ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จาริณี จันทร์ศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 โดยใช้แนวคิดการสอนเขียนแบบเน้นจองร์
ปี พ.ศ. 2543
3 การศึกษากลวิธีสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
4 การศึกษากลวิธีสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
5 การใช้ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดโรงเรียนเพื่อประกอบการสอนของครู ในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
6 การใช้ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดในโรงเรียนเพื่อประกอบการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี