ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทิมา ชั่งสิริพร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรัญ บุญกาญจน์ 52
2 จรรยา อินทมณี 33
3 งบประมาณแผ่นดิน 11
4 พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 11
5 พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า 10
6 จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ 10
7 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 4
8 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
10 สมคิด จีนาพงษ์ 2
11 โครงการวิจัย NRU 2
12 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
13 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
14 สุรัสวดี กังสนันท์ 2
15 จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร 2
16 ธีรภัทร์ ตันกุลโรจน์ 2
17 ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ 1
18 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
19 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 1
20 ดุสิต เอื้ออำนวย 1
21 อังศุมา บุญไชยสุริยา 1
22 Janya Inthamanee 1
23 ธนากร เกียรติขวัญบุตร 1
24 สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ 1
25 จินตมาศ สุวรรณจรัส 1
26 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
27 โครงการวิจัย Matching Fund 1
28 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 1
29 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
30 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 1
31 ไพรัตน์ โสภโณดร 1
32 สุนิสา สุชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 3
3 2559 3
4 2558 2
5 2557 1
6 2556 1
7 2555 1
8 2554 4
9 2553 5
10 2552 3
11 2551 5
12 2550 4
13 2549 1
14 2548 4
15 2547 1
16 2546 1
17 2544 1
18 2542 1
19 543 65
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การเคลือบผิวกระจกโซลาร์เซลล์ให้สามารถทำความสะอาดตัวเองได้
ปี พ.ศ. 2560
2 การใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมยางพาราในการผลิตปุ๋ยหมัก
3 การแก้ปัญหากลิ่นของโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 โดยใช้สารอินทรีย์ธรรมชาติ
4 การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้
ปี พ.ศ. 2559
5 การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ยางพาราที่ได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับงานเครื่องกรองน้ำ
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของการอบแห้งในโรงงานผลิตยางแท่ง STR20
7 การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ขี้ตะกรันที่ได้จากกระบวนการผลิตเหล็ก
ปี พ.ศ. 2558
8 โครงการชุดอุปกรณ์กำจัดน้ำมันดินจากก๊าซเชื้อเพลิงของระบบก๊าซซิฟิเคชั่น
9 ชุดกำจัดแอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยคอลัมน์สเปรย์และปฏิกรณ์แก๊สบับเบิล
ปี พ.ศ. 2557
10 ชุดกำจัดแอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยคอลัมน์สเปรย์และปฏิกรณ์แก๊สบับเบิล
ปี พ.ศ. 2556
11 การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้
ปี พ.ศ. 2555
12 การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ขี้ตะกรันที่ได้จากกระบวนการผลิตเหล็ก
ปี พ.ศ. 2554
13 การกำจัดสีย้อมจากน้ำเสียโดยใช้ส่าหร่ายเป็นตัวดูดซับ
14 การบำบัดกลิ่นในก๊าซเสียจากปล่องควันของเตาอบยางในอุตสาหกรรมยางแท่ง
15 การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมทางเคมี
16 การผลิตโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังเสริมแรงด้วยเส้นใยปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
17 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบกิจกรรมในผู้สูงอายุด้วยโมเดลเมฆ
18 การกำจัดแอมโมเนียในอากาศเสียจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วยปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกส์
19 การลดต้นทุนการผลิตไคโตซานโดยการนำสารละลาย NaOH กลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการตกผลึก
20 โครงการชุดอุปกรณ์กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟล์ความเข้มข้นสูงในก๊าซชีวภาพจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น
21 การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษ โดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกจม
ปี พ.ศ. 2552
22 การผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้โดยเครื่องแยกน้ำมันดิบ
23 การบำบัดสารประกอบอินทรีย์และสีในน้ำทังจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มด้วยปฎิกริยาเฟนตันร่วมกับการตกตะกอน
24 การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี
ปี พ.ศ. 2551
25 จลนพลศาสตร์ปฎิกิริยาออกซิเดชันและการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
26 การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี
27 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในสารละลายแอมโมเนีย
28 การกำจัดโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ในน้ำเสียของโรงงานผลิตกุ้งแช่แข็ง
29 การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับการตกจม
ปี พ.ศ. 2550
30 การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศเสียด้วยฟองแอฟรอน(CGA)ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
31 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันร่วมกับสารลดแรงตึงผิว
32 การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติด
33 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2549
34 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2548
35 การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติก
36 การกำจัดทูโลอีนในอากาศด้วยไททาเนียมไดออกไซด์(TiO2)ในปฏิกรณ์โพโตคะตะไลติก
37 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟต์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ Packed-Bed Reactor
38 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2547
39 การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยในอากาศเสียจากกระบวนการการเคลือบผิวโดยใช้ wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ปี พ.ศ. 2546
40 การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยในอากาศเสียจากกระบวนการการเคลือบผิวโดยใช้ Wet-scrubber ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ปี พ.ศ. 2544
41 ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหยของแอมโมเนียจากน้ำเสียของโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2542
42 การผลิตตัวทำละลายจากแนฟทาโดยการกลั่นแบบจุดเดือดจริง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
43 โครงการชุดอุปกรณ์กำจัดน้ำมันดินจากก๊าซเชื้อเพลิงของระบบก๊าซซิฟิเคชั่น