ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทิมา ชั่งสิริพร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรัญ บุญกาญจน์ 52
2 จรรยา อินทมณี 33
3 งบประมาณแผ่นดิน 11
4 พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 11
5 พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า 10
6 จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ 10
7 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 4
8 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
10 โครงการวิจัย NRU 2
11 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
12 สมคิด จีนาพงษ์ 2
13 จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร 2
14 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
15 ธีรภัทร์ ตันกุลโรจน์ 2
16 สุรัสวดี กังสนันท์ 2
17 ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ 1
18 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
19 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 1
20 ดุสิต เอื้ออำนวย 1
21 อังศุมา บุญไชยสุริยา 1
22 Janya Inthamanee 1
23 ธนากร เกียรติขวัญบุตร 1
24 สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ 1
25 จินตมาศ สุวรรณจรัส 1
26 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
27 โครงการวิจัย Matching Fund 1
28 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 1
29 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
30 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 1
31 ไพรัตน์ โสภโณดร 1
32 สุนิสา สุชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 3
3 2559 3
4 2558 2
5 2557 1
6 2556 3
7 2555 2
8 2554 8
9 2553 7
10 2552 10
11 2551 7
12 2550 8
13 2549 4
14 2548 4
15 2547 1
16 2546 1
17 2544 1
18 2542 1
19 1086 5
20 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การเคลือบผิวกระจกโซลาร์เซลล์ให้สามารถทำความสะอาดตัวเองได้
ปี พ.ศ. 2560
2 การใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมยางพาราในการผลิตปุ๋ยหมัก
3 การแก้ปัญหากลิ่นของโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 โดยใช้สารอินทรีย์ธรรมชาติ
4 การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้
ปี พ.ศ. 2559
5 การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ยางพาราที่ได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับงานเครื่องกรองน้ำ
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของการอบแห้งในโรงงานผลิตยางแท่ง STR20
7 การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ขี้ตะกรันที่ได้จากกระบวนการผลิตเหล็ก
ปี พ.ศ. 2558
8 โครงการชุดอุปกรณ์กำจัดน้ำมันดินจากก๊าซเชื้อเพลิงของระบบก๊าซซิฟิเคชั่น
9 ชุดกำจัดแอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยคอลัมน์สเปรย์และปฏิกรณ์แก๊สบับเบิล
ปี พ.ศ. 2557
10 ชุดกำจัดแอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยคอลัมน์สเปรย์และปฏิกรณ์แก๊สบับเบิล
ปี พ.ศ. 2556
11 การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี
12 การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้
13 การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้
ปี พ.ศ. 2555
14 การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ขี้ตะกรันที่ได้จากกระบวนการผลิตเหล็ก
15 การบำบัดกลิ่นในก๊าซเสียจากปล่องควันของเตาอบยางในอุตสาหกรรมยางแท่ง
ปี พ.ศ. 2554
16 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
17 การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษ โดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกจม
18 การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียจากเตาเผาด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี
19 การผลิตไคโตซานและการประยุกต์ใช้สำหรับผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
20 การกำจัดสีย้อมจากน้ำเสียโดยใช้ส่าหร่ายเป็นตัวดูดซับ
21 การบำบัดกลิ่นในก๊าซเสียจากปล่องควันของเตาอบยางในอุตสาหกรรมยางแท่ง
22 การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี
23 การผลิตโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังเสริมแรงด้วยเส้นใยปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
24 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบกิจกรรมในผู้สูงอายุด้วยโมเดลเมฆ
25 การกำจัดแอมโมเนียในอากาศเสียจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วยปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกส์
26 การลดต้นทุนการผลิตไคโตซานโดยการนำสารละลาย NaOH กลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการตกผลึก
27 โครงการชุดอุปกรณ์กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟล์ความเข้มข้นสูงในก๊าซชีวภาพจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น
28 การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษ โดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกจม
29 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
30 การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษ โดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกจม
ปี พ.ศ. 2552
31 การผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้โดยเครื่องแยกน้ำมันดิบ
32 การบำบัดสารประกอบอินทรีย์และสีในน้ำทังจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มด้วยปฎิกริยาเฟนตันร่วมกับการตกตะกอน
33 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
34 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในสารละลายแอมโมเนีย
35 การผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้โดยเครื่องแยกน้ำมันดิบ
36 การบำบัดสารประกอบอินทรีย์และสีในน้ำทังจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มด้วยปฎิกริยาเฟนตันร่วมกับการตกตะกอน
37 การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศเสียด้วยฟองแอฟรอน (CGA) ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
38 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
39 การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอากาศเสียโดยใช้ถ่ากัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ในหอดูดซับแบบเบดนิ่ง
40 การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี
ปี พ.ศ. 2551
41 จลนพลศาสตร์ปฎิกิริยาออกซิเดชันและการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
42 การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี
43 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในสารละลายแอมโมเนีย
44 การกำจัดโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ในน้ำเสียของโรงงานผลิตกุ้งแช่แข็ง
45 การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกจม
46 การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศเสียด้วยฟองแอฟรอน (CGA) ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
47 สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมกราฟโคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับอะคริโลไนไตรท์เพื่อใช้ในงานทนน้ำมันในปฏิกรณ์ต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2550
48 การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศเสียด้วยฟองแอฟรอน(CGA)ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
49 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันร่วมกับสารลดแรงตึงผิว
50 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
51 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
52 การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติก
53 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
54 การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติด
55 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2549
56 การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติก
57 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
58 สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมกราฟโคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับอะคริโลไนไตรท์เพื่อใช้ในงานทนน้ำมันในปฏิกรณ์ต้นแบบ
59 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2548
60 การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติก
61 การกำจัดทูโลอีนในอากาศด้วยไททาเนียมไดออกไซด์(TiO2)ในปฏิกรณ์โพโตคะตะไลติก
62 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟต์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ Packed-Bed Reactor
63 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2547
64 การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยในอากาศเสียจากกระบวนการการเคลือบผิวโดยใช้ wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ปี พ.ศ. 2546
65 การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยในอากาศเสียจากกระบวนการการเคลือบผิวโดยใช้ Wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ปี พ.ศ. 2544
66 ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหยของแอมโมเนียจากน้ำเสียของโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2542
67 การผลิตตัวทำละลายจากแนฟทาโดยการกลั่นแบบจุดเดือดจริง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
68 กรรมวิธีและอุปกรณ์แยกน้ำมันดินออกจากควันไม้เพื่อการผลิตน้ำส้มควันไม้
69 กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสีด้วยวิธีการรวมตะกอนและปฎิกิริยาเฟนตัน
70 อุปกรณ์กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพด้วยระบบหอดูดซึมร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาและกรรมวิธีการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าว
71 กรรมวิธีการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพด้วยตัวเร่งปฎิกิริยาชนิดสารละลายที่ฟื้นฟูสภาพได้ด้วยอากาศ
72 ชุดอุปกรณ์กลั่นน้ำส้มควันไม้
73 การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอากาศเสียโดยใช้ถ่ากัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ในหอดูดซับแบบเบดนิ่ง
74 โครงการชุดอุปกรณ์กำจัดน้ำมันดินจากก๊าซเชื้อเพลิงของระบบก๊าซซิฟิเคชั่น