ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 4
3 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 3
4 ฤทัยรัตน์ ธรเสนา 2
5 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2
6 ธงชัย อินทรพาณิชย์ 2
7 กนกวรรณ สีมาส่งเสริม 2
8 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2
9 สุรสิงห์ นิรชร 2
10 ทิพย์วิมล เปี่ยมสิทธิ์ 1
11 วันทนา เชื่อมวงศ์ 1
12 รัตน์สุณี เลิศชวลิตสกุล 1
13 ทิพย์อาภา บุญรัตน์ 1
14 ศุภลักษณ์ ทองสนธิ 1
15 ศิริเดช สุชีวะ 1
16 ศุภชัย กิจวานิชเสถียร 1
17 ธนัฐ กรอบทอง 1
18 สุทิน สกลนุรักษ์ 1
19 ธีรพล จิณแพทย์ 1
20 จันทร์เพ็ญ เชื้้อพานิช 1
21 ศุภชัย ทวี 1
22 สุพจน์ อรุณรัตน์ 1
23 สุนีย์ พัฒน์จารีย์ 1
24 สุภาคย์ สุวรรณเวลา 1
25 ชื่นจิตร สังข์คงเมือง 1
26 สมศรี เซี๊ยกสาด 1
27 วรวรรณ เหมชะญาติ 1
28 ศิริวรรณ ไชยภักดิ์ 1
29 กนกศักดิ์ ทองตั้ง 1
30 สุกัญญา ศรีสุขวัฒน์ 1
31 ร้อยโท โอสถ ภาวิไล 1
32 ไทยปัญญา จันปุ่ม 1
33 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
34 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
35 ดรุณี กิตติวิริยะ 1
36 สุมาลี กาญจนชาตรี 1
37 จิตรารมภ์ ทองนิ่ม 1
38 วัชราภรณ์ แก้วดี 1
39 พรพรหม สัมฤทธิ์ 1
40 เจริญศรี ชมภูผล 1
41 พร้อมพรรณ อุดมสิน 1
42 เจริญ ศรีเพชรพงษ์ 1
43 มณีรัตน์ เพคยางกูร 1
44 อดิสัย ทุมวงษา 1
45 สันติ ศรีประเสริฐ 1
46 นพดล ทองอยู่สุข 1
47 บรรจง สิทธิ 1
48 อัมพร ปัญญา 1
49 นิรันดร์ ร่มพุดตาล 1
50 นิรันดร์ สุวรัตน์ 1
51 เด่นดาว ชลวิทย์ 1
52 ฉันทนา เชาว์ปรีชา 1
53 พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช 1
54 ทัศนาพร กันพรหม 1
55 สร้อยสน สกลรักษ์ 1
56 สุภร ปุริสังคหะ 1
57 จรัญ สวัสดิ์ถาวร 1
58 จันทร์พร วงศ์สถิรยา 1
59 นนทลี วิชพันธุ์ 1
60 นวลศรี รัตนสุวรรณ 1
61 ธีรชิต หอมโกศล 1
62 ลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ 1
63 จำรูนศรี ทองมาก 1
64 สิริอรวัลคุ์ พูนพาณิชย์ 1
65 สุจิรัฏ คงเกียรติขจร 1
66 สมชาย ชูชาติ 1
67 วรวดี หมื่นสุกแสง 1
68 พรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 1
69 กรรณิกา แจ้งหมื่นไวย 1
70 จันทร์พร พรหมมาศ 1
71 กนกศรี ทองฤทธิ์ 1
72 สุรพล ไพโรจน์ประยูร 1
73 บรรเจอดพร รัตนพันธุ์ 1
74 สุพจน์ ศุภกุล 1
75 สุรางค์ สากร 1
76 ตรองพจน์ รุกขวิบูลย์ 1
77 วารี รุจิวโรดม 1
78 ชูจิต ตันอรรถนาวิน 1
79 ปรีชา สัมฤทธิ์ผล 1
80 วรรณดี วรรณศิลป์ 1
81 ประสิทธิ์ มณีไสย 1
82 มณีภรณ์ ทฤษณาวดี 1
83 วนิดา ฉัตรวิราคม 1
84 ประสานวงศ์ บูรณะพิมพ์ 1
85 มัณฑนา บุญจันทร์ 1
86 สรยุทธ สืบแสงอินทร์ 1
87 บุญมี พันธุ์ไทย 1
88 นุชนาฎ ฐิติโภคา 1
89 ผ่องศรี หล่อศิริไพบูลย์ 1
90 วสุมดี นาคธร 1
91 ประภาพรรณ ไชยวงษ์ 1
92 ภารดี ธนูเทพ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
94 สุมาลี สังข์ศรี 1
95 วีระชาติ สวนไพรินทร์ 1
96 เพ็ญพิศ ประวีณวรกุล 1
97 สุมน โอสถานนท์ 1
98 อ้อทิพย์ โห้งาม 1
99 ภทัรจันทร์ ใจสว่าง 1
100 บัญญัติ ชำนาญกิจ 1
101 อัญชลี ศรัทธานุศาสตร์ 1
102 สามารถ หอประสิทธิ์กุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2548 1
3 2547 1
4 2546 2
5 2543 4
6 2541 1
7 2540 2
8 2538 1
9 2537 6
10 2536 1
11 2535 4
12 2534 2
13 2533 6
14 2532 4
15 2531 8
16 2530 5
17 2529 8
18 2528 8
19 2527 4
20 2526 6
21 2525 4
22 2524 3
23 2523 3
24 2522 3
25 2521 5
26 2520 4
27 2519 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CRP
ปี พ.ศ. 2548
2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดอินเตอร์แอกทีฟคอนสตรักติวิสต์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดไตร่ตรองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2546
4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบช่วยเสริมศักยภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาล
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบช่วยเสริมศักยภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2543
6 ผลของการตรวจแก้ไขงานเขียนด้วยวิธีการสามวิธีที่มีต่อ ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทย และเจตคติต่อการตรวจแก้ไขงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
7 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษะ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม
8 การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา
9 การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
10 ผลการใช้วิธีวงจรการเรียนรู้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อสัมฤทธิผลและพฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2540
11 ทักษะปฏิบัติในการปฏิบัติการทดลองเคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
12 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมผลการเรียน ของนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์ระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอนเสริมเพื่อนต่างระดับ
ปี พ.ศ. 2538
13 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
14 ผลของการใช้เทคนิคการสอนแบบจัดกรอบมโนทัศน์ที่มีต่อการเปลี่ยน มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในวิชาเคมี
15 การศึกษาความต้องการครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
16 ผลของการใช้เทคนิคการสอนแบบจัดกรอบมโนทัศน์ที่มีต่อการเปลี่ยนมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในวิชาชีววิทยา
17 การศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความสนใจทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 5
18 การศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความสนใจทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 5
19 การศึกษาความต้องการครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
20 พฤติกรรมการเรียนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2535
21 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยอ่านบทเรียนก่อนและหลังการเรียน
22 ความเข้าใจระหว่างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กับการใช้ความรู้วิชาฟิสิกส์ ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร
23 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษา เขตการศึกษา 1
24 การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
25 การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 7
ปี พ.ศ. 2533
27 การศึกษากับการแก้ปัญหาความล้าหลังในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานการวิจัย
28 การเปรียบเทียบมโนทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในเขตเมืองกับเขตชนบท
29 การใช้และปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาฟิสิกส์ มัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
30 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
31 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เลือกพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ต่างกัน
32 การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิทยาศาสตร์ภาคคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
33 การศึกษาวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2529-2531
34 การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ในหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
35 การศึกษาองค์ประกอบสำคัญและองค์ประกอบคงที่ ที่มีอิทธิพลต่อการทำนายเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
36 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกใช้ความรู้ความคิด ในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์กับภูมิหลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
37 การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38 มโนทัศน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
39 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตที่เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2518-2529
40 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทักษะปฏิบัติการ เคมีและความปลอดภัยในการปฏิบัติการเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
41 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 6
42 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการสอนซ่อมเสริมอย่างมีประสิทธิภาพในวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
43 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเชื่อมสัมพันธ์ มโนทัศน์วิทยาศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 6
44 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจลักษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการตั้งคำถามตามแนวคิดแบบสืบสอบ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2530
45 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่เรียนซ่อมเสริมโดยเพื่อน และกลุ่มที่เรียนซ่อมเสริมด้วยตนเองโดยใช้สื่อประสม
46 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่มีการเฉลยข้อสอบย่อยระหว่างภาคทันที กับกลุ่มที่มีการเฉลยข้อสอบหลังการสอบย่อยระยะหนึ่ง
47 การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครูวิทยาศาสตร์ในการสอนซ่อมเสริม วิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
48 ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีสอน คุณภาพของกลวิธีสอน เวลาที่ใช้ในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
49 มโนทัศน์ทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
50 การศึกษาเจตคติของครูวิทยาศาสตร์และครูสาขาอื่น ที่มีต่อการใช้มาตรการทางสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
51 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ ครูวัดผล และผู้บริหาร เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการประเมินผลการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
52 ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
53 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
54 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เกษตร ระหว่างนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิชาอาชีพ
55 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจลักษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
56 ปัญหาการเรียนเคมีคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
57 ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
