ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารึก สิงหปรีชา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- จารึก สิงหปรีชา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 10
2 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 4
3 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 4
4 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 3
5 อิสริยา บุญญะศิริ 3
6 นงนุช อังยุรีกุล 3
7 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 3
8 ศิริรัตน์ สอ้าง 2
9 อัมพร น้อยแสง 2
10 นฤมล หลวงใจ 2
11 สุธิพันธ์ วรรณชาติ 2
12 ชนนิภา มหาพัฒนไชย 2
13 วิษณุ อรรถวานิช 2
14 ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล 2
15 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
16 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
17 สิริกุล วะสี 1
18 สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล 1
19 สมพร อิศวิลานนท์ 1
20 นางสาวสุคนธ์ คงกล่อม 1
21 ทศพล พรพรหม 1
22 นายชยุตน์ วะนา 1
23 นางสาวรัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร 1
24 นางสาวพนิดา ไพบูรณ์จิตต์อารี 1
25 มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร 1
26 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 1
27 สมหมาย อุดมวิทิต 1
28 สุมาลี สันติพลวุฒิ 1
29 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
30 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
31 สมชาย นำประเสริฐชัย 1
32 ยืน ภู่วรวรรณ 1
33 ณัฐ จุลมานพ 1
34 ภคพล สายหยุด 1
35 วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ 1
36 จิตตภัทร เครือวรรณ์ 1
37 อรรัตน์ มงคลพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 3
7 2551 4
8 2550 3
9 2549 2
10 2544 1
11 2536 1
12 2535 1
13 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-เยอรมัน) เรื่องผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีต่อแบบแผนการผลิตและการบริโภคผักและผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ปีที่ 3)
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาคการเกษตรที่มีต่อความมั่นคงในการผลิตอาหารของภาคเกษตรของไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษามูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศ
4 รูปแบบการจัดตั้งบริษัทชุมชน กรณีศึกษา : หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ
5 ศักยภาพและแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ ธ.ก.ส.
6 โอกาสของผลไม้ในพื้นโอกาสของผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทยภายใต้การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี : โลจิสติกส์ (ปีที่ ๑)
7 โอกาสของผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทยภายใต้การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี: โลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2554
8 การวิจัยประเมินผลโครงการประกันรายได้
9 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาคการเกษตรที่มีต่อความมั่นคงในการผลิตอาหารของภาคเกษตรของไทย
10 การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดลำไยเพื่อป้องกันการทุจริต
ปี พ.ศ. 2553
11 โครงการเพื่อพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค
12 ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีต่อแบบแผนการผลิตและการบริโภคผักและผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
13 ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่ออุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
14 การบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม
15 การพัฒนาแบบจำลอง
16 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าภายในของไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษากรณี: ผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
ปี พ.ศ. 2551
17 การศึกษาโอกาสและผลกระทบจากการจัดทำ FTA ของไทยที่มีต่อสาขาเกษตร (ระยะที่สอง) ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
18 ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีต่อแบบแผนการผลิตและการบริโภคผักและผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ปีที่ 2)
19 วิเคราะห์แบบจำลองทางการเกษตร
20 การประเมินผลผลกระทบจากนโยบายแทรกแซงราคาลำไยของไทย
ปี พ.ศ. 2550
21 การติดตามและประเมินผลภายนอก สำหรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและการจัดหนี้ปี 2549
22 การเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษและประสบการณ์ชีวิต ณ ประเทศ ฟินแลนด์ ระยะ 2
23 โครงการศึกษาผลกระทบจากการทำ FTA สำหรับภาคเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2549
24 การจัดทำตารางเมตริกบัญชีสังคม
25 โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2544
26 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR
ปี พ.ศ. 2536
27 การวิเคราะห์ผลกระทบจากมาตรการคุ้มครองการผลิตถั่วเหลืองของไทย
ปี พ.ศ. 2535
28 การวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการคุ้มครองการผลิตถั่วเหลืองของไทย