ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุวรรณ ลิมปเสนีย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 ชัยชนะ แสงสว่าง 3
3 จารุวรรณ ลิมปเสนีย์ 2
4 จิระพันธ์ โคกพราน 1
5 เฉลิมชัย เรืองนนท์ 1
6 จารึก ประพันธ์พจน์ 1
7 กำธร ถาวรสถิตย์ 1
8 ปรีพงษ์ เลิศพรลักษณา 1
9 ไพรัช พัฒนสถิตฉาย 1
10 ชลิตภากร วีรพลิน 1
11 รุ่งศักดิ์ หงษ์ทอง 1
12 วัชรพงศ์ วราภรณ์ 1
13 สมพงษ์ จิรบันดาลสุข 1
14 วาริน สุขเสมอ 1
15 ปรีชา โต๊ะทราย 1
16 กำพล สีกา 1
17 ลือชา พู่วงศาโรจน์ 1
18 ชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 1
19 อัจฉรา ทิพย์มณี 1
20 ภัทรพงษ์ แสนบุดดา 1
21 ประพนธ์ วงศ์วิเชียร 1
22 วราวุฒิ วัจนะรัตน์ 1
23 วิพล ทรัพย์อำนวยพร 1
24 เจษฎา เปี่ยมคุ้ม 1
25 วรวิมล นิมิตร 1
26 พิชัย จินตนาภักดี 1
27 ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์ 1
28 ปาลีรัฐ อัจฉริยะเสถียร 1
29 ณรงค์ พิระภิญโญ 1
30 ภักดี ใจห้าว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2548 1
3 2547 1
4 2545 2
5 2543 2
6 2539 4
7 2537 3
8 2536 2
9 2535 1
10 2534 1
11 2533 2
12 2532 1
13 2529 3
14 2527 1
15 2521 1
16 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ทางเลือกในการพัฒนาชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
2 แนวทางการพัฒนาเมืองบริวารกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา บริเวณส่วนขยายบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2547
3 การเดินทางของนักเรียนกับปัญหาการจราจรในเทศบาลนครอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2545
4 การสำรวจสภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน โครงข่ายเมืองศูนย์กลาง : กรณีศึกษาพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 ศักยภาพในการพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2543
6 รูปแบบการเดินทางของผู้โดยสารทางเรือขนส่งมวลชนในคลองแสนแสบ
7 โอกาสในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
ปี พ.ศ. 2539
8 แนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านเพและพื้นที่ต่อเนื่อง
9 บทบาทของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
10 แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
11 การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาย่านการค้าและบริการ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2537
12 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษาผลกระทบของชุมชนการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
13 การศึกษาแนวทางพัฒนาจังหวัดปทุมธานี
14 การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี
ปี พ.ศ. 2536
15 การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการใช้ที่ดินเมืองเชียงราย
16 การศึกษาระบบชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2535
17 การวางแผนการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตบางรัก
ปี พ.ศ. 2534
18 การศึกษาเพื่อวางแผนโครงสร้างด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรชุมชนเกาะสมุย
ปี พ.ศ. 2533
19 การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี
20 การศึกษาสภาพการเดินทางของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางประกอบการแก้ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตชั้นในฝั่งพระนคร
ปี พ.ศ. 2532
21 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม ในเมืองใหญ่กับการเกิดอาชญากรรม : กรณีศึกษาคดีลักทรัพย์ในเขตพื้นที่พักอาศัยของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
22 การคาดการผลกระทบจากการกำหนดพื้นที่ริ้วสีเขียว : บริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
23 การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนสุขาภิบาลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
24 การศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนโครงสร้างในการพัฒนาจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2527
25 การให้บริการการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครกับการพัฒนาชุมชนชานเมือง
ปี พ.ศ. 2521
26 ที่ตั้งโรงเรียนกับการลดปัญหาจราจรในเขตบางรักและยานนาวา