเจริญเติบโต และการดูดธาตุอาหารของต้นกล้าลองกอง
25 วิธีมาตรฐานในการเก็บตัวอย่างในลองกอง สำหรับประเมินสถานะธาตุอาหารพืช แผนงาน : การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกอง
26 ความสัมพันธ์ระหว่างคาร์โบไฮเดรต และธาตุอาหาร และคาร์โบไฮเดรต ที่เหมาะสมกับการออกดอกของลองกอง ใหญ่ : การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกอง
27 ค่ามาตรฐานของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมแคลเซียม และแมกนีเซียมในใบลองกอง ใหญ่ : การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกอง
28 คุณภาพของผลผลิตลองกองนอกและในฤดูกาล และความสัมพันธ์กับธาตุอาหารในองค์ประกอบผลิต ใหญ่ : การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกอง
29 ความต้องการธาตุอาหารและผลของปุ๋ย ต่อการพัฒนาคุณภาพผลและคุณภาพของผลผลิตลองกอง ใหญ่ : การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกอง
ปี พ.ศ. 2546
30 การศึกษาผลของธาตุอาหารต่อคุณภาพผลผลิตของลองกอง
ปี พ.ศ. 2544
31 การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
32 การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารลองกอง
33 การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
34 การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
35 การศึกษาการใช้ฮิวมัสจากโรงงานผงชูรสแก้ปัญหาการขาด จุลธาตุประจุบวกของพืชที่ปลูกบนดินชุดดินตาคลี
36 การศึกษาการใช้ฮิวมัสจากโรงงานผงชูรส แก้ปัญหาการขาดจุลธาตุประจุบวก ของพืชที่ปลูกบนดินชนิดชุดดินตาคลี