ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- จนทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวรรณา กิจภากรณ์ 11
2 เปล่งศรี อิงคนินันท์ 4
3 ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3
5 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 3
6 วรรณี เมืองเจริญ 3
7 สุวัฒน์ กลิ่นหอม 3
8 จุรีรัตน์ แสนโภชน์ 2
9 Chancharat Reodecha 2
10 สุรพงศ์ โชติกเสถียร 2
11 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 2
12 สัมพันธ์ สิงหจันทร์ 2
13 พรรณพิไล เสกสิทธิ์ 2
14 อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 2
15 ธีระชัย ช่อไม้ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
17 เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี 1
18 มนต์ชัย ดวงจินดา 1
19 อมรรัตน์ ตันบุญจิตต์ 1
20 นลินี อิ่มบุญตา 1
21 ยู, โทมัส เจ ที 1
22 นิธิมา ขวัญอยู่ 1
23 ดวงสมร สุวัฑฒน 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
25 สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง 1
26 ช่อทิพ อรุณเดชาชัย 1
27 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
28 ไม่มีข้อมูล 1
29 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
30 เทอดไชย ระลึกมูล, 2521- 1
31 สุกัน แก้วหนูจันทร์ 1
32 วิวัฒน์ ชวนะนิกุล 1
33 พรรณพงา แสงสุริยะ 1
34 สายสุณีย์ หนูภัยยันต์ 1
35 ชินา สุภากรณ์ 1
36 สายัณห์ บัวบาน 1
37 ขนิษฐา ชันวิจิตร 1
38 สุพรรณี มุขพรหม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2549 2
4 2548 1
5 2547 3
6 2546 3
7 2545 3
8 2543 4
9 2540 1
10 2539 2
11 2532 1
12 2530 1
13 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การบริหารจัดการและงานวิจัยสกว.
ปี พ.ศ. 2557
2 การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ
ปี พ.ศ. 2549
3 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะการอยู่รอดในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)
4 รูปแบบความหลากหลายของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ชนิดเตตร้านิวคลีโอไทด์ในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ชี และ พันธุ์แดง)
ปี พ.ศ. 2548
5 การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)
ปี พ.ศ. 2547
6 ดัชนีการคัดเลือกโคนมลูกผสม จากลักษณะปริมาณน้ำนม อายุเมื่อคลอดครั้งแรก และช่วงการคลอดครั้งแรก
7 คู่มือการวิจัยสมุนไพรในการผลิตสัตว์ 2
8 แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อคลอดลูกตัวแรก ช่วงห่างของการคลอดลูกและระยะการให้นมในโคนมลูกผสม
ปี พ.ศ. 2546
9 ผลตอบสนองทางอ้อมของลักษณะขนาดครอกในแม่สุกรที่ถูกคัดเลือกเพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง
10 การประมาณค่าความแปรปรวนจากอิทธิพลแบบบวกสะสมและอิทธิพลแบบข่มของยีนสำหรับลักษณะการสืบพันธุ์เพศเมียในสุกร
11 อิทธิพลของยีนเบต้า และแคปป้าเคซีนที่มีผลต่อลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสม
ปี พ.ศ. 2545
12 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะอายุการใช้งาน และผลผลิตตลอดชั่วอายุของแม่สุกรในฝูงพันธุ์แท้
13 การประมาณค่าความแปรปรวนของอิทธิพลโดยตรงและอิทธิพลทางพันธุกรรมของแม่ต่อลักษณะน้ำหนักแรกเกิดและขนาดครอกในสุกรพันธุ์แท้
14 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของสุกรพันธุ์แท้ในฟาร์มเอกชนโดยวิธีกิบส์แซมปลิ้ง
ปี พ.ศ. 2543
15 สถานภาพงานวิจัยสุกรในประเทศไทย (2501-2543)
16 ดัชนีการคัดเลือกลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจในสุกรพันธุ์แท้
17 การเปรียบเทียบวิธีปรับปริมาณน้ำนมมาตรฐานที่ 300 วัน ของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนและลูกผสม
18 การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมในโคนมลูกผสมโดยใช้บันทึกผลผลิตในวันทดสอบ
ปี พ.ศ. 2540
19 ผลการเสริมเมทไทโอนีนในอาหารสุกร ที่มีระดับไลซีนและพลังงานคงที่ ต่อคุณลักษณะการให้ผลผลิตและคุณภาพซาก : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
20 ดัชนีคัดเลือกโครุ่นพันธุ์บราห์มัน
21 แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือก เพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง
ปี พ.ศ. 2532
22 ผลของการเสริมไลซินต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของสุกร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
23 ผลของการผสมข้ามพันธุ์ต่อการผลิตกระต่าย