ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนง สรพิพัฒน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อธิคม บางวิวัฒน์ 10
2 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 8
3 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 6
4 อรรณพ นพรัตน์ 6
5 วรวิทย์ ทายะติ 4
6 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 4
7 สุธรรม ปทุมสวัสดิ์ 4
8 ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล 4
9 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 3
10 วรินธร สงคศิริ 2
11 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
12 มณีรัตน์ จริยธรรมวัติ 2
13 มาลินี ลีโทชวลิต 2
14 ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ 2
15 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
16 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
17 ปาริชาติ วลัยเสถียร 2
18 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
19 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
20 นิรมล สุธรรมกิจ 2
21 ยศพงษ์ ลออนวล 2
22 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
23 วันทนา สมเจริญวัฒนา 2
24 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
25 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
26 มรกต ตันติเจริญ 2
27 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
28 สุวิทย์ เตีย 2
29 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
30 วินัย ประภากรเกียรติ 2
31 อภิชัย พันธเสน 2
32 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
33 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
34 ณัฐพงษ์ ชยวัฑโฒ 2
35 กุลกานต์ สุนทรวาท 2
36 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
37 จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 1
3 543 14