ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุมา อัชกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 ทุนวิจัย การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเศรษฐกิจโลก
ปี พ.ศ. 2539
2 การประหยัดต่อขนาดและการประหยัดจากการขยายขอบเขตการดำเนินงาน ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย
3 ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ของอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2538
4 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตกุ้งก้ามกราม : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการผลิต 2536
ปี พ.ศ. 2537
5 การวิเคราะห์การประหยัดจากขนาดของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
6 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
7 การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเขต 6 จังหวัดอุดรธานี
8 การประหยัดต่อขนาดและการประหยัดต่อขอบเขตการผลิตของธนาคารพาณิชย์ไทย
9 การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวางแผนครอบครัว ของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ
10 การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ระหว่างประเทศในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
11 การประหยัดต่อขนาดของสาขาธนาคารพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์ไทย
ปี พ.ศ. 2531
12 แบบจำลองของการผลิตทางการเกษตรภายใต้ความเสี่ยง : กรณีศึกษาพืชบางชนิดในภาคกลาง