58 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ กับการอ่านวารสารทางวิทยาศาสตร์ และการชมรายการวิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร
59 ความสัมพันธ์ระหว่างการ "คิดเป็น" ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมพฤธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
60 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีรูปแบบการคิดต่างกันในโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย
61 กายภาพชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หก ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยประจำหน่วยการเรียน กับกลุ่มที่มีการทำแบบฝึกหัด
62 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หก ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยประจำหน่วยการเรียน กับกลุ่มที่มีการทำแบบฝึกหัด
63 ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์และครูช่าง เกี่ยวกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับช่างอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2527
64 การใช้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
65 การนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
66 การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยองค์ประกอบคัดสรรที่เป็นลักษณะของนักเรียน
67 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาวิทยาศาสตร์กับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร
68 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2518-2526
69 อุบัติเหตุและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร / สมศรี เซี๊ยกสาด
ปี พ.ศ. 2526
70 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูต่อนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
71 การสร้างสมการทำนายความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
72 การสร้างสมการทำนายความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
73 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เทคนิคการแข่งขันแบบต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
74 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกสัปดาห์ กับกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกหน่วยการเรียน
75 ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ปี พ.ศ. 2525
76 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ ในวิทยาลัยครูภาคใต้
77 ผลการสอนแบบสืบลอบชนิดที่ครูและนักเรียนช่วยกันถาม กับชนิดที่ครูเป็นผู้ถาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์
78 เจตคติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
79 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มแบบต่างๆ
ปี พ.ศ. 2524
80 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง "ไฟฟ้าและเครื่องอำนายความสะดวก" โดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมแบบสไลด์-เทป กับการสอนแบบปกติ
81 ผลของการร่วมมือและการแข่งขันที่มีต่อนักเรียน ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบ
82 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนของโรงเรียนพณิชยการเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท.
ปี พ.ศ. 2523
83 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
84 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2
85 การเปรียบเทียบมโนทัศน์เกี่ยวกับมลภาวะ ระหว่างนักเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ ที่เรียนวิชาชีววิทยาและไม่เรียนวิชาชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2522
86 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตการศึกษา ปีการศึกษา 2518-2520 สายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
87 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการเรียนจากโมดูลกับการเรียนจากครูซึ่งสอนแบบสืบสอบ
88 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2521
89 การใช้ครูในระดับมัธยมศึกษา
90 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตศึกษา 6
91 การสร้างโมดูลการสอน เรื่องไฟฟ้าสถิตย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
92 การใช้อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
93 สมรรถภาพของครูมัธยมศึกษาตามความต้องการของชาวเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2520
94 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม เขตศึกษาสาม
95 การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ด้วยวิธีสอนแบบสาธิต กับวิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
96 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่รู้และไม่รู้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียน
97 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบสืบสอบชนิดที่ใช้และไม่ใช้ศูนย์การเรียน
ปี พ.ศ. 2519
98 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ความร้อนในชีวิตประจำวัน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
99 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "ธรรมชาติของน้ำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2