ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จาริต ติงศภัทิย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการปลูกสาหร่ายใบมะกรูด กรณีศึกษาอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และโมชันแคปเจอร์ในประเทศไทย
3 การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และโมชันแคปเจอร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
4 การวิเคราห์ผลกระทบของการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทดแทนน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วต่อสวัสดิการผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2547
5 ปัจจัยกำหนดแบบแผนการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวที่จัดการเดินทางมาเองจากเอเชียตะวันออก
ปี พ.ศ. 2539
6 แบบจำลองสำหรับศึกษาการใช้ภาษีคารบอนเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
7 การวิเคราะห์อุปสงค์ของรถยนต์นั่งในเขตกรุงเทพมหานคร
8 การประมาณค่าความยืดหยุ่นของความต้องการที่อยู่อาศัยต่อราคา รายได้ และอัตราดอกเบี้ย
ปี พ.ศ. 2534
9 ผลกระทบของนโยบายของรัฐที่มีต่อกลยุทธ์การปรับตัวของผู้ผลิตน้ำมันพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
10 การหาค่าตัวแปรทางนโยบายที่ดีที่สุดจากแบบจำลองเชิงเส้นตรงเพื่อใช้ ในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2531
11 การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม : ศึกษาเฉพาะกรณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2530
12 การเปรียบเทียบผลประโยชน์กับต้นทุนในการสร้างคลังน้ำมันสงขลาแห่งใหม่ : กรณีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
13 การศึกษาการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ทังสเตนในประเทศไทย
14 แบบแผนทางด้านที่ตั้งของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ในช่วงปี 2520-2524 : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับภาคเหนือ