ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารีย์ ซอนุช
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 2
4 2556 2
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 1
9 2549 2
10 2548 1
11 2546 2
12 2545 1
13 2542 1
14 2539 2
15 2527 1
16 2525 1
17 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนต่อความคงทนของอัตลักษณ์ จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในบัณฑิตโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชนและโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558
2 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของแรงงานกรรมกรก่อสร้างนอกภาคฤดูเกษตรกรรม
3 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของแรงงานกรรมกรก่อสร้างนอกภาคฤดูเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลการเรียนรู้จากการตรวจร่างกายในหุ่นจำลองเสมือนจริงของนักศึกษาพยาบาล
5 การสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สำหรับผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับกลาง กรณีศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
7 การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
8 ผลของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสู่การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษา เขตพื้นที่กึ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
9 รูปแบบการเรียนรู้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียเพื่อจิตสำนึก
ปี พ.ศ. 2554
10 จิตสำนึกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย
11 ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณ๊ศึกษา เขตพื้นที่กึ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อขายทองคำแท่งในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (GOLD FUTURES)
ปี พ.ศ. 2552
13 การปลูกแคนตาลูปโดยใช้พลาสติกคลุมดิน : กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2549
14 ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองผู้กำกับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 = Factors affecting the career achieverment of commissioned police officers in Provincial Police Region 5 / จรัญ สุวรรณเวช
15 ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองผู้กำกับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5
ปี พ.ศ. 2548
16 การจัดสรรงบประมาณกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในรายได้
ปี พ.ศ. 2546
17 การประเมินมูลค่าทางนันทนาการของสวนสันติภาพ กรุงเทพมหานคร
18 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ จากอุบัติภัยจราจร ในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
19 การประเมินมูลค่าทางนันทนาการของสวนสันติภาพ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
20 การบริหารเวลาของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย / จรัญ สักกะวงศ์
ปี พ.ศ. 2539
21 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
22 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย / จรูญ ไชยวงศ์
ปี พ.ศ. 2527
23 การศึกษาเปรียบเทียบความคงทนของความรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรงและแบบสาขา เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 5
ปี พ.ศ. 2525
24 ระบบเสียงภาษาถิ่นย่อยของจังหวัดนครศรีธรรมราช