ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- จันทร์เพ็ญ วัฒนะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chanpen Wiwat 4
2 เอมอร โสมนะพันธุ์ 4
3 วีณา จิรัจฉริยากูล 4
4 มาลี ตั้งระเบียบ 3
5 ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ 3
6 จริยา วิสิทธิ์พานิช 3
7 พนัสดา อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
8 อัมพร คุณเอนก 2
9 จิรภรณ์ อังวิทยาธร 2
10 ฤาชัย ศรีเงินยวง 2
11 ปิยะรัตน์ บุตราภรณ์ 2
12 พงษ์นุวัฒน์ ศรีงาม 2
13 สุธน วงษ์ชีรี 2
14 เครือวัลย์ พลจันทร 2
15 ประถม ทองศรีรักษ์ 2
16 อรุณ บ่างตระกูลนนท์ 2
17 วัฒนา อู่วาณิชย์ 2
18 บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ 2
19 เย็นจิตร เตชะดำรงสิน 2
20 จารีย์ บันสิทธิ์ 2
21 กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี 1
22 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 1
23 วันดี อวิรุทธ์นันท์ 1
24 วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 Amaret Bhumiratana 1
27 อมเรศ ภูมิรัตน 1
28 สมศักดิ์ พันธุวัฒนา 1
29 Somsak Pantuwatana 1
30 วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ 1
31 นฤมล สวัสดิพฤกษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 2
3 2549 1
4 2548 1
5 2545 1
6 2540 1
7 2539 1
8 2535 2
9 2521 1
10 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การประเมินความสามารถของเชื้อราสาเหตุโรคแมลง [entomopathogenic fungi] ในการควบคุมแมลงศัตรูสำคัญของพริก
ปี พ.ศ. 2551
2 การวิจัยเพ่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี : ตอนที่ 2
3 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี :ตอนที่ 2
ปี พ.ศ. 2549
4 การควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis ชนิดออกฤทธิ์นาน
ปี พ.ศ. 2548
5 การพัฒนาโพรไบโอติกส์จากแบคทีเรียในกลุ่มสร้างกรดแลคติก
ปี พ.ศ. 2545
6 การพัฒนา Nomuraea rileyi เพื่อควบคุมหนอนแมลงศัตรูพืชในกลุ่ม Lepidoptera
ปี พ.ศ. 2540
7 การถ่ายทอดยีน chitinase เข้าใน Bacillus thuringiensis เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีศักยภาพสูงขึ้นในการควบคุมหนอนใยผัก
ปี พ.ศ. 2539
8 การถ่ายทอดยีน chitinase เข้าใน Bacillus thuringiensis เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีศักยภาพสูงขึ้นในการควบคุมหนอนใยผัก
ปี พ.ศ. 2535
9 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ที่ทำหน้าที่หัวหน้างานวิจัย ประเมินผลและบริการ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 8
10 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ที่ทำหน้าที่หัวหน้างานวิจัย ประเมินผลและบริการ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2521
11 การศึกษาความคงตัวของยาปฏิชีวนะแอมปิซิลลินชนิดยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน