ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จาระไน แกลโกศล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ณจิต ดีปานวงศ์ 1
3 พรรณิภา จิตต์ชอบธรรม 1
4 ชายนำ ภาววิมล 1
5 ชณัทสรณ์ โพธิปิ่น 1
6 ปราณี มานะรังสรรค์ 1
7 ปิยนันท์ แสนสุข 1
8 ชูวิทย์ ลิ่มไพบูลย์ 1
9 อารยา ศุพุทธมงคล 1
10 ศรีปาน รัตติกาลชลากร 1
11 เรวดี คงสุภาพกุล 1
12 พิศศิลป์ จิตนาวสาร 1
13 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
14 สุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์ 1
15 เกสริน ศักดิ์กำจร 1
16 ชลัยพร เหมะรัชตะ 1
17 ทิตวัจน์ ณรงค์แสง 1
18 จันทิมา เลิศอุไรวงศ์, 2521- 1
19 ดาริกา จารุวัฒนกิจ 1
20 มณฑาวดี พูลเกิด 1
21 สมเกียรติ เรืองอนันต์เลิศ 1
22 สินีนาฏ กำเนิดเพ็ชร์ 1
23 วิชชุดา ไตรธรรม 1
24 เกษม ศิริสัมพันธ์ 1
25 ทัศนาวดี สุขารมณ์ 1
26 กันตภณ กิจเปรื่อง 1
27 ศุภร สุวรรณาศรัย 1
28 นวลนิภา มณีฉาย 1
29 ปวิกร จุณณานนท์ 1
30 ศศิธร พลัตถเดช 1
31 บุญธรรม มั่งทอง 1
32 ชัชวาลย์ ชูสกุล 1
33 ดารารัตน์ ไชยาโส 1
34 กรอบแก้ว ปันยารชุน 1
35 ทรงศิริ พันธุเสวี 1
36 บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ 1
37 เพ็ญพร ต่อสกุลแก้ว 1
38 วีระ พักตร์วัฒนการ 1
39 นิภา เมืองรัตน์ 1
40 อุไร สิงห์ไพบูลย์พร 1
41 วศินี เคารพาพงศ์ 1
42 วิลาวัณย์ โพธิปัสสา 1
43 รุ่งฤดี ห่อนาค 1
44 กุสุมา กูใหญ่ 1
45 จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์ 1
46 ธารทิพย์ สาณะเสน 1
47 พิมพ์จันทร์ ใจวงศ์ 1
48 พิกุล ภูมิสุทธินันท์ 1
49 สุมาลี อารยางกูร 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
51 เกษม กิตติอัชฌากุล 1
52 ประยงค์ สันตกิจ 1
53 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
54 วันทนา ชาญวนิชวงศ์ 1
55 พรทิพย์ โตสกุล 1
56 ธิดาพร มีกิ่งทอง 1
57 เนิน นวนคงรอด 1
58 วินัย ทิพย์สุวรรณ 1
59 นรินทร์ บุญชู 1
60 สัมพันธ์ พูนนารถ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2542 4
3 2541 5
4 2540 5
5 2539 15
6 2538 1
7 2537 4
8 2536 2
9 2535 1
10 2529 1
11 2528 4
12 2527 1
13 2526 3
14 2525 4
15 2524 1
16 2520 1
17 2512 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 ปัจจัยที่มีต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้
ปี พ.ศ. 2542
2 การศึกษาเปรียบเทียบการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่เด็กหูหนวกโดยผ่านสื่อละครใบ้และสื่อละครใบ้ประกอบภาษามือ
3 การวิเคราะห์เนื้อหาของรายงานข่าวเกี่ยวกับสิทธิเด็กในหนังสือพิมพ์ไทย ตามแนวคิดของอนุสัญญาสิทธิเด็ก
4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ และการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรพนักงานของพนักงานในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
5 ปัจจัยประชากร รูปแบบการสื่อสาร กับความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร สังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร
ปี พ.ศ. 2541
6 รูปแบบการดำเนินชีวิตการเปิดรับเพลงกับความพึงพอใจที่มีต่อเพลงไทยสากลของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
7 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความทันสมัยและความเชื่อ ความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก
8 บทบาทด้านสังคมประกิตของนักจัดรายการเพลงไทยสากล
9 ประสิทธิผลของสื่อคู่มือ การดูแลตนเองก่อนและหลังผ่าตัด ต่อระดับความรู้ ทัศนคติ และ ความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
10 ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของประชาชน
ปี พ.ศ. 2540
11 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพยาบาลสี่เหล่าทัพ
12 ความรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการยอมรับของชาวชุมชนมุสลิมในเขตหนองจอก ต่อบทบาทในการพัฒนาชุมชนของอิหม่าม
13 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหางานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประเภทส่งเสริมสังคมทางสื่อโทรทัศน์ (พ.ศ.2535-2539)
14 วิสัยทัศน์การประชาสัมพันธ์ ปี 2010 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 ความน่าเชื่อถือของการหยั่งเสียงเลือกตั้งในสายตาของสาธารณชน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
16 ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์การที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)
17 ความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิดรับสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนา และความทันสมัยของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
18 รูปแบบการสื่อสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานต่อการรื้อปรับระบบของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
19 การเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวัตน์
20 ความเหลื่อมกันระหว่างเนื้อหาของสื่อสิ่งพิมพ์ กับข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเอเชีย
21 ความสัมพันธ์ระหว่างความทันสมัย การเปิดรับข่าวสารและสิ่งแวดล้อมทางสังคม กับพฤติกรรมการแต่งกายและการใช้ภาษาพื้นเมือง ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
22 การรับชมรายการประเภทเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ รายการเพื่อนคู่คิด-มิตรคู่บ้าน ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
23 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเป็นสมาชิกโทรทัศน์บอกรับสมาชิก
24 การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติจริงและความคาดหวัง ในงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกรมป่าไม้
25 การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
26 สมรรถนะที่พึงประสงค์ด้านการประชาสัมพันธ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
27 อิทธิพลของอวัจนภาษาของนักร้องแกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ต่อเยาวชน
28 ทัศนคติต่อการทำแท้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแพทย์ และนักกฎหมาย
29 การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
30 การใช้สื่อเพื่อการรณรงค์เผยแพร่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ.2535
ปี พ.ศ. 2538
31 บทบาทของสื่อพื้นบ้านในวัฒนธรรมมอญในอำเภอพระประแดง
ปี พ.ศ. 2537
32 ความทันสมัยของประชาชนในเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
33 "พุทธพาณิชย์" : ผลกระทบจากการใช้สื่อสารมวลชน ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อจำหน่ายพระเครื่องที่มีต่อทัศนคติ และความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ในเรื่องสัญญลักษณ์ของศาสนา
34 การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติจริงและความคาดหวังในงานประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ของครู- อาจารย์
35 การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธของ โครงการพัฒนาที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในช่วงปี 2534-2535 : ศึกษาในแนวความคิดด้านเหตุการณ์เทียม
ปี พ.ศ. 2536
36 การศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนของประชาชน ในเขตอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
37 คุณลักษณะของพัฒนากรในทัศนะของผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2535
38 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารโฆษณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการสื่อโทรทัศน์ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
39 พฤติกรรมการสื่อสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของอาจารย์วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2527
ปี พ.ศ. 2528
40 การศึกษาบทบาทของสื่อในโครงการเร่งรัดการป้องกันและกำจัดหนูเน้นหนักในนาข้าวปี 2526 ในจังหวัดปทุมธานี
41 ความทันสมัยกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี
42 ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช อย่างปลอดภัย ของเกษตรกร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
43 การศึกษาบทบาทของสื่อและรูปแบบการสื่อสาร ที่มีต่อการเข้าเป็นสมาชิกร้านสหกรณ์ กลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2527
44 คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่มีความสัมพันธ์ ต่อการยอมรับวิทยาการแผนใหม่ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของสมาชิกสหกรณ์นิคม ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2526
45 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารการเกษตร ทางวิทยุกระจายเสียงโดยรูปแบบการบรรยาย กับรูปแบบบทละครของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง ราชบุรี
46 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการให้ข่าวสารการเกษตรทางสถานีวิทยุ ปชส.8 กับผลได้ของเกษตรกร
47 คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากทัศนะของเกษตรกรในโครงการเกษตรกรรมจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2525
48 การเปิดรับสื่อมวลชนทางด้านอาหารและโภชนาการ : ศึกษาความสำนึกจากการเปิดรับข่าวสารของแม่ที่นำบุตรมารับบริการ จากแผนกกุมารเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพญาไท และศูนย์บริการสาธารณสุข 2
49 บทบาทของสื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบสื่อสารทางโทรสาร : ศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการโทรสารสาธารณะระหว่างประเทศ
50 ช่องทางการรับสารที่มีผลต่อการยอมรับการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวและแบบถาวรของสตรีผู้รับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
51 การสำรวจความต้องการของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์สำหรับเด็ก
ปี พ.ศ. 2524
52 การศึกษาการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ของนักศึกษาวิทยาลัยครูจันทรเกษม
ปี พ.ศ. 2520
53 การศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2512
54 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการศึกษาของหนังสือพิมพ์รายวันของไทย