ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุณี ไชยมูล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- เจริญ ชุมมวล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสำรวจการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2551
2 แนวทางการแก้ปัญหาเตาเผาขยะติดเชื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
3 การสำรวจการกำจัดแมลงในข้าวสารหอมมะลิในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
4 ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและแบบสเปียร์แมนเมื่อใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กและการแจกแจงแบบต่าง ๆ โดยเทคนิคมอนติคาร์โล / จารุณี ไชยมูล
5 ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สันและแบบสเปียร์แมน เมื่อใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก และการแจกแจงแบบต่างๆ โดยเทคนิคมอนติคาร์โล
ปี พ.ศ. 2539
6 การศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพน้ำของแม่น้ำ (โขง-ชี-มูล) ในช่วงที่ผ่านจังหวัดอุบลราชธานี