ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- จนทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวรรณา กิจภากรณ์ 11
2 เปล่งศรี อิงคนินันท์ 4
3 ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3
5 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 3
6 วรรณี เมืองเจริญ 3
7 สุวัฒน์ กลิ่นหอม 3
8 จุรีรัตน์ แสนโภชน์ 2
9 Chancharat Reodecha 2
10 สุรพงศ์ โชติกเสถียร 2
11 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 2
12 สัมพันธ์ สิงหจันทร์ 2
13 พรรณพิไล เสกสิทธิ์ 2
14 อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 2
15 มนต์ชัย ดวงจินดา 1
16 เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 1
17 อมรรัตน์ ตันบุญจิตต์ 1
18 สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง 1
19 สุพรรณี มุขพรหม 1
20 ธีระชัย ช่อไม้ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 ยู, โทมัส เจ ที 1
24 นลินี อิ่มบุญตา 1
25 สายสุณีย์ หนูภัยยันต์ 1
26 ดวงสมร สุวัฑฒน 1
27 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
28 เทอดไชย ระลึกมูล, 2521- 1
29 สุกัน แก้วหนูจันทร์ 1
30 ช่อทิพ อรุณเดชาชัย 1
31 นิธิมา ขวัญอยู่ 1
32 ไม่มีข้อมูล 1
33 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
34 สายัณห์ บัวบาน 1
35 ขนิษฐา ชันวิจิตร 1
36 พรรณพงา แสงสุริยะ 1
37 วิวัฒน์ ชวนะนิกุล 1
38 ชินา สุภากรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 2
2 2548 1
3 2547 3
4 2546 3
5 2545 3
6 2543 4
7 2540 1
8 2539 2
9 2532 1
10 2530 1
11 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะการอยู่รอดในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)
2 รูปแบบความหลากหลายของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ชนิดเตตร้านิวคลีโอไทด์ในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ชี และ พันธุ์แดง)
ปี พ.ศ. 2548
3 การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)
ปี พ.ศ. 2547
4 ดัชนีการคัดเลือกโคนมลูกผสม จากลักษณะปริมาณน้ำนม อายุเมื่อคลอดครั้งแรก และช่วงการคลอดครั้งแรก
5 คู่มือการวิจัยสมุนไพรในการผลิตสัตว์ 2
6 แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อคลอดลูกตัวแรก ช่วงห่างของการคลอดลูกและระยะการให้นมในโคนมลูกผสม
ปี พ.ศ. 2546
7 ผลตอบสนองทางอ้อมของลักษณะขนาดครอกในแม่สุกรที่ถูกคัดเลือกเพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง
8 การประมาณค่าความแปรปรวนจากอิทธิพลแบบบวกสะสมและอิทธิพลแบบข่มของยีนสำหรับลักษณะการสืบพันธุ์เพศเมียในสุกร
9 อิทธิพลของยีนเบต้า และแคปป้าเคซีนที่มีผลต่อลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสม
ปี พ.ศ. 2545
10 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะอายุการใช้งาน และผลผลิตตลอดชั่วอายุของแม่สุกรในฝูงพันธุ์แท้
11 การประมาณค่าความแปรปรวนของอิทธิพลโดยตรงและอิทธิพลทางพันธุกรรมของแม่ต่อลักษณะน้ำหนักแรกเกิดและขนาดครอกในสุกรพันธุ์แท้
12 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของสุกรพันธุ์แท้ในฟาร์มเอกชนโดยวิธีกิบส์แซมปลิ้ง
ปี พ.ศ. 2543
13 สถานภาพงานวิจัยสุกรในประเทศไทย (2501-2543)
14 ดัชนีการคัดเลือกลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจในสุกรพันธุ์แท้
15 การเปรียบเทียบวิธีปรับปริมาณน้ำนมมาตรฐานที่ 300 วัน ของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนและลูกผสม
16 การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมในโคนมลูกผสมโดยใช้บันทึกผลผลิตในวันทดสอบ
ปี พ.ศ. 2540
17 ผลการเสริมเมทไทโอนีนในอาหารสุกร ที่มีระดับไลซีนและพลังงานคงที่ ต่อคุณลักษณะการให้ผลผลิตและคุณภาพซาก : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
18 ดัชนีคัดเลือกโครุ่นพันธุ์บราห์มัน
19 แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือก เพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง
ปี พ.ศ. 2532
20 ผลของการเสริมไลซินต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของสุกร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
21 ผลของการผสมข้ามพันธุ์ต่อการผลิตกระต่าย