ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จามรี ธีรตกุลพิศาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 7
2 ภพ โกศลารักษ์ 7
3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 4
5 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 3
7 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 3
8 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 3
9 สุรีพร แซ่เฮง 2
10 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
11 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
12 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
13 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
14 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
15 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
16 สุรพล เวียงนนท์ 2
17 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
18 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 1
19 จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ 1
20 ปนัดดา สุวรรณ 1
21 สิระ นันทพิศาล 1
22 นริศรา สุรทานต์นนท์ 1
23 มงคล เหล่าอารยะ 1
24 มุทิตา ตระกูลทิวากร 1
25 สุวรรณี อุทัยแสงสุข 1
26 อารียา เทพชาตรี 1
27 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
28 กันย์ พงษ์สามารถ 1
29 นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร 1
30 อรทัย พิบูลโภคานันท์ 1
31 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 1
32 วสุ กำชัยเสถียร 1
33 อรพรรณ โพชนุกูล 1
34 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
35 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
36 ปัญจมา ปาจารย์ 1
37 สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร 1
38 อุษา ตันติแพทยางกูร 1
39 สุวิทย์ เลิศขจรสิน 1
40 มุกดา หวังวีรวงศ์ 1
41 ยิ่งวรรณ (มูลทรัพย์) เจริญยิ่ง 1
42 ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2550 1
4 2549 2
5 2548 3
6 2547 3
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 1
10 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 การตรวจหาเชื้อ Rhinovirus ในเด็กเล็กที่มีเป็นโรคหลอดลมฝอยอักเสบ II
ปี พ.ศ. 2550
3 การตรวจหาเชื้อ Rhinovirus ในเด็กเล็กที่มีเป็นโรคหลอดลมฝอยอักเสบ
ปี พ.ศ. 2549
4 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดและปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในโรคบีต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี : ปีที่ 3
5 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดและปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในโรคบีต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี : ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2548
6 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดและปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในโรคบีตาธาลัสซีเมีย.ฮีโมโกลบินอี: ปีที่ 2
7 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดและปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในโรคบีตาธาลัสซีเมีย.ฮีโมโกลบินอี: ปีที่ 2
8 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการใช้ dexamethasone เปรียบเทียบกับการใช้ placebo ในการรักษาภาวะ acute bronchiolitis
ปี พ.ศ. 2547
9 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดและปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในโรคบีต้าธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี : ปีที่ 3
10 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดและปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในโรคบีตาธาลัลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี
11 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดและปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในโรคบีตาธาลัลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี
ปี พ.ศ. 2546
12 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดและปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในโรคบีตาธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี: ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2545
13 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดและปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของสมรรถภาพปอดในโรคบีตาธาลัลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี
ปี พ.ศ. 2544
14 การเปรียบเทียบการเกิดแผลเป็น บี ซี จี ปฏิกริยาทูเบอร์คูลินและ cell mediated immune response หลังการฉีดวัคซีน บี ซี จี สองสายพันธุ์ในทารกแรกเกิด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 การตรวจหาเชื้อ Human metapneumovirus ในเด็กที่มีปัญหาโรคหลอดลมฝอยอักเสบ
16 การทำนายการเกิดภาวะหายใจลำบากของทารกแรกเกิดโดยการทดสอบ stable microbubble ของน้ำดูดจากกระเพาะอาหาร
17 การสำรวจความชุกของโรคหืด โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ในเด็กนักเรียนที่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้แบบสอบถาม ISAAC (ระยะที่สาม)