ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุวรรณ ขำเพชร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความเชื่อที่หลากหลายในพื้นที่เมือง
2 พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่านสุขุมวิท
3 ความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อผาด่านกับระบบนิเวศการจัดการน้ำภายใต้ พระราชดำริของในหลวงในแอ่งที่ราบจังหวัดแพร่
4 การศึกษาคุณภาพของพื้นที่ว่างในกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นพื้นที่การพาณิชยกรรมของวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2558
5 เมืองแพร่พอเพียง : การศึกษาเมืองยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
6 การพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองแพร่ไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งความสุข
7 การศึกษาการพัฒนาพื้นที่เมืองในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาถนนสุขุมวิท ซอย 1-23
ปี พ.ศ. 2555
8 ชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
9 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
10 อาหารของชุมชน : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการบริโภคของชุมชนชายแดนไทย-ลาว
11 พหุนิยมทางจริยธรรมของสาวอโกโก้ในซอยคาวบอย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากสายตาของคนใน
ปี พ.ศ. 2553
12 สายน้ำ : สายชีวิตและวัฒนธรรมคนริมน้ำ
13 น้ำตาลโตนด : มรดกแห่งภูมิปัญญาการผลิตน้ำตาลโตนด
ปี พ.ศ. 2552
14 ชีวิตยามตะวันรุ่งและยามราตรีของผู้คนในซอยคาวบอยสุขุมวิท 23
ปี พ.ศ. 2548
15 การจัดการทรัพยากรและพัฒนาการผลิตของชาวนา :
16 พฤติกรรมเสี่ยงของนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ปี พ.ศ. 2543
17 วัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนไทย-ลาว
18 งานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย
19 งานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย