ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 4
3 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 3
4 สุรสิงห์ นิรชร 2
5 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2
6 กนกวรรณ สีมาส่งเสริม 2
7 ธงชัย อินทรพาณิชย์ 2
8 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2
9 ฤทัยรัตน์ ธรเสนา 2
10 วีระชาติ สวนไพรินทร์ 1
11 เพ็ญพิศ ประวีณวรกุล 1
12 ปรีชา สัมฤทธิ์ผล 1
13 สุมาลี สังข์ศรี 1
14 วรรณดี วรรณศิลป์ 1
15 บัญญัติ ชำนาญกิจ 1
16 จำรูนศรี ทองมาก 1
17 อัญชลี ศรัทธานุศาสตร์ 1
18 อ้อทิพย์ โห้งาม 1
19 สุมน โอสถานนท์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
21 ธีรชิต หอมโกศล 1
22 จันทร์พร วงศ์สถิรยา 1
23 นนทลี วิชพันธุ์ 1
24 นวลศรี รัตนสุวรรณ 1
25 วรวดี หมื่นสุกแสง 1
26 จรัญ สวัสดิ์ถาวร 1
27 ภทัรจันทร์ ใจสว่าง 1
28 สุจิรัฏ คงเกียรติขจร 1
29 สมชาย ชูชาติ 1
30 ลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ 1
31 สิริอรวัลคุ์ พูนพาณิชย์ 1
32 มณีภรณ์ ทฤษณาวดี 1
33 สุภาคย์ สุวรรณเวลา 1
34 ชื่นจิตร สังข์คงเมือง 1
35 สันติ ศรีประเสริฐ 1
36 สามารถ หอประสิทธิ์กุล 1
37 สุนีย์ พัฒน์จารีย์ 1
38 สุพจน์ อรุณรัตน์ 1
39 กนกศักดิ์ ทองตั้ง 1
40 สุกัญญา ศรีสุขวัฒน์ 1
41 ศุภชัย ทวี 1
42 สมศรี เซี๊ยกสาด 1
43 บุญมี พันธุ์ไทย 1
44 นุชนาฎ ฐิติโภคา 1
45 พรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 1
46 วนิดา ฉัตรวิราคม 1
47 ประสานวงศ์ บูรณะพิมพ์ 1
48 ประภาพรรณ ไชยวงษ์ 1
49 ประสิทธิ์ มณีไสย 1
50 มัณฑนา บุญจันทร์ 1
51 ผ่องศรี หล่อศิริไพบูลย์ 1
52 วสุมดี นาคธร 1
53 สุภร ปุริสังคหะ 1
54 สรยุทธ สืบแสงอินทร์ 1
55 ภารดี ธนูเทพ 1
56 บรรเจอดพร รัตนพันธุ์ 1
57 อัมพร ปัญญา 1
58 สร้อยสน สกลรักษ์ 1
59 วรวรรณ เหมชะญาติ 1
60 ศิริเดช สุชีวะ 1
61 บรรจง สิทธิ 1
62 นพดล ทองอยู่สุข 1
63 ทัศนาพร กันพรหม 1
64 นิรันดร์ สุวรัตน์ 1
65 นิรันดร์ ร่มพุดตาล 1
66 ไทยปัญญา จันปุ่ม 1
67 ธนัฐ กรอบทอง 1
68 สุทิน สกลนุรักษ์ 1
69 รัตน์สุณี เลิศชวลิตสกุล 1
70 ศุภชัย กิจวานิชเสถียร 1
71 ร้อยโท โอสถ ภาวิไล 1
72 ศิริวรรณ ไชยภักดิ์ 1
73 ศุภลักษณ์ ทองสนธิ 1
74 วันทนา เชื่อมวงศ์ 1
75 ธีรพล จิณแพทย์ 1
76 จันทร์เพ็ญ เชื้้อพานิช 1
77 ทิพย์อาภา บุญรัตน์ 1
78 ทิพย์วิมล เปี่ยมสิทธิ์ 1
79 พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช 1
80 ฉันทนา เชาว์ปรีชา 1
81 กนกศรี ทองฤทธิ์ 1
82 สุรพล ไพโรจน์ประยูร 1
83 พรพรหม สัมฤทธิ์ 1
84 เจริญศรี ชมภูผล 1
85 จันทร์พร พรหมมาศ 1
86 กรรณิกา แจ้งหมื่นไวย 1
87 ตรองพจน์ รุกขวิบูลย์ 1
88 วารี รุจิวโรดม 1
89 ชูจิต ตันอรรถนาวิน 1
90 สุพจน์ ศุภกุล 1
91 พร้อมพรรณ อุดมสิน 1
92 เจริญ ศรีเพชรพงษ์ 1
93 สุมาลี กาญจนชาตรี 1
94 มณีรัตน์ เพคยางกูร 1
95 อดิสัย ทุมวงษา 1
96 เด่นดาว ชลวิทย์ 1
97 ดรุณี กิตติวิริยะ 1
98 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
99 วัชราภรณ์ แก้วดี 1
100 จิตรารมภ์ ทองนิ่ม 1
101 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
102 สุรางค์ สากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2547 1
3 2546 2
4 2543 2
5 2541 1
6 2540 2
7 2538 1
8 2537 6
9 2536 1
10 2535 4
11 2534 2
12 2533 6
13 2532 4
14 2531 8
15 2530 5
16 2529 8
17 2528 8
18 2527 4
19 2526 6
20 2525 4
21 2524 3
22 2523 3
23 2522 3
24 2521 5
25 2520 4
26 2519 2
27 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดอินเตอร์แอกทีฟคอนสตรักติวิสต์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดไตร่ตรองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2546
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบช่วยเสริมศักยภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาล
4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบช่วยเสริมศักยภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2543
5 ผลของการตรวจแก้ไขงานเขียนด้วยวิธีการสามวิธีที่มีต่อ ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทย และเจตคติต่อการตรวจแก้ไขงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
6 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษะ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม
ปี พ.ศ. 2541
7 ผลการใช้วิธีวงจรการเรียนรู้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อสัมฤทธิผลและพฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2540
8 ทักษะปฏิบัติในการปฏิบัติการทดลองเคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
9 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมผลการเรียน ของนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์ระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอนเสริมเพื่อนต่างระดับ
ปี พ.ศ. 2538
10 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
11 ผลของการใช้เทคนิคการสอนแบบจัดกรอบมโนทัศน์ที่มีต่อการเปลี่ยน มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในวิชาเคมี
12 การศึกษาความต้องการครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
13 ผลของการใช้เทคนิคการสอนแบบจัดกรอบมโนทัศน์ที่มีต่อการเปลี่ยนมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในวิชาชีววิทยา
14 การศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความสนใจทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 5
15 การศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความสนใจทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 5
16 การศึกษาความต้องการครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
17 พฤติกรรมการเรียนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2535
18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยอ่านบทเรียนก่อนและหลังการเรียน
19 ความเข้าใจระหว่างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กับการใช้ความรู้วิชาฟิสิกส์ ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร
20 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษา เขตการศึกษา 1
21 การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
22 การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 7
ปี พ.ศ. 2533
24 การศึกษากับการแก้ปัญหาความล้าหลังในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานการวิจัย
25 การเปรียบเทียบมโนทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในเขตเมืองกับเขตชนบท
26 การใช้และปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาฟิสิกส์ มัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
27 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
28 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เลือกพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ต่างกัน
29 การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิทยาศาสตร์ภาคคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
30 การศึกษาวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2529-2531
31 การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ในหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
32 การศึกษาองค์ประกอบสำคัญและองค์ประกอบคงที่ ที่มีอิทธิพลต่อการทำนายเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
33 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกใช้ความรู้ความคิด ในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์กับภูมิหลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
34 การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35 มโนทัศน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
36 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตที่เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2518-2529
37 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทักษะปฏิบัติการ เคมีและความปลอดภัยในการปฏิบัติการเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
38 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 6
39 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสอนซ่อมเสริมอย่างมีประสิทธิภาพในวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
40 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเชื่อมสัมพันธ์ มโนทัศน์วิทยาศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 6
41 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจลักษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการตั้งคำถามตามแนวคิดแบบสืบสอบ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2530
42 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่เรียนซ่อมเสริมโดยเพื่อน และกลุ่มที่เรียนซ่อมเสริมด้วยตนเองโดยใช้สื่อประสม
43 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่มีการเฉลยข้อสอบย่อยระหว่างภาคทันที กับกลุ่มที่มีการเฉลยข้อสอบหลังการสอบย่อยระยะหนึ่ง
44 การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครูวิทยาศาสตร์ในการสอนซ่อมเสริม วิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
45 ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีสอน คุณภาพของกลวิธีสอน เวลาที่ใช้ในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
46 มโนทัศน์ทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
47 การศึกษาเจตคติของครูวิทยาศาสตร์และครูสาขาอื่น ที่มีต่อการใช้มาตรการทางสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
48 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ ครูวัดผล และผู้บริหาร เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการประเมินผลการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
49 ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
50 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
51 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เกษตร ระหว่างนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิชาอาชีพ
52 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจลักษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
53 ปัญหาการเรียนเคมีคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
54 ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
55 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ กับการอ่านวารสารทางวิทยาศาสตร์ และการชมรายการวิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร
56 ความสัมพันธ์ระหว่างการ "คิดเป็น" ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมพฤธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
57 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดต่างกันในโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย
58 กายภาพชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หก ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยประจำหน่วยการเรียน กับกลุ่มที่มีการทำแบบฝึกหัด
59 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หก ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยประจำหน่วยการเรียน กับกลุ่มที่มีการทำแบบฝึกหัด
60 ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์และครูช่าง เกี่ยวกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับช่างอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2527
61 การใช้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
62 การนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
63 การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยองค์ประกอบคัดสรรที่เป็นลักษณะของนักเรียน
64 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาวิทยาศาสตร์กับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร
65 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2518-2526
66 อุบัติเหตุและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร / สมศรี เซี๊ยกสาด
ปี พ.ศ. 2526
67 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูต่อนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
68 การสร้างสมการทำนายความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
69 การสร้างสมการทำนายความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
70 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เทคนิคการแข่งขันแบบต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
71 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกสัปดาห์ กับกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกหน่วยการเรียน
72 ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ปี พ.ศ. 2525
73 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ ในวิทยาลัยครูภาคใต้
74 ผลการสอนแบบสืบลอบชนิดที่ครูและนักเรียนช่วยกันถาม กับชนิดที่ครูเป็นผู้ถาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์
75 เจตคติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
76 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มแบบต่างๆ
ปี พ.ศ. 2524
77 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง "ไฟฟ้าและเครื่องอำนายความสะดวก" โดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมแบบสไลด์-เทป กับการสอนแบบปกติ
78 ผลของการร่วมมือและการแข่งขันที่มีต่อนักเรียน ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบ
79 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนของโรงเรียนพณิชยการเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท.
ปี พ.ศ. 2523
80 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
81 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2
82 การเปรียบเทียบมโนทัศน์เกี่ยวกับมลภาวะ ระหว่างนักเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ ที่เรียนวิชาชีววิทยาและไม่เรียนวิชาชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2522
83 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตการศึกษา ปีการศึกษา 2518-2520 สายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
84 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการเรียนจากโมดูลกับการเรียนจากครูซึ่งสอนแบบสืบสอบ
85 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2521
86 การใช้ครูในระดับมัธยมศึกษา
87 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตศึกษา 6
88 การสร้างโมดูลการสอน เรื่องไฟฟ้าสถิตย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
89 การใช้อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
90 สมรรถภาพของครูมัธยมศึกษาตามความต้องการของชาวเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2520
91 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม เขตศึกษาสาม
92 การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ด้วยวิธีสอนแบบสาธิต กับวิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
93 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่รู้และไม่รู้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียน
94 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบสืบสอบชนิดที่ใช้และไม่ใช้ศูนย์การเรียน
ปี พ.ศ. 2519
95 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ความร้อนในชีวิตประจำวัน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
96 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "ธรรมชาติของน้ำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2