ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซีสเพื่อวัดปริมาณสารอินทรีย์ในดินปืน
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาการออกแบบและสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
3 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
ปี พ.ศ. 2552
4 การประยุกต์ใช้ Anion Selective-Exhaustive Injection เพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณยากำจัดวัชพืชประเภท chlorinated acid herbicides
5 การประยุกต์ใช้ Anion Selective-Exhaustive Injection เพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณยากำจัดวัชพืชประเภท chlorinated acid herbicides
6 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และชีวประสิทธิผล ของ genistein ในสารสกัดถั่วเหลืองบรรจุแคปซูล เพื่อกำหนดขนาดรับประทานที่เหมาะสม ในการบ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาคุณค่าทางสมุนไพรและองค์ประกอบทางเคมีของหมากจอก
8 การพัฒนาการออกแบบและสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
9 การพัฒนาการออกแบบและสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
10 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
11 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
12 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
13 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Capillary Electrophoresis เพื่อวัดปริมาณสารอินทรีย์ในเขม่าปืนและดินปืน
14 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
15 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
ปี พ.ศ. 2550
16 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ใหม่ด้วยเครื่องมือ Capillary Electrophoresis เพื่อวัดปริมาณสารอินทรีย์ในเขม่าปืนและดินปืน
17 การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถรรมแก้วศิลป์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
18 การพัฒนาเทคนิคการเพิ่มความเข้มข้นแบบ Anion Selective Injection ในแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสเพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณยากำจัดวัชพืชตกค้างประเภท Chlorinated acid herbicides ในแม่น้ำมูลตอนใต้
19 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
20 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Capillary Electrophoresis เพื่อวัดปริมาณสารอินทรีย์ในเขม่าปืนและดินปืน
21 การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์
ปี พ.ศ. 2549
22 การวิจัยและพัฒนาหมากจอกเพื่อสร้างมุลค่าเพิ่มให้ชุมชน
23 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนของแบคทีเรียโดยใช้อาหารสังเคราะห์ที่คล้ายคลึงกับน้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปแป้ง
24 การสกัดสารและแยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของสารไอโซฟลาโวนในถั่นเหลือง
ปี พ.ศ. 2548
25 การศึกษาคุณค่าทางสมุนไพรและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดหมากจอง
26 การศึกษาองค์ประกอบและคุณสมบัติทางกายภาพของเจลหมากจองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเจลหมากจอง
27 แบบจำลองความล่าช้าของการส่งข้อมูลของ Parallel-Pipeline Model ผ่านเครือข่าย โดยใช้แบบจำลองคิว M/G/1 และ M/M/1
ปี พ.ศ. 2532
28 การสกัดเอนไซม์กลูโคสไอโซเมอเรสจากแบคทีเรีย (Leuconostoc sp. streptomyces sp.) และการทำให้บริสุทธิ์ / จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