ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จาตุพงศ์ วาฤทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จักรพงษ์ พิมพ์พิมล 4
2 พรเทพ จอมเมือง 3
3 สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ 3
4 พฤทธิ์ เนตรสว่าง 3
5 จตุรภัทร วาฤทธิ์ 3
6 ชูศรี เที้ยศิริเพชร 2
7 คมกฤต เล็กสกุล 2
8 โมไนย ไกรฤกษ์ 2
9 พิสุทธิ์ กลิ่นขจร 2
10 เผ่าภัค ศิริสุข 2
11 อภิชาต โสภาแดง 2
12 ชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์ 2
13 อภิฌาน กาญจนวปสถิตย์ 2
14 อภินันท์ ธนชยานนท์ 2
15 ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร 2
16 บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 2
17 ณัฐ วรยศ 1
18 เดช ดำรงศักดิ์ 1
19 ยศธนา คุณาทร 1
20 กษิดิศ มีศุข 1
21 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 1
22 วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ 1
23 ชนิสรา หนูช่วย 1
24 ณัฐวิทย์ พงศ์พันธุ์ 1
25 เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภายใน 1
26 สุรัตน์ นักหล่อ 1
27 สุธยา พิมพ์พิไล 1
28 บริษัทสหฟาร์ม จำกัด 1
29 สุจิตรา รตนะมโน 1
30 มนตรี ศรีหะวงษ์ 1
31 ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร 1
32 เรวัฒ คำวัน 1
33 ชัชวาลย์ ชัยชนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 7
3 2552 7
4 2551 2
5 2550 2
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาระบบตรวจวัดแก๊ส SO2 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมลำไยสด
2 การพัฒนาระบบตรวจวัดแก๊ส SO2 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมลำไยสด
ปี พ.ศ. 2553
3 การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม
4 ระบบโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตผลไม้
5 การพัฒนาชุดสมองกลเพื่อควบคุมเตาอบแห้งลำไยแบบสลับทิศทางลมร้อน
6 การพัฒนาชุดสมองกลเพื่อควบคุมเตาอบแห้งลำไยแบบสลับทิศทางลมร้อน
7 การอบแห้งกล้วยโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ตามด้วยลมร้อน
8 การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ [SO2] กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ [forced-Air] ในระดับอุตสาหกรรม
9 การจำลองการกระจายตัวของคลื่นไมโครเวฟต่อบรรจุภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งตัดแต่ง
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย
11 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย ที่ปลูกในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
12 การอบแห้งกล้วยหั่นแว่นด้วยไมโครเวฟ-สุญญากาศ
13 การออกแบบระบบการหมุนเวียนอากาศแบบบังคับในแนวตั้ง สำหรับการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับผลลำไยสด
14 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องอบแห้งชนิดปั๊มความร้อนแบบสองขั้นตอน
15 การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการซับคูล
16 การวิเคราะห์เชิงอุณหภาพของการไหลของอากาศ สำหรับหลังคาปั้นหยา
ปี พ.ศ. 2551
17 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย
18 ระบบโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตผลไม้
ปี พ.ศ. 2550
19 การใช้คลื่นไมโครเวฟในการให้ความร้อนแก่มะม่วงเพื่อการส่งออก
20 การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยวิธีหมุนเวียนอากาศแบบ forced-air
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องขุดมันฝรั่ง แบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม
22 การใช้คลื่นไมโครเวฟในการให้ความร้อนแก่มะม่วงเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2546
23 การพัฒนาระบบอบแห้งลำไยด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับระบบลมร้อน
24 การพัฒนาระบบอบแห้งลำไยด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับระบบลมร้อน
ปี พ.ศ. 2545
25 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องขุดมันฝรั่ง แบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 การใช้คลื่นไมโครเวฟในการให้ความร้อนแก่มะม่วงเพื่อการส่งออก
27 การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม