ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาระบบนิเวศวิทยาและสมบัติของดินบริเวณพื้นที่ปลูกข้าวพื้นเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์
2 การศึกษาความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของภาคเหนือตอนล่างเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
3 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2557
4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือทิ้งจากตาลโตนดแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดการองค์ความรู้ภาคปฏิบัติการชุมชน
5 การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการปลูกยาสูบ จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2555
6 อิทธิพลของพืชคลุมดินเพื่อปรับปรุงและลดการตกค้างของโลหะหนักในดิน ของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
7 การศึกษาความเสื่อมโทรมของที่ดินโดยใช้อินทรียวัตถุในดิน และดุลยภาพของธาตุอาหารเป็นตัวชี้วัด: การปรับปรุงความอุดมสมบรูณ์ ของดินบริเวณสวนทุเรียน เขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
8 การพัฒนาวิธีการสอนแบบผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้
9 การศึกษาความเสื่อมโทรมของที่ดินโดยใช้อินทรียวัตถุในดิน และดุลยภาพของธาตุอาหารเป็นตัวชี้วัด: การปรับปรุงความอุดมสมบรูณ์ ของดินบริเวณสวนทุเรียน เขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
10 อิทธิพลของพืชคลุมดินเพื่อปรับปรุงและลดการตกค้างของโลหะหนักในดินของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
11 จากป่าเป็นพื้นที่การเกษตร: การพัฒนาองค์ความรู้และความยั่งยืนของการใช้ที่ดินการเกษตรในพื้นที่สวนทุเรียน เขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
12 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือทิ้งของตาลโตนด เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก ในเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
13 การใช้เส้นด้ายใยลูกตาล มาพัฒนาคุณภาพผ้าทอพื้นบ้าน
14 รูปแบบการใช้ที่ดินและความเสื่อมโทรมของที่ดินที่สัมพันธ์กันและการปรับปรุงดินการเกษตรที่เสื่อมโทรม ของพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยตาลในเชิงอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2553
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิคด้านเทคโนโลยีใหม่เพื่ออุตสาหกรรมและวิศวกรรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยตาลในเชิงอุตสาหกรรมส่ิงทอ"
ปี พ.ศ. 2551
17 ผลกระทบของแคดเมียมที่มีต่อจุลินทรีย์ดินภายใต้ระบบนิเวศเกษตรของประเทศไทย
18 Bioavailability and effect of cadmium on soil microbial activity under tree different soil types of Thailand
19 ผลของแคดเมียมที่มีต่อการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดอออกไซด์และแก๊สมีเทนและรูปทางเคมีของแคดเมียมในดิน
ปี พ.ศ. 2549
20 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ ของโรงงานแป้งมันสำปะหลังเพื่อการปลูกพืช
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การพัฒนากระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์สิ่งทอเส้นใยลูกตาลในเชิงพาณิชย์
22 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือทิ้งของตาลโตนดเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกในเชตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
23 จากป่าเป็นพื้นที่การเกษตร : การพัฒนาองค์ความรู้และความยั่งยืนของการใช้ที่ดินการเกษตรในพื้นที่สวนทุเรียน เขตเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์
24 การใช้เส้นด้ายใยลูกตาลมาพัฒนาคุณภาพผ้าทอพื้นบ้าน
25 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการของดินนาข้าว บริเวณทุ่งกะโล่