ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุวรรณ ลิมปเสนีย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 ชัยชนะ แสงสว่าง 3
3 จารุวรรณ ลิมปเสนีย์ 2
4 วราวุฒิ วัจนะรัตน์ 1
5 ประพนธ์ วงศ์วิเชียร 1
6 วัชรพงศ์ วราภรณ์ 1
7 ภัทรพงษ์ แสนบุดดา 1
8 สมพงษ์ จิรบันดาลสุข 1
9 รุ่งศักดิ์ หงษ์ทอง 1
10 อัจฉรา ทิพย์มณี 1
11 ณรงค์ พิระภิญโญ 1
12 ปาลีรัฐ อัจฉริยะเสถียร 1
13 เจษฎา เปี่ยมคุ้ม 1
14 วิพล ทรัพย์อำนวยพร 1
15 วาริน สุขเสมอ 1
16 ชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 1
17 กำธร ถาวรสถิตย์ 1
18 พิชัย จินตนาภักดี 1
19 ภักดี ใจห้าว 1
20 ลือชา พู่วงศาโรจน์ 1
21 วรวิมล นิมิตร 1
22 ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์ 1
23 ปรีชา โต๊ะทราย 1
24 ปรีพงษ์ เลิศพรลักษณา 1
25 เฉลิมชัย เรืองนนท์ 1
26 กำพล สีกา 1
27 จิระพันธ์ โคกพราน 1
28 จารึก ประพันธ์พจน์ 1
29 ไพรัช พัฒนสถิตฉาย 1
30 ชลิตภากร วีรพลิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2548 1
3 2547 1
4 2546 1
5 2545 2
6 2543 3
7 2539 4
8 2537 3
9 2536 2
10 2535 2
11 2534 1
12 2533 3
13 2532 1
14 2529 3
15 2527 1
16 2526 1
17 2521 1
18 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ทางเลือกในการพัฒนาชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
2 แนวทางการพัฒนาเมืองบริวารกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา บริเวณส่วนขยายบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2547
3 การเดินทางของนักเรียนกับปัญหาการจราจรในเทศบาลนครอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2546
4 โอกาสในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
ปี พ.ศ. 2545
5 การสำรวจสภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน โครงข่ายเมืองศูนย์กลาง : กรณีศึกษาพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 ศักยภาพในการพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2543
7 รูปแบบการเดินทางของผู้โดยสารทางเรือขนส่งมวลชนในคลองแสนแสบ
8 โอกาสในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
9 โอกาสในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
ปี พ.ศ. 2539
10 แนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านเพและพื้นที่ต่อเนื่อง
11 บทบาทของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
12 แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
13 การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาย่านการค้าและบริการ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2537
14 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษาผลกระทบของชุมชนการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
15 การศึกษาแนวทางพัฒนาจังหวัดปทุมธานี
16 การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี
ปี พ.ศ. 2536
17 การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการใช้ที่ดินเมืองเชียงราย
18 การศึกษาระบบชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2535
19 การวางแผนการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตบางรัก
20 การเดินทางของบุคลากรจุฬาฯ กับการจัดสวัสดิการพาหนะที่มีผลต่อการลดปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
21 การศึกษาเพื่อวางแผนโครงสร้างด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรชุมชนเกาะสมุย
ปี พ.ศ. 2533
22 การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี
23 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชนบทยากจน : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
24 การศึกษาสภาพการเดินทางของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางประกอบการแก้ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตชั้นในฝั่งพระนคร
ปี พ.ศ. 2532
25 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม ในเมืองใหญ่กับการเกิดอาชญากรรม : กรณีศึกษาคดีลักทรัพย์ในเขตพื้นที่พักอาศัยของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
26 การคาดการผลกระทบจากการกำหนดพื้นที่ริ้วสีเขียว : บริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
27 การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนสุขาภิบาลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
28 การศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนโครงสร้างในการพัฒนาจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2527
29 การให้บริการการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครกับการพัฒนาชุมชนชานเมือง
ปี พ.ศ. 2526
30 การเดินทางของบุคลากรจุฬาฯ กับการจัดสวัสดิการพาหนะ ที่มีผลต่อการลดปัญหาจราจร ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
31 ที่ตั้งโรงเรียนกับการลดปัญหาจราจรในเขตบางรักและยานนาวา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาชนบทยากจน : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบน