ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุพันธ์ ทองแถม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 โครงการวิจัยการชักนำเฟินชายผ้าสีดาและกลุ่มเฟินข้าหลวงให้กลายพันธุ์โดยสารเคมีและรังสีแกมม่า
2 การขยายพันธุ์กุหลาบพันปีชนิดนมวัวดอยในสภาพปลอดเชื้อ จากชิ้นส่วนกลีบดอกอ่อน
ปี พ.ศ. 2550
3 โครงการวิจัยการชักนำเฟินชายผ้าสีดาและกลุ่มเฟินข้าหลวงให้กลายพันธุ์โดยสารเคมีและรังสีแกมม่า
4 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีววิทยาการออกดอก เทคนิคการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยงกุหลาบพันปีชนิดต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2549
5 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ปลูกและปรับปรุงเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุดอกไม้แห้งตามธรรมชาติเพื่อการส่งออก
6 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีววิทยาการออกดอกเทคนิคการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยงกุหลาบพันธุ์ปีชนิดต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2548
7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ปลูกและปรับปรุงเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุดอกไม้แห้งตามธรรมชาติเพื่อการส่งออก
8 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาชีววิทยาการออกดอก เทคนิคการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยงกุหลาบพันปีชนิดต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2529
9 ต้นทุนและรายได้ของการผลิตต้นพันธุ์ไม้ผลเขตร้อน ศึกษาเฉพาะกรณีทุเรียน เงาะ มังคุด
ปี พ.ศ. 2526
10 การศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนในการลงทุนทำสวนเงาะพันธุ์โรงเรียน และพันธุ์สีชมพูในจังหวัดจันทบุรี