ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุมาตร ปิ่นทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 ยรรยง เต็งอำนวย 6
3 ศรายุทธ ฉายสุริยะ 2
4 สมชาย ทยานยง 2
5 พรทิพย์ บัวสาม 1
6 อโนชา จิตรปฏิมา 1
7 จาตุรนต์ หาญสมบูรณ์ 1
8 นิลนภา ชินเวชกิจวานิชย์ 1
9 นภวดี ริมวานิช 1
10 พงศ์เอก เลิศทรัพย์เจริญ 1
11 จินดารัตน์ วิเศษเรืองโรจน์ 1
12 ประไพ กิติวงศ์ไพศาล 1
13 สุวดี ด่านธำรงกูล 1
14 สันธาร สุนทรภาส 1
15 ศิริชาติ จงอานนท์ 1
16 ศิรินันท์ อภิชาตกุล 1
17 สุมาลี โกวิทวรางกูร 1
18 ศิริพงษ์ โลหะศิริกุล 1
19 เกรียงศักดิ์ อัศวรัตน์ 1
20 พุธษดี ศิริแสงตระกูล 1
21 ศิรินทร เอนกพีระศักดิ์ 1
22 ฉัตรชัย กางกั้น 1
23 ไพบูลย์ ยืนชนม์ 1
24 จารุวรรณ สุขุมลักษณ์ 1
25 อิทธิพล ผดุงชีวิต 1
26 กัญมน รินทะวงศ์ 1
27 เดนุชิต กตัญญูทวีทิพย์ 1
28 ชัยวัฒน์ ฉัตรศิริชัย 1
29 เปรมฤดี กังวานวงศ์, 2511- 1
30 สุดชดา หวังสืบสกุล 1
31 สมิต วิโรจน์วรรณ 1
32 ศุภชัย จิวะรังสินี 1
33 พิศมัย จิรจีรังชัย 1
34 โกมลลดา โกมลเกตุ 1
35 พิบูลย์ศรี พิณรัตน์ 1
36 พิชัย โชติสกุลสุข 1
37 พิเชษฐ์ วงศ์เมธานุเคราะห์ 1
38 วีระ ริ้วพิทักษ์ 1
39 เรวดี ลิมปิโชติกุล 1
40 จารุมาตร ปิ่นทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 2
2 2544 1
3 2543 1
4 2542 1
5 2541 1
6 2539 5
7 2538 4
8 2537 2
9 2536 2
10 2535 4
11 2534 7
12 2533 4
13 2531 1
14 2518 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับพนักงานขายเพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
2 ระบบพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรอัตโนมัติ โดยใช้วิธีทางเศรษฐมิติ
ปี พ.ศ. 2544
3 การเปรียบเทียบสมรรถนะการทำงานระหว่างฐานข้อมูลสัมพันธ์เชิงวัตถุและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2543
4 การควบคุมเวอร์ชันของข้อมูลเชิงวัตถุในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2542
5 การพัฒนาโปรแกรมจัดการอุปกรณ์ทางระบบเครือข่ายผ่านบราวเซอร์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็นที
ปี พ.ศ. 2541
6 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้การเข้าถึงฐานข้อมูลโดยใช้แอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก
ปี พ.ศ. 2539
7 ระบบโฮมซ็อปปิงโดยใช้โมเสก
8 การพัฒนาโปรแกรมประสานระหว่างโปรแกรมประยุกต์ผ่านระบบวินโดว์
9 การพัฒนาระบบผู้ให้บริการและผู้รับบริการสำหรับระบบบุคลากร มหาวิทยาลัย
10 การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณกว้างสำหรับกรมตำรวจ
11 การค้นคืนข้อมูลผ่านทางระบบฟรอนต์เอนด์โดยใช้ประโยคภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2538
12 การพัฒนาระบบบุคลากรบนฐานข้อมูลแบบระบบเปิด
13 การออกแบบฐานข้อมูลแบบผู้ใช้บริการ
14 การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลแบบกระจาย ของไอบีเอ็มเอเอส/400
15 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารโครงการ
ปี พ.ศ. 2537
16 ระบบสารสนเทศแบบโครงสร้างสำหรับโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
17 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของบริษัทประกันวินาศภัย
ปี พ.ศ. 2536
18 การออกแบบฐานข้อมูลแบบกระจายสำหรับระบบการควบคุม ของคงคลังของชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
19 การจัดทำต้นแบบระบบบุคลากร อย่างเต็มรูปแบบสำหรับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2535
20 การวิเคราะห์ระบบข้อมูลของการบริหารอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์ สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างโมเดลของข้อมูล
21 การวิเคราะห์ระบบการเงินในเชิงข้อมูลเพื่อเสริมระบบสารสนเทศสำหรับบริหารสถาบันการศึกษา
22 การเก็บและการค้นคืนสารสนเทศโดยใช้แนวความคิด ของแฟ้มข้อมูลผกผัน
23 การพัฒนาโมเดลของข้อมูลสำหรับงานบริหารฝ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2534
24 การปรับเปลี่ยนการอัดข้อความภาษาไทย
25 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดทำเอกสารที่มีภาพประกอบ
26 การพัฒนาคำสั่งในลักษณะเอสคิวแอลเพื่อสอบถามอักขระ
27 โมเดลข้อมูลด้านการเงินของระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารแห่งชาติ
28 การพัฒนาโปรแกรมจัดการบนจอภาพสำหรับโปรแกรมประยุกต์แบบโต้ตอบ
29 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างต้นแบบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ระบบงาน
30 การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
31 การถ่ายแฟ้มข้อมูลระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์และเมนเฟรมโดยใช้ไฮดรา-ทู
32 การพัฒนาโปรแกรมให้ประจำในหน่วยความจำ เพื่อใช้จัดการแฟ้มข้อมูลดัชนีแบบบี-ทรี
33 การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับงานบริหารของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยใช้หลักการของฐานข้อมูล
34 การสร้างแฟ้มข้อมูลพารามิเตอร์สำหรับ การพัฒนาโปรแกรม
ปี พ.ศ. 2531
35 การสร้างโปรแกรมเชื่อมโยงระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์และเมนเฟรม
ปี พ.ศ. 2518
36 การออกแบบและสร้างส่วนความจำสารกึ่งตัวนำของไมโครคอมพิวเตอร์