ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์เพ็ญ แสงประกาย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพลินใจ ตังคณะกุล 12
2 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 11
3 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 6
4 วารุณี วารัญญานนท์ 5
5 อุไร เผ่าสังข์ทอง 4
6 ชมดาว สิกขะมณฑล 4
7 อภิญญา จุฑางกูร 4
8 ดาลัด ศิริวัน 3
9 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 3
10 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 2
11 ศันสนีย์ อุดมระดิ 2
12 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 2
13 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
14 นางสาวปฏิภาณ จันทร์หนองไทร 1
15 ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม 1
16 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 1
17 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
18 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
19 Eva Horia 1
20 วายุห์ สนเทศ 1
21 วินัศ ภูมินาถ 1
22 วิภา สุโรจนะเมธากุล 1
23 พัชรี ตั้งตระกูล 1
24 อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล 1
25 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 1
26 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
27 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
28 งามจิตร โล่วิทูร 1
29 นางสาวนงนุช กัณฑานนท์ 1
30 รังสิมา เก่งการพานิช 1
31 งามทิพย์ ภู่วโรดม 1
32 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
33 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
34 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
35 วรพล เพ็งพินิจ 1
36 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
37 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
38 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2552 4
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 3
9 2548 1
10 2547 1
11 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ศักยภาพของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์และน้ำจิ้มที่มีฤทธิ์ยับยั้งปริมาณสารก่อมะเร็งในอาหารปิ้งย่าง
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลของเครื่องปรุงสมุนไพรในน้ำหมักที่มีต่อปริมาณสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในไก่ย่างและหมูย่าง
ปี พ.ศ. 2555
4 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องปรุงหมักไก่ย่างหลังการปรุงสุก
ปี พ.ศ. 2552
5 ศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดผลไม้ไทยบางชนิดโดยใช้วิธีเอมส์
6 โครงการย่อยที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์ที่เกิดในไก่ย่างของอาหารไทยที่นิยมรับประทานร่วมกัน
7 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองของเครื่องดื่มมะตูมและเครื่องดื่มตะไคร้
8 สารสกัด คุณสมบัติของแอนโทไซยานินส์จากเปลือกจากเงาะสด
ปี พ.ศ. 2551
9 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย
10 ผลของกรรมวิธีการผลิตอาหารต่อคุณสมบัติด้านสุขภาพ
11 พืชผักสมุนไพรและผลไม้ไทยต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์
13 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและกระบวนการอบแห้งผลมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย
14 อาหารไทยกับคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ 3 ชนิด และการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2549
15 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia.
16 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์โครงการหลวง : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพฯ
17 โครงการย่อย 2 คุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNAจากการถูกทำลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการป้องกันการเกิดมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2548
18 โครงการเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2547
19 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia.