ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์จุรีย์ ถือทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- จันทร์ฉาย ทองสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประนอม รอดคำดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2550 2
4 2540 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ภาชนะ ฤดูกาล และพื้นที่ที่มีผลต่อแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบ้านและยุงลายสวนที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2550
3 ผลของการสอนตามแนวคิดความเชื่อด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
4 ผลของการสอนตามแนวคิดความเชื่อด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของเด็กวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ปี พ.ศ. 2540
5 อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา