ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทิมา ชั่งสิริพร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรัญ บุญกาญจน์ 54
2 จรรยา อินทมณี 34
3 พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า 18
4 พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 17
5 งบประมาณแผ่นดิน 11
6 จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ 10
7 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 4
8 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
9 จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร 3
10 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
11 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
12 โครงการวิจัย NRU 2
13 ธีรภัทร์ ตันกุลโรจน์ 2
14 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
15 สมคิด จีนาพงษ์ 2
16 สุรัสวดี กังสนันท์ 2
17 สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ 1
18 ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ 1
19 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 1
20 ดุสิต เอื้ออำนวย 1
21 อังศุมา บุญไชยสุริยา 1
22 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
23 สราวุธ จริตงาม 1
24 Janya Inthamanee 1
25 โครงการวิจัย Matching Fund 1
26 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
27 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 1
28 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
29 ไพรัตน์ โสภโณดร 1
30 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 1
31 สุนิสา สุชาติ 1
32 จินตมาศ สุวรรณจรัส 1
33 ธนากร เกียรติขวัญบุตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 2
3 2560 4
4 2559 3
5 2558 2
6 2557 1
7 2556 1
8 2555 1
9 2554 4
10 2553 5
11 2552 3
12 2551 5
13 2550 4
14 2549 1
15 2548 4
16 2547 1
17 2546 1
18 2544 1
19 2542 1
20 543 74
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การบำบัดสีในน้ำทิ้งจากการผลิตแก๊สชีวภาพของโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันด้วยเทคโนโลยีโอโซน
2 การปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ในการสร้างถนนด้วยการผสมน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2561
3 การบำบัดสีในน้ำทิ้งจากการผลิตแก๊สชีวภาพของโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันด้วยเทคโนโลยีโอโซน
4 การเคลือบผิวกระจกโซลาร์เซลล์ให้สามารถทำความสะอาดตัวเองได้
ปี พ.ศ. 2560
5 การแก้ปัญหากลิ่นของโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 โดยใช้สารอินทรีย์ธรรมชาติ
6 การแก้ปัญหากลิ่นและการอบแห้งยางของโรงงานผลิตยางแท่ง STR20
7 การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้
8 การใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมยางพาราในการผลิตปุ๋ยหมัก
ปี พ.ศ. 2559
9 การเพิ่มประสิทธิภาพของการอบแห้งในโรงงานผลิตยางแท่ง STR20
10 การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ขี้ตะกรันที่ได้จากกระบวนการผลิตเหล็ก
11 การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ยางพาราที่ได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับงานเครื่องกรองน้ำ
ปี พ.ศ. 2558
12 ชุดกำจัดแอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยคอลัมน์สเปรย์และปฏิกรณ์แก๊สบับเบิล
13 โครงการชุดอุปกรณ์กำจัดน้ำมันดินจากก๊าซเชื้อเพลิงของระบบก๊าซซิฟิเคชั่น
ปี พ.ศ. 2557
14 ชุดกำจัดแอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยคอลัมน์สเปรย์และปฏิกรณ์แก๊สบับเบิล
ปี พ.ศ. 2556
15 การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้
ปี พ.ศ. 2555
16 การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ขี้ตะกรันที่ได้จากกระบวนการผลิตเหล็ก
ปี พ.ศ. 2554
17 การกำจัดสีย้อมจากน้ำเสียโดยใช้ส่าหร่ายเป็นตัวดูดซับ
18 การบำบัดกลิ่นในก๊าซเสียจากปล่องควันของเตาอบยางในอุตสาหกรรมยางแท่ง
19 การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี
20 การผลิตโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังเสริมแรงด้วยเส้นใยปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
21 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบกิจกรรมในผู้สูงอายุด้วยโมเดลเมฆ
22 การกำจัดแอมโมเนียในอากาศเสียจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วยปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกส์
23 การลดต้นทุนการผลิตไคโตซานโดยการนำสารละลาย NaOH กลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการตกผลึก
24 โครงการชุดอุปกรณ์กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟล์ความเข้มข้นสูงในก๊าซชีวภาพจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น
25 การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษ โดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกจม
ปี พ.ศ. 2552
26 การผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้โดยเครื่องแยกน้ำมันดิบ
27 การบำบัดสารประกอบอินทรีย์และสีในน้ำทังจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มด้วยปฎิกริยาเฟนตันร่วมกับการตกตะกอน
28 การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี
ปี พ.ศ. 2551
29 จลนพลศาสตร์ปฎิกิริยาออกซิเดชันและการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
30 การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี
31 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในสารละลายแอมโมเนีย
32 การกำจัดโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ในน้ำเสียของโรงงานผลิตกุ้งแช่แข็ง
33 การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกจม
ปี พ.ศ. 2550
34 การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศเสียด้วยฟองแอฟรอน(CGA)ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
35 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันร่วมกับสารลดแรงตึงผิว
36 การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติด
37 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2549
38 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2548
39 การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติก
40 การกำจัดทูโลอีนในอากาศด้วยไททาเนียมไดออกไซด์(TiO2)ในปฏิกรณ์โพโตคะตะไลติก
41 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟต์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ Packed-Bed Reactor
42 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2547
43 การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยในอากาศเสียจากกระบวนการการเคลือบผิวโดยใช้ wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ปี พ.ศ. 2546
44 การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยในอากาศเสียจากกระบวนการการเคลือบผิวโดยใช้ Wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ปี พ.ศ. 2544
45 ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหยของแอมโมเนียจากน้ำเสียของโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2542
46 การผลิตตัวทำละลายจากแนฟทาโดยการกลั่นแบบจุดเดือดจริง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
47 โครงการชุดอุปกรณ์กำจัดน้ำมันดินจากก๊าซเชื้อเพลิงของระบบก๊าซซิฟิเคชั่น