ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุวรรณ ธาดาเดช
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล 3
2 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 3
3 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 3
4 จินดา ตั้งรวมทรัพย์ 2
5 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 2
6 อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ 2
7 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 2
8 Amnach Sriratanaban 1
9 Krit Pongpirul 1
10 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
11 Santawat Asavaroengchai 1
12 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
13 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
14 รณภูมิ สามัคคีคารมย์ 1
15 Sirima Mongkolsamlit 1
16 Ronnapoom Samakeekarom 1
17 เฉลิมพร บุญสิริ 1
18 ณัฐกมล ชาญสาธิตพร 1
19 Charuwan Thadadej 1
20 Jinda Tangraumsab 1
21 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
22 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
23 โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1
24 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
25 กานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล 1
26 ไวพจน์ กุลาชัย 1
27 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 1
28 ไม่มีข้อมูล 1
29 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
30 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
31 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
32 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
33 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2552 2
5 2551 1
6 2548 2
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษากระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
2 การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามสุขบัญญัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2556
3 รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2552
4 การเมืองในองค์การและทัศนคติ ของข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การ : กรณีศึกษากองบัญชาการตำรวจนครบาล
5 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์เอกชน
ปี พ.ศ. 2551
6 การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียของข้าราชการ ในเทศบาลนครของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
7 การใช้กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
8 บทบาทของแพทย์ในการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล