ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การทำโคลนนิ่ง การแสดงออกและการสกัดบริสุทธิ์ของแอลฟากลูโคซิเดสชนิดที่ 3 ของผึ้งโพรง (Apis cerana)
2 การคาดคะเนความหนาแน่นของประชากรผึ้งหลวง (Apis dorsata) ในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ทาง Microsatellite DNA ของผึ้งงานหรือผึ้งตัวผู้ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาปัจจัยการอยู่รอดของผึ้งมิ้ม ชันโรง และพืชอาศัยที่สัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพของถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2550
4 การทำให้บริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติ และระดับการแสดงออกของแอลฟากลูโคไซเดสในผึ้งโพรงไทย
5 การศึกษาโรคของผึ้งพื้นเมืองในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
6 การศึกษาโรคของผึ้งพื้นเมืองในประเทศไทย