ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุวรรณ ศิริเทพทวี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การออกฤทธิ์ของโปรตีนจากน้ำยางของต้น Euphorbia sp. ต่อกระบวนการแข็งตัวของเลือกมนุษย์
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาผลของโปรตีนของน้ำยางของต้น Artocarpus heterophyllus ต่อไฟบริโนเจนและก้อนไฟบรินของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาผลของโปรตีนจากต้น Aloe barbadensis Mill ต่อไฟบริโนเจนและก้อนไฟบรินของมนุษย์
4 การศึกษาผลของโปรตีนจากน้ำยางของต้น Artocarpus heterophyllus ต่อไฟบริโนเจนและก้อนไฟบรินของมนุษย์
5 การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเพือป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดอุบลราชธานี
6 การศึกษาเบื้องต้นในการมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำยางจากต้น Artocarpus heerophyllus
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาเบื้องต้นในการมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำยางจากต้น Artocarpus heterophyllus
8 การทำบริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัว และยับยั้งการแข็งตัวของเลือดจากน้ำยางของต้น Artocarpus Heterophyllus.
9 การทำบริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวและยับยั้งการแข็งตัวของเลือดจากน้ำยางของต้น Artocarpus heterophyllus
10 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
11 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
12 การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
13 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
14 การแยกยีนพอริน (porin) จากเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei และการศึกษาหน้าที่และโครงสร้างของพอรินที่แสดงออกในเชื้อ E. coli
ปี พ.ศ. 2551
15 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี